Lagring av spannmål säkrar försäljningen

Klimatet påverkar världsmarknadens priser på spannmål. En anläggning i Säffle visar att sårbarheten som prisvariationerna innebär för producenten kan omvändas till lönsamhet. Lösningen innebär utökad kapacitet för torkning och lagring av spannmålet.

Klimatförändringarna innebär att extrema väderhändelser blir vanligare. Vädret påverkar hur skörden av spannmål över hela världen blir, och därigenom också priserna. Om stora delar av ett visst spannmål förstörs i en del av världen blir priserna på det återstående spannmålet i övriga världen alltså högre.

Ett sätt att möta dessa väder- och prissvängningar är att torka och lagra spannmålet. Vid rätt förhållanden kan spannmålet lagras väldigt länge. Lantbrukaren väljer då att sälja vid lämplig tidpunkt. Sårbarheten vid plötsliga väderomslag vid skörd eller längre oönskade perioder av regn och torka minskar genom ett eget lager av spannmål. Lantbrukaren kan också undvika de ibland ogynnsamma prisnivåerna som kan existera kring skördetiden.

Förutom att gynna producenten säkras också den totala tillgången på spannmål.

En spannmålshantering för framtiden

En lantbrukare i Säffle installerade 2008 en ny anläggning för spannmålshantering med torkning och lagring. I själva byggnationen utfördes även andra klimatanpassningsåtgärder. Främst har anläggningen samt dess tillgänglighet säkrats mot kraftiga skyfall, vilket tidigare varit ett problem och som i framtiden beräknas bli ännu värre. Verksamheten har därmed på flera plan tagit hänsyn till det alltmer omväxlande vädret som följer med klimatförändringarna. Redan 2009 fördubblades lagringskapaciteten och 2018  byggs mottagningsenheten om för att tredubbla intagshastigheten.

Anläggning för spannmålshantering, Säffle. Spannmålstorkning och lagring.
Anläggningen för spannmålshantering.

Förverkligandet av projektet

Anläggningen ersatte fem separata anläggningar som blivit föråldrade och ineffektiva. Den nya anläggningen har varit driftsäker och ändamålsenlig. En önskan vore dock att installera flera mindre silos, för att bättre kunna ta tillvara på de olika kvaliteter av spannmål som uppstår vid omväxlande väder. 

Själva kostnaden för byggnation 2008 blev ungefär 6 miljoner kronor, vilket delfinansierades genom bidrag ur Landsbygdsprogrammet. Bidraget gavs då det ansågs stärka verksamheten, grannskapet gynnades, logistiken förbättrades, och för att miljöpåverkan minskades.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.