Augusti 2017 - Katastrofläge i Sierra Leone och Texas

Månadens två största väderhändelser utspelade sig i Sierra Leone och södra Texas där kraftiga regn orsakade katastrofläge. I skymundan drabbades södra Europa av extrem värme i början av augusti.

Global temperaturanomali för augusti 2017 (vänsterbild) samt för Europa (höger bild)
Global temperaturanomali (vänster bild) i augusti 2017 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

I Sierra Leone beräknas närmare 1000 människor ha omkommit till följd av jordskred och översvämningar utlösta av kraftigt regn. I slutet av månaden drog orkanen Harvey in över delstaten Texas i södra USA och dumpade extrema regnmängder på över 1000 mm, vilket gav upphov till enorma översvämningar i Houston med omnejd.

Global temperaturanomali

Månadsvis temperaturavvikelse globalt (övre bild) och i Europa (undre bild)
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till augusti 2017 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive augustimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service

Årets augusti månad var globalt sett den näst varmaste efter augusti 2016. I Europa brukar de största temperaturanomalierna inträffa vintertid och värdena variera mer från månad till månad. Medelvärdet för augusti hamnade i år mycket över normalvärdet för referensperioden 1981-2010 även månaden inte kunde rå på de extremt varma augustimånaderna 2003, 2010 och 2015.

Europa - Mycket varm månad utom i nordväst

Augusti blev lågtrycksbetonad i norra Europa vilket bidrog till att temperaturen där höll sig omkring det normala, bland annat i Sverige och på Brittiska öarna. I övrigt dominerade temperaturöverskotten. Särskilt stora var de i sydöstra Europa från Italien till den europeiska delen av Kazakstan. På sina håll var överskotten där drygt 4 grader från normalvärdet 1961-1990. I Österrike var detta den femte varmaste augustimånaden efter 2015, 2003, 1992 och 1807. 

Månadens lägsta temperatur var -15,0° den 12 i Colle Major på Mont Blanc (4750 möh). Från lägre höjdnivåer rapporterades -5,1° i Folldal-Fredheim, Norge den 27. Detta var nytt augustirekord för fylket Hedmark. Det gamla hade stått sig sedan 1942.

Rekordhöga temperaturer i början av månaden

Den första och den 4 noterades extremt höga temperaturer på 45,0° i Ottana på Sardinien, vilket blev månadens högsta temperatur. Näst varmast var Córdoba i Spanien som den 4 kom upp i 44,7°. Flera värmerekord sattes i början av månaden, bland annat uppe på Sonnblick (3106 möh) i Österrike med 14,4° den 4. Startår 1886. I italienska Cannes noterades ett absolutrekord med 38,3°. Det tidigare rekordet var 38,0° från juli 1950.

Månadens största regnmängd på 217 mm föll den 31 augusti i Locarno-Monti i Schweiz medan grannstationen Biasca fick 212 mm. 

Medellufttrycket i Europa i augusti 2017
Medellufttrycket i Europa i augusti 2017. Lågtrycksbetonat väder präglade norra Europa medan varmt och högtrycksbetonat väder rådde nere på kontinenten.

Nordamerika - Harvey dränkte södra Texas

I stora delar av västra USA och västra Kanada blev det en varm månad med temperaturöverskott som på sina håll var 2-4 grader över de normala. Även inom ett mindre område i Mexiko var det varmt med överskott på 2-3 grader. I centrala USA var det däremot en kylig augustimånad med underskott på som mest 2-3 grader från normalvärdena 1961-1990. Även i östra USA samt sydöstra Kanada var månaden generellt lite kyligare än under en normal augusti.

Månadens högsta temperatur blev 52,8° i Death Valley i USA den första augusti. I slutet av månaden drabbades man där av för årstiden rekordhöga temperaturer. Den 29 uppmättes hela 51,7° vilket är den högsta temperatur som uppmätts så sent på året sedan stationen i Death Valley startade 1911.

