Augusti 2017 - Ökande flöden i söder

Månaden inleddes med låga nivåer i sjöar och vattendrag i söder och höga nivåer i norr. Under månaden har nivåerna stigit något i söder, särskilt i de sydligaste delarna.

Vattenföring

Månaden inleddes med vattenflöden långt under normalt i stora delar av Götaland och Svealand, södra Götaland undantaget. Under månaden har vattenflödena generellt ökat.

I norra Norrland förutom kusttrakten har vattenflödena varit över det normala under hela månaden. I södra Norrland har vattenföringen varierat kring det normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer augusti 2017 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenståndet i Hjälmaren har sjunkit under månaden och ligger nu återigen på en mycket låg nivå. Även Mälarens vattenstånd har sjunkit och ligger på en nivå något lägre än normalt.

Vättern har fortsatt lågt vattenstånd.

I Siljan och Vänern har vattenståndet legat något under det normala. I Storsjön har vattenståndet varierat kring det normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar augusti 2017 (67 kB, pdf)

Markvatten

Mot mitten av månaden var markvattenhalten över det normala i Gästrikland och Hälsingland och de norra delarna av Skåne. Samtidigt var markvattenhalten mindre än normalt i stora delar av östra Götaland och östra Svealand. 

Markvattenhalten gick mot det normala mot slutet av månaden. I västra Svealand steg den till halter som generellt var över det normala.

Snö

Under större delen av augusti månad var hela Sverige snöfritt.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 augusti 2017.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 augusti 2017. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2017.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2017. Förstora Bild

Grundvattennivå

Grundvattenläget var fortsatt allvarligt i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland där stora grundvattenmagasin hade nivåer som är mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet förutom på enstaka platser i Norrland.

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 augusti 2017 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 augusti 2017 enligt SGU. Förstora Bild

Grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen har i stora delar av landet sjunkit med cirka trettio centimeter. Lokala avvikelser förekommer och på ett fåtal platser har nivåerna stigit något.

I stora delar av landet var grundvattennivåerna i de små magasinen under eller mycket under de normala. Norra Norrland hade nivåer över eller mycket över de normala. Skåne, Blekinge samt delar av Norrland hade nivåer nära de normala.

I de stora grundvattenmagasinen påminner situationen om juli månads det vill säga nivåerna var under eller mycket under de normala i större delen av landet. Norra Norrland hade dock nivåer över eller mycket över de normala.   

I områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.