Augusti 2011 - Mycket blött i marken i sydöstra Götaland

Vattenföringen var nära den för årstiden normala i stora delar av Sverige. Markvattenhalten i sydöstra Götaland var mycket över den normala.

Vattenföring

I stora delar av landet var vattenföringen nära den för månaden normala. Östra Svealand och delar av östra Norrland hade vattenföring under den normala. Högre vattenföring än normalt uppmättes i delar av västra Norrland och västra Götaland.

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar augusti 2011

Markvatten

Markvattenhalten var normal för månaden i större delen av Norrland, stora delar av Svealand och delar av östra Götaland. I södra och västra Götaland samt delar av Svealand och Norrland var halterna över det normala eller t.o.m. mycket över de normala i delar av Skåne, Blekinge och sydöstra Småland. Halter under de för perioden normala återfanns i nordöstra Uppland och i några mindre områden i Norrland.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan juli både stigit och sjunkit i olika delar av landet. Nivåerna har stigit med omkring en halv meter i t ex. Skåne och på Västkusten. I andra delar av landet, t ex. i östra Svealand, har nivåerna sjunkit med 20 – 30 cm vilket är normalt för årstiden.

Grundvattennivåerna var normala för årstiden i större delen av landet. I sydvästra Norrland och i stora delar av Götaland var nivåerna över de normala för årstiden. I östra Svealand och mellersta Norrlands kustland var nivåerna under de normala.

Grundvattensituationen är god eller tillfredsställande i större delen av landet.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2011
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2011. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 augusti 2011 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 augusti 2011 enligt SGU. Förstora Bild