För årstiden osedvanligt höga temperaturer noterades den 1-3 i västra USA. Den 2 uppmättes 47,2° i Headworks Portland Water B (startår 1899) i delstaten Oregon vilket är den absolut högsta temperatur som observerats där oavsett kalendermånad. Det tidigare rekordet från juli 1939 var ”bara” 43,3°.

Månadens lägsta temperatur uppmättes i Killik Pass i Alaska där man rapporterade -8,9° den 30.

Harvey nådde Texas som en kategori 4 - orkan

Månadens enskilt största väderhändelse stod orkanen Harvey för som krävde åtskilliga liv och orsakade enorma materiella skador. Den 17 augusti bildades stormen öster om Karibien. Efter att ha passerat Nedre Antillerna försvagades Harvey till ett tropiskt lågtryck den 19. När resterna av Harvey väl rörde sig in över Mexikanska Golfen skedde en snabb reintensifiering av Harvey den 24 och senare samma dag uppgraderades Harvey till en orkan. Under de följande dagarna ökade Harvey i styrka och precis innan orkanen nådde land i Texas den 26 uppgraderades den till en kategori 4 – orkan. Den högsta uppmätta medelvinden blev 49,5 m/s i Aransas Pass i Texas medan den högsta observerade byvinden blev 64,8 m/s i Rockport i Texas.

Detta var första gången sedan 2005 som en tropisk orkan av minst kategori 3 dragit in över USA. För att finna en kraftigare motsvarighet får man gå tillbaka till 2004 då kategori 4 – orkanen Charley drabbade Florida. Senaste gången en kraftigare orkan dragit in över Texas var 1961 då Carla dånade in över delstaten. Enligt NOAA renderade Harvey 68 direkta dödsoffer i Texas. För Texas del är detta det största direkta antalet dödsoffer i samband med en tropisk cyklon sedan 1919.

Nära nog stillastående Harvey gav extrema regnmängder 

Precis efter att Harvey dragit in över Texas började den försvagas men stannade samtidigt upp och blev nära nog stationär under de följande tre dygnen. Detta medförde att enorma mängder regn kunde falla över bland annat Houston med omfattande översvämningar som följd. I League City fick man den 27 hela 628 mm regn men den allra största mängden uppmättes i Port Arthur/Beaumont den 29 då det föll hela 671 mm där på 24 timmar. Till den 29 hade Harvey rört sig ut över Mexikanska Golfen igen och den 30 drog den in över Louisiana och därefter vidare åt nordost för att till sist upplösas.

Den största totala regnmängden i samband med Harvey noterades i Nederland i Texas där det föll 1539 mm följt av 1538 mm i Groves i Texas. Detta är den största sammanlagda regnmängd som fallit i samband med en tropisk cyklon i USA. Det tidigare rekordet var från augusti 1950 då det föll sammanlagt 1321 mm regn i samband med orkanen Hiki vid Kanalohuluhulu på Hawaii. Radarberäkningar indikerar att den samlade regnmängden lokalt kan ha varit så hög som 1650-1780 mm. NOAA har beräknat att återkomsttiden för de extrema mängder regn som föll i samband med Harvey är 1 på 1000 år. 

Bilden visar den av NOAA beräknade återkomsttiden för regnmängder som föll i samband med Harvey.
Bilden visar den av NOAA beräknade återkomsttiden för regnmängder som föll i samband med Harvey. I Houston och Beaumont med omnejd i Texas förväntas regnmängder lika stora som de som föll i samband med orkanen Harvey ske en gång på 1000 år. Källa: NOAA. Förstora Bild

Det var inte bara i samband med Harvey som stora regnmängder föll. Tidigare under månaden drog säsongens första tropiska orkan, namngiven Franklin, in över Mexiko där det lokalt föll 300-400 mm under ett dygn i delstaten Veracruz. I Las Vigas de Ramirez uppmättes 404 mm regn den 9.

