December 2013 – Mycket höga flöden i Västsverige

Stora regnmängder medförde höga eller mycket höga flöden i Västsverige.

Vattenföring

Stora regnmängder i bl.a. Boråstrakten gav upphov till höga eller mycket höga flöden i Västsverige. För Örekilsälven gick det ut en klass 2 varning för mycket höga flöden den 25 och 26. Området runt Viskan, Ätran, Nissan och Rolfsån hade i slutet av månaden höga flöden. I praktiskt taget hela Sverige var flödet över månadens medelvattenföring vid något tillfälle. Normalt är avrinningen störst vintertid i södra Sverige i samband med regn och hög markfuktighet.

Vattenföring vid 20 mätstationer i december 2013.

Vattenstånd

Vattenståndet i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren låg under månadens medelvattenstånd medan det i Storsjön var över medelvattenståndet. I Vänern, Mälaren och Hjälmaren hade vattenståndet ökat och högst vattenstånd uppmättes i slutet av månaden. I Möckeln fortsatte vattennivån att stiga.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar december 2013.

Snötillgång

Det är fortfarande barmark i Götaland och delar av Svealand. Norra delarna av Svealand och stora delar av Norrland var däremot snötäckta. Snöns vatteninnehåll var större än normalt på många håll, främst i Lapplandsfjällen.

Grundvattennivå

I stora delar av Götaland och östra Svealand var grundvattennivåerna under eller mycket under de normala för årstiden. Kalmar län och Gotlands län hade normala nivåer. Norrland och västra Svealand hade nivåer nära eller över de normala.

I de områden där nivåerna var under eller mycket under de normala kan problem uppstå med vattentillgången. Detta gäller främst i grunt grävda brunnar. 

Grundvattennivåerna har sedan november stigit i södra delen av landet medan de är svagt sjunkande i norr. I Skåne län har nivåerna stigit med 0–10 cm och i norra Götaland och Svealand med 10–80 cm. I Norrland har de sjunkit med 5–30 cm.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2013.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 december 2013. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 december 2013 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 december 2013 enligt SGU. Förstora Bild