Klimatindikator - havsis

Klimatindikatorn ”havsis” visar den maximala isutbredningen för Östersjön och Kattegatt för varje år med start 1957. Värdet baseras på dagliga analyser av issituationen i Östersjön.

Klimatindikatorn maximal isutbredning visar hur stor havsisen varit för hela Östersjön ända ut till och med Kattegatt. Arean av hela detta område är ca 420 000 kvadratkilometer. Skagerrak räknas inte med, och inte heller sjöar som Vänern, Vättern och Mälaren.

Vid beräkning av isutbredning utgår man från iskartor som under vinterhalvåret produceras dagligen på SMHI. SMHI har digitaliserade iskartor från 1957 och fram till idag. Därför startar mätserien för maximal isutbredning med 1957.

SMHIs iskartor består av mindre rutor av olika storlek, och i varje ruta anges hur många procent istäcket är i just den rutan. Isutbredning är definierad så att man summerar arean av alla rutor som är täckta av åtminstone 15 % is. Om en ruta har exempelvis 12 % is får den inte vara med i summan. Om en annan ruta har exempelvis 18 % is så läggs hela rutans area till summan. Det spelar alltså ingen roll om en ruta har exempelvis 20 eller 100 % is, så länge gränsen 15 % har uppnåtts (eller överstigits).

SMHI har digitaliserade iskartor från 1957 och fram till idag. För tidigare år finns en hel del information, men heltäckande kartor över hela Östersjön är svåra att komma över så långt tillbaka. Idag finns satellitbilder att tillgå, och innan dess ritades en hel del iskartor av piloter på reguljära rutter över Östersjön. Man vet också att under de kalla krigsvintrarna 1939/1940, 1940/1941 och 1941/1942 var i stort sett hela Östersjön istäckt. En annan triplett av kalla vintrar med stor isutbredning är 1984/1985, 1985/1986 och 1986/1987, då också nästan hela Östersjön var istäckt.

Maximal isutbredning i Östersjön
Årlig maximal isutbredning i Östersjön 1957-2018 beräknat från iskartor. Den svarta kurvan visar utjämnat långtidsmedelvärde med 3 års standardavvikelse. Förstora Bild