Augusti 2014 – Skyfall gav lokala översvämningar

Under månaden föll lokalt stora mängder regn över flera orter i sydvästra Sverige. Regnen orsakade översvämningar i bland annat Getinge, Munkedal, Kristinehamn och Malmö.

Vattenföring

Under den första delen av augusti föll inte så mycket regn och vattenflödena var lägre än normalt i stora delar av landet.

Andra delen av augusti bjöd på extrema regn vid flera tillfällen med lokala översvämningar som följd. Den 17 föll stora mängder regn över Halland och flödena blev höga i små och medelstora vattendrag, men även i den nedre delen av Nissan. Getinge vid Suseån och Oskarsström vid Nissan hade stora problem med översvämningar. Vid kraftverket i Nissaström rann som mest 245 m3/s, vilket är ungefär lika mycket som vid översvämningarna i februari 2002. För att hitta större vattenflöden får man gå tillbaks till 1950-talet.

Den 19 föll återigen mycket regn, denna gång i delar av västra Götaland med 134 mm i Hällum. Höga flöden i små vattendrag ledde till problem med översvämningar. Bland annat var väg E6 avstängd vid Munkedal.

Den 20 augusti föll stora mängder regn i Kristinehamnstrakten. Flödena steg mycket snabbt i små vattendrag, bland annat i Varnan som rinner genom Kristinehamn. Både väg E18 och järnvägen var avstängda. Vid SMHI:s mätstation i Arnestorp i Ölman, strax väster om Kristinehamn, uppmättes 60 m3/s. Det är mycket mer än vad som tidigare uppmätts vid den stationen, som har ett medelflöde på 2,2 m3/s.

Månadens sista stora skyfall inträffade 31 augusti i sydvästra Skåne, då Malmö fick 100 mm regn. Dagvattensystemen i Malmö kunde inte ta emot de stora vattenmängderna och flera områden i staden översvämmades. Det blev också mycket stora störningar i trafiken.

Samtidigt som delar av västra Götaland och Svealand hade extrema flöden var flödena istället låga i andra delar av landet. I de östra delarna av Svealand och Norrland var flödena betydligt lägre än normalt för årstiden.

Vattenföring vid 20 mätstationer i augusti 2014. (393 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Vänern, Vättern, Mälaren och Storsjön var under augusti nära de normala.


Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar augusti 2014. (74 kB, pdf)

Markvattenhalt

I början av augusti var markvattenhalten låg i stora delar av landet, speciellt i östra Svealand. I slutet av månaden var markvattenhalten istället högre än normalt i större delen av Götaland och östra Svealand. I resten av landet var den då normal.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna har sedan juli i allmänhet sjunkit med 10–70 cm. På enstaka platser i Götaland och i västra delen av landet har nivåerna stigit något.

Sverige dominerades av nivåer för årstiden nära eller under de normala. I delar av fjällkedjan samt delar av sydöstra Norrland, östra Svealand och nordöstra Götaland var nivåerna mycket under de normala.

Grundvattensituationen är i allmänhet god eller tillfredställande i stora delar av landet. I de delar av landet där nivåerna ligger under eller mycket under de normala kan problem med vattentillgången förekomma, framför allt i grunda grävda brunnar.

Karta över grundvattennivåer 15 augusti 2014 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 augusti 2014 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2014.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2014. Förstora Bild