Det föll mycket regn i  östra Mexiko i samband med orkanen Franklin
Det föll mycket regn i östra Mexiko i samband med orkanen Franklin. Källa: Mexikos vädertjänst Förstora Bild

I slutet av månaden bildades den tropiska stormen Lidia söder om halvön Baja Kalifornien i Mexiko. På månadens sista dag drabbades den sydligaste tippen av Baja Kalifornien av ymniga regn från Lidia. Cabo San Lucas fick sammanlagt 400 mm den 31. Lidia rörde sig sedan de första tre dagarna i september längs med halvön.

På månadens näst sista dag bildades säsongens nionde tropiska storm på Atlanten, namngiven Irma, som snabbt intensifierades och hann nå kategori 3 på Saffir - Simpsonskalan innan augusti övergick i september. Mer om Irma på SMHI-bloggen samt senare i krönikan om septembervädret i världen.  

Asien – Varmt väder dominerade

Varmt väder dominerade stort i Asien under augusti. De största temperaturöverskotten på drygt 4 grader över normalvärdena för 1961-1990 observerades i Kazakstan vid gränsen till Europa samt i länderna kring Kaukasus. Överskott på 2-4 grader återfanns även i nordöstra Sibirien samt på Arabiska halvön. Smärre områden med temperaturer 0-1,5 grader under de normala fanns i norra Sibirien vid Taimyrhalvön, norra Japan, nordvästra Kina, delar av Indien, Pakistan, Iran och Sri Lanka.

Månadens högsta temperatur i augusti på 52,5° observerades vid två tillfällen. Först den 6 i Mehran i Iran och därefter den 9 i Mitribah i Kuwait.

Temperaturen i augusti sjunker så sakteliga och månadens lägsta temperatur var -9,4° den 29 i Habardino i Sibirien.

Kraftiga regn gav översvämningar i Nepal, Bangladesh och norra Indien

Kraftiga regn gav upphov till översvämningar och jordskred i södra Nepal, Bangladesh och norra Indien vilket krävde åtskilliga människoliv. Sex tropiska stormar bildades varav tre nådde orkanstyrka. Dessutom drabbades Japan av den tropiska orkanen Noru (bildades i juli) som drog in över land i början av månaden. Föga förvånande noterades månadens största nederbördsmängd i Asien i samband med dessa regn. Hasimara i Indien uppmätte den 11 hela 478 mm. Än mer regn, 530 mm, föll dock den 5 i japanska Naze i samband med orkanen Noru.

Enligt Géoclimat skall en rekordhög temperatur ha uppmätts i Hong Kong innan den tropiska orkanen Hato drog in från Stilla havet.

Arktis – Töväder på Summit (3200 möh) på Grönland

Augusti blev en varmare månad än normalt i övärlden i kanadensiska Arktis med överskott på 1-3 grader från referensperioden 1961-1990. Även i delar av ryska Arktis förekom signifikanta överskott på 2-3 grader. Månadens högsta temperatur på 25,4° uppmättes den 12 i Cape Peel West på den kanadensiska ön Victoria Island.

Den andra augusti skedde två snabba temperaturförändringar högt uppe på den grönländska inlandsisen. Vid Summit på 3200 m höjd gick temperaturen den 2 augusti från -21,8° klockan 06z till +0,9° klockan 18z för att därefter snabbt sjunka till -25,1° klockan 03z under natten till den 3 augusti. Temperaturmätningarna vid Summit inleddes 1991 och den tidigare högsta augustitemperaturen där var -1,4° vilket således innebar en rejäl putsning av det tidigare högsta augustivärdet.

Månadens lägsta temperatur blev -36,2° vid Geosummit den 27 augusti. På lägre höjder var det som allra kallast vid ”Buoy 48280” som uppmätte -7,8° den 29 i Arktiska havet.

Havsisen i Arktis gynnades av kyligt och lågtrycksbetonat väder under augusti. För månaden som helhet var utbredningen i augusti trots detta den tredje lägsta. På månadens sista dag var havsisens utbredning den sjätte lägsta.

