Augusti 2013 – Låga vattenflöden i Götaland och Svealand

Under augusti har vattenflödena på de flesta håll i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten varit lägre än normalt.

Vattenföring

Vattenflödena har varit låga i stora delar av landet tidigare under sommaren och på de flesta håll höll de låga flödena i sig även i augusti. Flödena var lägre än normalt i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. Vattenflödena i Norrlands inland har under augusti varit normala för årstiden.

Trots en del regniga perioder under augusti har flödena varit lägre än normalt på många håll. Det beror på att nederbörden varit låg tidigare i sommar och det regn som fallit under augusti främst har blött upp den torra marken. Vid denna tid på året återgår också mycket av regnvattnet till atmosfären genom avdunstning.

Många av SMHI:s mätstationer har haft låga flöden under augusti, men det är en som utmärker sig särskilt, sjön Möckeln i Småland. Vattennivån i augusti var där den lägsta sedan 1938.

Generellt har vattenflödena varit låga under månaden, men det finns undantag. Den 11 augusti föll lokalt stora mängder regn i Söderhamnstrakten. Flödena ökade snabbt i små vattendrag och orsakade översvämningsproblem i delar av Söderhamn. Även Norralatunneln blev översvämmad, vilket medförde stora störningar i tågtrafiken. Eftersom regnet var så pass lokalt påverkade det bara flödena i de små vattendragen.

Vattenföring vid 20 mätstationer i augusti 2013.

Vattenstånd

Vattenståndet i Vänern var något under medelvärdet för augusti månad, medan Storsjöns vattenstånd låg lite över medelvärdet. I de övriga stora sjöarna var vattenståndet normalt för årstiden.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar augusti 2013.

Markvattenhalt

Markvattenhalten under augusti har varierat. I början av månaden var markvattenhalten låg i stora delar av Götaland och Svealand. I samband med den regnrika perioden i mitten av augusti steg markvattenhalten. I slutet av månaden var markvattenhalten åter normal i stora delar av landet.

Grundvattennivå

Sverige dominerades av nivåer för årstiden nära eller under de normala. Nordvästligaste Norrland hade nivåer över de normala. I sydvästra Götaland var nivåerna mycket under de normala.

Grundvattensituationen var i allmänhet god i de områden med nivåer som är normala och över de normala. I de delar av landet där nivåerna låg under eller mycket under de normala kan problem med vattentillgången förekomma, framför allt i grunda grävda brunnar.

Grundvattennivåerna har sedan juli i allmänhet sjunkit med 10–90 cm. På enstaka platser i nordvästra Götaland och nordöstra Svealand har nivåerna stigit något.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2013
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2013. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 augusti 2013 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 augusti 2013 enligt SGU. Förstora Bild