Maj 2012 - Vårflöden i norra Sverige

Under maj inträffade vårfloden i stora delar av norra Sverige. På en del håll i Norrbotten var flödena extremt höga. I östra Götaland var flödena istället ovanligt låga.

Vattenföring

I början av maj var vårfloden i full gång i Ångermanland och södra Västerbotten. Flödena där blev ungefär som en normal vårflod. Snösmältningen flyttades sedan successivt längre upp i landet.

Den 17 maj föll mycket regn i Norrbotten samtidigt som temperaturen var ganska hög. Detta gjorde att snösmältningen tog fart rejält och flödena blev höga i de flesta vattendrag i landskapen Norrbotten och Västerbotten. På de flesta håll var flödena lite högre än en normal vårflod, men i några vattendrag var flödena mycket höga eller extremt höga.

Vid SMHI:s mätstation vid Kukkasjärvi i Sangisälven uppmättes den 19 maj det högsta flödet där sedan mätningarna startade 1923 (med uppehåll i mätningarna 1970-1984). Flödet hade en återkomsttid på drygt 50 år och blev något högre än den tidigare högsta noteringen från vårfloden 1995. I Råneälvens biflöde Rörån hade flödet en återkomsttid på ca 20 år och här uppmättes de högsta flödena sedan 1973.

Diagram från Kukkasjärvi i Sangisälven
Mätserie från SMHIs vattenföringsstation Kukkasjärvi i Sangisälven. Vårfloden 2012 t o m 4 juni jämfört med det tidigare högsta flödet uppmätt under vårfloden 1995.
Karta med vattendrag
Vattendrag som nämns i texten.

De flödesdrabbade vattendragen ligger i områden som är relativt glest befolkade, så problemen var trots de extrema flödena inte så allvarliga. Några vägar var avstängda och enstaka hus översvämmade. I samband med vårfloden kan översvämningarna förvärras om det bildas isproppar. Den typen av problem var dock inte så stora i år, eftersom isen i de flesta vattendrag hade släppt innan vårflodskulmen.

Även i de stora oreglerade älvarna Kalixälven, Torneälven och Muonioälven var flödena höga, men man behöver inte gå så långt tillbaks för att hitta högre flöden i dessa vattendrag. Kalixälven hade högre flöden i samband med vårflödena år 2010 och 2008 och nedre Torneälven hade högre flöden 2007 och 2005.

Nästa område i tur för vårfloden var Härjedalens och Jämtlands fjälltrakter. Mycket av snön i området smälte under andra delen av maj och flödena i de oreglerade vattendragen blev ungefär som en normal vårflod. I norra Norrlands fjälltrakter låg fortfarande mycket snö kvar vid månadens slut.

I östra Götaland var vattenflödena istället låga som en följd av att lite nederbörd föll i området under maj månad. I en del vattendrag i sydöstra Småland och Blekinge var flödena i slutet av månaden nära årets normalt lägsta nivå, som brukar inträffa i slutet av sommaren.

Vattenföring vid 20 mätstationer i maj 2012

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar maj 2012

Markvattenhalt

Markvattenhalten var i mitten av månaden lägre än normalt i sydöstra Småland och Blekinge och högre än den normala i delar av Norrbotten och Lappland.

Grundvattennivå

Östra och norra Norrland samt delar av både östra och västra Svealand och Götaland hade nivåer över eller mycket över de för årstiden normala. Landet i övrigt hade normala nivåer förutom större delen av Skåne där nivåerna var under de normala.

Grundvattennivåerna har sedan april stigit med ca en meter i stora delar av Norrland vilket är något mer än normalt för årstiden. I övriga delar av landet har nivåerna både stigit och sjunkit beroende på variationer i nederbörd. Normalt ska nivåerna i både Götaland och Svealand sjunka vid den här tiden på året.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2012
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2012. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 maj 2012 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 maj 2012 enligt SGU. Förstora Bild