December 2011 - Mycket höga flöden i Ätran

I mitten av december var flödet i Ätran mycket högt, med en återkomsttid* på drygt 10 år. I Ätrans biflöde Assman hade flödet en återkomsttid på ca 25 år.

Vattenföring

I början av december föll rikligt med nederbörd i delar av västra Götaland, vilket gjorde att marken blev mättad. När ytterligare upp mot 50 mm regn föll den 9 december ledde det till höga flöden i många vattendrag.
 
Sjuhäradsområdet drabbades av översvämningar, både i små vattendrag samt i Viskan och i Ätran. Även Göteborg drabbades, där samverkan mellan högt vattenstånd i havet och högt flöde i Säveån gav översvämningsproblem.
 

SMHIs mätstation Hillared i övre delen av Ätran 15 dec
SMHIs mätstation Hillared i övre delen av Ätran 15 dec. Under vattnet kan man skymta en översvämmad brygga. Foto Stina Nyman Förstora Bild

Vattenflödet i Ätran fortsatte att stiga och kulminerade den 13 december. Flödena hade då en återkomsttid* på drygt 10 år. Det var främst Svenljunga som drabbades av översvämningar.
 
De nedre delarna av ån hade högre flöden i december 2006, men för de övre får man gå tillbaks till februari 1990 för att hitta högre vattenflöden.
 

Flödet i Ätrans bigren Assman hade en återkomsttid* på ca 25 år. Vid SMHI:s mätstation i Assmebro uppmättes
ca 65 m³/s, vilket är det högsta flöde som uppmätts sedan april 1951.

I övriga delar av Götaland samt i Sveland var vattenflödena nära de normala för månaden. I Norrland var flödena något över de normala.

*Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.
 

Flödesdrabbade större vattendrag december 2011.
Flödesdrabbade större vattendrag december 2011. Förstora Bild

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar december 2011

Snötillgång

I mitten av december fanns ett snötäcke i nordvästra Svealand samt i Norrland förutom det södra kustområdet. I Sveland, Gästrikland, Härjedalen och Lappland var snöns vattenvärde mindre än det normala. I övriga snötäckta delar av Norrland var vattenvärdet nära det normala.

Grundvattennivå

Den senaste tidens nederbörd i kombination med milt väder har medfört att grundvattennivåerna var över eller mycket över de normala för årstiden i stora delar av landet. Endast ett mindre område i norra Svealand och södra Norrland hade nivåer under de normala.

Grundvattennivåerna har sedan november stigit med 10-40 cm i Götaland och Svealand. I större delen av Norrland har nivåerna sjunkit med 10-20 cm. Vid den tiden på året brukar nivåerna sjunka i hela landet.

Grundvattensituationen är för närvarande god i praktiskt taget hela landet. Några särskilda problem med vattentillgången förväntas inte de närmaste 2-3 månaderna.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2011
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 december 2011. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 december 2011 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 december 2011 enligt SGU. Förstora Bild