Februari 2021 - Snabb snösmältning och svaga isar i söder

Under första halvan av månaden fanns snö i större delen av landet. Ett omslag till mildare väder den 19 februari gjorde att snön smälte snabbt och vattenflöden i södra Sverige steg. Det medförde också svaga isar på sjöarna.

Vattenföring

Vattenflödena var över de normala i de östra delarna av Norrland. Även de stora oreglerade älvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven hade ovanligt höga flöden för denna tid på året.

Vattenflödena i landets södra del var under första halvan av månaden nära de normala. Omslag till mildare väder från den 19 gjorde att snön i de södra delarna av landet smälte. Flödena ökade snabbt i många vattendrag i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland, men över lag blev vårfloden mycket lugn.

Vårflöde i bäck vid Kvillinge, Norrköping 27 februari.
Vårflöde i bäck vid Kvillinge, Norrköping 27 februari. Foto: Peter Andersson Förstora Bild

Vattenföring vid 20 mätstationer februari 2021 (465 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vättern hade hela månaden en lägre vattennivå än normalt. I Siljan och Storsjön var vattennivåerna högre än normalt för årstiden. Vänern, Mälaren och Hjälmaren hade ungefär normala vattennivåer.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar februari 2021 (5 kB, pdf)

Is i sjöar och vattendrag

I början av månaden bildades många isproppar i vattendrag i olika delar av landet, till exempel i Piteälven, Luleälven och Ljusnan. En förklaring till det är den stränga kylan och en annan förklaring är ovanligt höga vattenflöden.

Kylan gjorde att många sjöar även i de södra delarna av landet blev istäckta. Eftersom det på många håll la sig isolerande snö på isen strax efter isläggningen blev inte istillväxten så stor. Vid omslaget till mildare väder i slutet av månaden försvagades isen på sjöar snabbt, vilket ledde till många olyckor.

Markvatten

I början och i mitten av månaden var markvattenhalten under den normala i hela landet. När snösmältningen kom igång ökade markvattenhalten till över den normala i södra Sverige. Det varma och torra vädret torkade dock snabbt ut marken igen. I slutet av månaden fick även de norra delarna av landet högre markvattenhalter än normalt.

Snö

Under första halvan av februari fanns snö i nästan hela landet. Från den 19 februari kom mycket mild luft in över landet och snön smälte i en snabb takt, främst i södra Sverige, men en viss avsmältning skedde även i de norra delarna av landet.

I fjälltrakterna fanns mindre snö än normalt, medan snötäcket i de östra delarna av Norrland var större än normalt för årstiden.

Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 februari 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 19
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 februari 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2021.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2021. Förstora Bild

Grundvattennivå

I de stora magasinen var nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden i sydöstra Sverige. I de små magasinen var situationen över eller mycket över den normala i stora delar av landet.

Även om nivåerna i de stora magasinen i de sydöstra delarna av landet var under eller mycket under de normala för årstiden skedde en långsam återhämtning i södra Sverige. I de små magasinen hade situationen också förbättrats i södra delen av landet, tack vare nederbörd och snösmältning. 

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 23 februari 2021 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 23 februari 2021 enligt SGU. Förstora Bild

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna fortsatt över eller mycket över de normala för årstiden i större delarna av Norrland och Svealand. I övriga delar av landet var grundvattensituationen nära den normala.

Snösmältningen bidrog till att nivåerna steg i södra Sverige och grundvattensituationen förväntades bli bättre den närmaste månaden vid normala nederbördsmängder.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala för årstiden i södra Götaland och i de östra delarna av Götaland och Svealand. Nivåer mycket under de normala återfanns främst i Skåne och omkring Östergötlands län. Situationen var över eller mycket över den normala i större delen av Norrland.  

Nivåerna steg långsamt i södra Sverige och situationen förväntades bli bättre de närmaste månaderna, även vid normala nederbördsmängder.