Klimatindikator - havsis

Klimatindikatorn havsis visar den maximala isutbredningen för Östersjön och Kattegatt för varje år med start 1957. Värdet baseras på dagliga analyser av issituationen i Östersjön.

Klimatindikatorn maximal isutbredning visar hur stor havsisen varit för hela Östersjön ända ut till och med Kattegatt. Arean av hela detta område är ca 420 000 kvadratkilometer. Skagerrak räknas inte med, och inte heller sjöar som Vänern, Vättern och Mälaren.

Maximal isutbredning i Östersjön
Årlig maximal isutbredning i Östersjön 1957-2021 beräknat från iskartor. Den svarta kurvan visar utjämnat långtidsmedelvärde med 3 års standardavvikelse. Förstora Bild

Beräkna maximal isutbredning

Vid beräkning av isutbredning utgår man från iskartor som under vinterhalvåret produceras dagligen på SMHI. Isen på iskartorna delas upp i olika isareor och tilldelas en koncentration i hela tiondelar. I beräkningen av isutbredning summerar man alla isareor med en koncentration på eller över en tiondel.

Innan 2019 baserades beräkningarna på en grövre uppdelning av isareorna i ett fördefinierat rutnät och gränsen för vilka isareor som inkluderades drogs vid en koncentration på två tiondelar. Den nya metoden ger en större noggrannhet men generellt en något lägre total isutbredning.

Historisk data

SMHI har digitaliserade iskartor över maximal isutbredning i Östersjön från 1957 och framåt, det år då man började göra översiktliga iskartor baserade på kustnära observationer såväl som fartygsrapporter. Därför startar mätserien för klimatindikatorn havsis med 1957. För tidigare år finns en hel del information bevarat, men få heltäckande iskartor över hela Östersjöområdet.

Sedan slutet av 60-talet finns satellitbilder att tillgå, och innan dess ritades en hel del iskartor för mindre områden av piloter på reguljära rutter över Östersjön. Man vet också att under de kalla krigsvintrarna 1939/1940, 1940/1941 och 1941/1942 var i stort sett hela Östersjön istäckt.