Juni 2018 - Låga flöden och torrt i marken

Det nederbördsfattiga junivädret medförde att vattenflödena stadigt minskade i hela landet, att det återstående snötäcket i fjällen tunnades ut samt att markvattenhalten sjönk. Ett regnområde kring midsommar innebar en kort period av återhämtning av markvattenhalten i Svealand. I slutet av månaden var vattenflödena låga och markvattenhalten lägre än den normala i större delen av södra Sverige.

Vattenföring

I början av månaden var vattenflödena nära eller något under de normala i större delen av Norrland. I Svealand och Götaland var det överlag låga vattenflöden. Väderläget, med ringa nederbörd, innebar att flödena sedan dess stadigt minskade.

Kring midsommar bidrog ett nederbördsområde till en viss ökning av vattenflödena i området från nordligaste Götaland till sydligaste Norrland, men flödestopparna nådde endast i undantagsfall upp till de normala. Därefter har vattenflödena varit i stadigt sjunkande.

I slutet av månaden var vattenflödena låga i större delen av Sverige.

Vattenföring vid 20 mätstationer juni 2018 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

I Storsjön låg nivåerna över de normala under hela månaden. Vattennivåerna i Siljan, Mälaren, Hjälmaren, Vänern och Vättern låg på nivåer under de normala för årstiden. I alla sjöarna var nivåerna minskande under månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juni 2018 (76 kB, pdf)

Markvatten

I början av juni var markvattenhalten i södra Sverige lägre än den normala för årstiden. Avsaknad av nederbörd de första veckorna i juni medförde att markvattenhalten minskade och vid mitten av månaden var markvattenhalten fortsatt lägre än den normala i södra Sverige, samt även i Svealand och i södra Norrland. Midsommarregnet över nordligaste Götaland och Svealand bidrog till att öka markvattenhalten till normala nivåer under en kort period. I slutet av månaden var markvattenhalten lägre än den normala i södra Sverige samt i Jämtland och delar av Medelpad.

Snö

I inledningen av månaden fanns det snö i större delen av fjällen. Snömängden minskade stadigt under juni och i slutet av månaden fanns det endast kvar snö i högre fjällterräng.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2018.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2018. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2018.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2018. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 juni 2018 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 juni 2018 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små magasinen har sedan förra månaden sjunkit med 40-100 cm på de allra flesta platser. Förändringen var onormalt stor för årstiden.

I stora delar av landet var grundvattennivåerna i de små magasinen under eller mycket under de normala för årstiden. I Norrland förekom det en del områden med normala nivåer.

I de stora grundvattenmagasinen dominerade nivåer nära de normala för årstiden. Ett område längs norra Norrlandskusten samt områden i södra och östra Götaland hade nivåer över de normala. I Svealand och nordligaste Götaland var grundvattennivåerna fortsatt under de normala.

Brunnsägare med grävda brunnar eller borrade brunnar i områden med risk för saltinträngning bör iaktta försiktighet med vattenuttagen eftersom grundvattentillgången i de små magasinen förväntas sjunka ytterligare under sommaren.