December 2012 - Snösmältning och stigande flöden i södra Sverige

Under den kyliga inledningen av december sjönk flödena i vattendragen och snön lade sig över hela landet. Den sista veckan på året blev dock mild med följd att snön började smälta och vattenflödena steg i Götaland och Svealand.

Vattenföring

Under första delen av december var det övervägande kyligt väder. Nederbörden lade sig som snö och vattenflödena var i allmänhet sjunkande i hela landet. Även i Södermanland och Östergötland, som hade höga flöden i slutet av november, sjönk flödena och var i mitten av december ungefär normala för årstiden.

Under den sista veckan i december var det mildväder med både regn och snösmältning i landets södra delar. Vattenflödena steg framförallt i västra Götaland. Några höga flöden uppnåddes dock inte innan årsskiftet.

I norra Sverige var vattenflödena normala och svagt sjunkande hela månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer i december 2012

Vattenstånd

Vattennivån i Vänern har en tid legat på en hög nivå och kulminerade den 4 december på 44,88 meter över havet (höjdsystemet RH00). Det är 53 cm högre än månadsmedelvärdet för december, men 79 cm lägre än den högsta nivån som uppmättes i januari 2001. Resten av månaden sjönk Vänerns nivå långsamt.

Vattenståndet i Vättern steg kraftigt i slutet av december och var nära att nå den högsta nivå som tidigare uppmätts i december. Vattennivån var som mest ca 30 cm över medel för december.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar december 2012.

Snö

Under den första halvan av månaden lade sig snön även i södra Sverige. Den började dock smälta under den sista veckan i december och i slutet av månaden hade södra Götaland barmark.

I mitten av december var snöns vatteninnehåll större än det normala i Götaland, östra Svealand och östra Norrland. I västra Svealand och västra Norrland var det normalt eller mindre än det normala.

Grundvattennivå

Nivåer som för årstiden var över de normala dominerade. Längs fjällkedjan och i Götaland var nivåerna normala. I Halland och Skåne var nivåerna under eller mycket under de för årstiden normala.

Grundvattennivåerna har sedan november i allmänhet sjunkit med 10–40 cm. I de östra delarna av Svealand och Götaland har däremot nivåerna stigit med upp till 40 cm.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2012.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 december 2012. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 december 2012 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 december 2012 enligt SGU. Förstora Bild