Juni 2019 - En ordinär junimånad

Normal vattenföring i norra Sverige samt inledningsvis även i västra Svealand och västra Götaland. I östra Götaland och östra Svealand var vattenföringen under det normala hela juni.

Vattenföring

I stora delar i östra Götaland och östra Svealand var vattenföringen under det normala i mindre vattendrag under hela juni månad. Mot senare delen av månaden var vattenföringen lägre än normalt i mindre vattendrag även i västra Götaland.

I västra Svealand var vattenföringen i mindre vattendrag över det normala i början av månaden för att sedan sjunka.

I Norrlands fjälltrakter har vattenföringen på de flesta håll varit nära eller över det normala för månaden. Vattenföringen i Norrlands kustland låg över det normala i början av månaden och avtog sedan stadigt för att i slutet av månaden ligga under det normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer juni 2019 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i de stora sjöarna var kring det normala i Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Siljan.

I Vättern steg vattennivån något under månaden men låg fortfarande på nivåer som var lägre än normalt.

Vattennivån i Storsjön var något över det normala för månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juni 2019 (74 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var under den normala i stora delar av mellersta och norra Norrland samt i östra Götaland och östra Svealand. I övrigt var markvattenhalterna kring de normala för månaden.

Snö

I början av månaden fanns snö endast i Norrlands fjälltrakter. Snön smälte successivt av och mot mitten av månaden låg snö i de innersta fjälltrakterna. Under hela juni månad var de mängder snö, som låg kvar, lägre än de normala för årstiden.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2019.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2019. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2019.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2019. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 juni 2019 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 juni 2019 enligt SGU. Förstora Bild

Grundvattennivåerna i de små magasinen har i allmänhet sjunkit. Jämfört med normalt har sänkningen dämpats något av de senaste veckornas nederbörd. I de stora magasinen har nivåerna mestadels stigit i landets norra och mellersta delar men sjunkit i söder.

Små grundvattenmagasin

I delar av östra Götaland och Svealand var nivåerna i de små grundvattenmagasinen under eller mycket under de normala för årstiden. Situationen var dock förhållandevis normal i de västra och sydligaste delarna. I Norrland var nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i delar av Götaland och Svealand innebär att situationen kan bli ansträngd, särskilt under den senare delen av sommaren. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

Det kommer att krävas betydligt mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden för att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. Nivåer mycket under de normala återfanns främst i östra Svealand och nordöstra Götaland samt på Gotland.

Mot bakgrund av det ansträngda läget i delar av Götaland och Svealand rekommenderar SGU att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under ett antal månader för att få en normal grundvattensituation.