Juni 2012 - Inga höga flöden trots regnrekord

Under juni månad har det regnat rikligt i stora delar av landet med mängder 2-4 gånger de normala för juni. Trots detta har de höga flödena i vattendragen till följd av regnet i allmänhet uteblivit. I början av månaden pågick fortfarande vårfloden i Lapplandsfjällen, och Vindelälven fick då höga flöden. I många vattendrag i sydöstra Småland var flödena istället ovanligt låga.

Vattenföring

I början av juni smälte mycket snö i södra Lapplandsfjällen samtidigt som mycket regn föll. Flödena i vattendragen var högre än normalt för årstiden. I Vindelälven blev flödena något högre än under en normal vårflod. De spred sig allt längre ner i älven och flödena blev höga också i Umeälven nedströms sammanflödet med Vindelälven.

Under maj och första delen av juni föll det ganska lite regn i sydöstra Småland, Blekinge och Skåne och som en följd av det var vattenflödena låga i det området. Speciellt låga var de i Ljungbyån, Halltorpsån, Snärjebäcken och Bruatorpsån i sydöstra Småland. Länsstyrelsen uppmanade att inte ta vatten från åarna till bevattning av fält och trädgårdar. Vid SMHI:s mätstation i Ljungbyån finns mätningar sedan 1921 och här har lägre vattenflöden än årets uppmätts endast fyra av åren. Situationen förbättrades dock något när mycket regn föll i området den 22 och 24 juni.

Även i Värmland och Västmanland var flödena under juni lägre än normalt för årstiden.

Rikligt regn krävs för höga sommarflöden

Under juni månad har det regnat rikligt i stora delar av landet med mängder 2-4 gånger de normala för juni. Trots detta har höga flöden i vattendragen till följd av regnet uteblivit. I grova drag kan man räkna med att ungefär hälften av det regn som faller över Sveriges landområden återgår till atmosfären genom avdunstning. Avdunstningen är störst sommartid, då temperaturen är hög och då växterna tar upp mycket vatten från marken.

Regniga somrar fylls mark och vattendrag på med vatten, men även avdunstningen blir stor eftersom det finns mycket vatten tillgängligt för växterna. På sommaren krävs det därför rikligt och långvarigt regn för att det ska bli höga flöden i vattendragen. De upp till 180 mm regn som fallit under juni i år har inte varit tillräckligt. Flödena har istället varit normala eller lite över de normala på de flesta håll i landet.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer i juni 2012

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar juni 2012

Markvattenhalt

I mitten av juni var markvattenhalten lägre än den normala i sydöstra Götaland och högre än den normala i Norrbotten och delar av Lappland. Övriga delar av landet hade markvattenhalt nära den normala. I slutet av månaden hade det rikliga regnandet fyllt på markvattenmagasinen så de var över de normala även i Svealand och norra Götaland.

Grundvattennivå

Landet domineras av nivåer över eller mycket över de normala för årstiden. En stor del av Götaland, sydöstra Svealand samt västra delarna av Svealand och Norrland har normala nivåer. I större delen av Skåne är nivåerna under de normala.

Grundvattennivåerna har sedan maj sjunkit med 10–30 cm i större delen av landet vilket är normalt för årstiden.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2012
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2012. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 juni 2012 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 juni 2012 enligt SGU. Förstora Bild