Sydamerika – Varm månad nästan överallt

Den sista vintermånaden blev en mild historia i Sydamerika. Temperaturöverskott dominerade nästan överallt med de största överskotten på 3-4 grader i Brasilien. Det var bara i delar av Peru som temperaturerna var normala eller även något under de normala för årstiden. Månadens lägsta temperatur på -22,0° uppmättes den 19 i Vilacota i Peru. Även dagen därpå var det mycket kallt och landets lägsta temperatur på -20,2° uppmättes då i Chuapalca. När det gäller höga temperaturer fanns ett flertal osäkra värden över 41°. Mest tillförlitligt tycks colombianska Natagaimas värde på 41,0° uppmätt den 14 vara.

Månadens största nederbördsmängd stod Medio San Juan i Colombia för som den 27 fick 215 mm regn. 

Afrika - Ytterligare en varm månad

Det lilla västafrikanska landet Sierra Leone får normalt sett mycket regn under juli och augusti. I genomsnitt får huvudstaden Freetown drygt 1500 mm regn under denna tvåmånadersperiod. I år gav det kraftiga regnet emellertid upphov till omfattande översvämningar och jordskred nära Freetown vilket enligt medieuppgifter ska ha krävt omkring 1000 människoliv. 

Månaden var varmare än normalt i nästan hela Afrika. De största överskotten på 2-3 grader över det normala återfanns i Marocko, Tunisien, Egypten samt delar av Algeriet. Även i Sudan, Eritrea och Tchad synes månaden ha varit betydligt varmare än normalt. Månadens högsta temperatur på 49,3° uppmättes den 13 i In-Salah i Algeriet.

Månadens lägsta värde stod som så många gånger förr Buffelsfontein (1783 möh) i Sydafrika för. Den 8 uppmätte man -12,4° där. När det gäller stora regnmängder föll 255 mm (varav 215 mm på tre timmar) på Plaine des Fougères på franska ön Reunion den 29 i samband med kraftiga regn på ön. Ytterligare fyra stationer på Reunion noterade över 200 mm regn detta dygn.

Australien/Oceanien – Blandad kompott

I delar av inre Australien blev det en mild vintermånad med temperaturöverskott på drygt 2 grader. I sydöstra Australien dominerade istället kyligt väder under månaden och temperaturavvikelsen blev där allmänt 0-1 grad lägre än normalvärdena för 1961-1990. 

Vid den lilla ön Norfolk Island (startår 1939) som är en australiensisk besittning blev det tillsammans med 2010 den varmaste augustimånaden som observerats. Månadens högsta temperatur blev 39,6° och uppmättes i Mandora den 24. Detta är den fjärde högsta augustitemperaturen som observerats i Australien.

Australien är ett stort land och rekord därför inte ovanliga. Den 28 uppmätte Mount Hotham i delstaten Victoria -10,4° vilket är den lägsta temperatur som uppmätts i delstaten sedan 1974 då köldrekordet på -10,5° noterades vid Falls Creek. Månadens allra lägsta temperatur på -10,9° uppmättes dock den andra augusti i Thredbo i delstaten New South Wales.

På Nya Zeeland blev det en mycket varm avslutning på vintermånaden augusti. För landet som helhet var detta den tredje varmaste augustimånaden som observerats efter 2013 och 2009. Vid Sydöns sydligaste stad, Invercargill (startår 1913), blev månaden den soligaste som observerats. 

Största regnmängden återfanns i augusti på Hawaii där Manoa Lyon Arboretum på ön Oahu noterade 158 mm den 29. Nästan lika mycket, 146 mm, föll den 16 i Perisher Valley i Australien då delstaterna New South Wales och Victoria drabbades av kraftiga regn.

Antarktis – Fortsatt mycket låg utbredning av havsis

Havsisens utbredning fortsatte att vara osedvanligt låg för årstiden under hela den sista vintermånaden. På månadens sista dag var utbredningen den tredje lägsta som observerats efter 2001 och 1986. I det inre av Antarktis uppmätte Dome Fuji den globalt sett lägsta temperaturen under augusti med -81,9° den 26. Månadens högsta temperatur stod Base Esperanza för som den 11 rapporterade 6,1°.

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.