Klimatindikator - havsis

Klimatindikatorn ”havsis” visar den maximala isutbredningen för Östersjön och Kattegatt för varje år med start 1957. Värdet baseras på dagliga analyser av issituationen i Östersjön.

Klimatindikatorn maximal isutbredning visar hur stor havsisen varit för hela Östersjön ända ut till och med Kattegatt. Arean av hela detta område är ca 420 000 kvadratkilometer. Skagerrak räknas inte med, och inte heller sjöar som Vänern, Vättern och Mälaren.

Vid beräkning av isutbredning utgår man från iskartor som under vinterhalvåret produceras dagligen på SMHI. Isen på iskartorna delas upp i olika isareor och tilldelas en koncentration i hela tiondelar. I beräkningen av isutbredning summerar man alla isareor med en koncentration på eller över en tiondel. Tidigare år har man baserat beräkningarna på en grövre uppdelning av isareorna i ett fördefinierat rutnät. Den nya metoden ger en större noggrannhet men generellt en något lägre total isutbredning.

SMHI har digitaliserade iskartor från 1957 och fram till idag, därför startar mätserien för maximal isutbredning med 1957. För tidigare år finns en hel del information, men heltäckande kartor över hela Östersjön är svåra att komma över så långt tillbaka. Idag finns satellitbilder att tillgå, och innan dess ritades en hel del iskartor av piloter på reguljära rutter över Östersjön. Man vet också att under de kalla krigsvintrarna 1939/1940, 1940/1941 och 1941/1942 var i stort sett hela Östersjön istäckt. En annan triplett av kalla vintrar med stor isutbredning är 1984/1985, 1985/1986 och 1986/1987, då också nästan hela Östersjön var istäckt.

Maximal isutbredning i Östersjön
Årlig maximal isutbredning i Östersjön 1957-2020 beräknat från iskartor. Den svarta kurvan visar utjämnat långtidsmedelvärde med 3 års standardavvikelse. Förstora Bild