Vattendomar tidsbegränsas för framtidens klimat

Flera aktörer verkar och samverkar för att göra alla vattendomar och uttag av grundvatten tidsbegränsade, oavsett om det gäller bevattning inom jordbruk, industriella ändamål eller uttag för kommunal dricksvattenförsörjning. Länsstyrelsen i Skåne är en av aktörerna, med syfte att skapa en hållbar vattenanvändning när klimatet förändras.

Länsstyrelsen är den myndighet i Sverige som ytterst sköter tillsynen av vattenuttag. Innan år 2012 gällde fastställda vattendomar utan tidsbegränsning, men inom Skåne län såg man detta som problematiskt för den framtida vattenförsörjningen. Därför arbetar Länsstyrelsen i Skåne intensivt för att alla vattendomar ska bli tidsbegränsade. Den första domen avseende tidsbegränsat tillstånd för ytvattenuttag avkunnades i slutet av år 2012 och tillståndet gäller i 30 år. Därefter ska omprövning ske med hänsyn till de omständigheter som då gäller. För grundvattenuttag tidsbegränsades de första tillstånden i början av år 2013 och även dessa gäller i 30 år.

Vatten och klimatförändringar

Skåne har ett typiskt jordbrukslandskap där både mark och klimat lämpar sig väl för vattenkrävande grönsaksodling. Högre temperaturer till följd av ett förändrat klimat leder till längre växtsäsong och ökad avdunstning vilket kommer att göra marken torrare än tidigare. Detta i sin tur leder till att mer vatten måste tas i naturen för bevattning av odlingsmark. Situationen kan också förvärras vid längre torrperioder. Risken ökar då för att naturens vattenresurser överbelastas genom ett för hårt vattenuttag, vilket kan leda till både sinande brunnar och vattendrag.

Inte bara mänskliga aktiviteter påverkas utan även befintliga ekosystem riskerar att ta skada eftersom lägre tillflöden kan försämra vattenkvaliteten. För att skydda vattenkvaliteten i sinande vattendrag och brunnar äger länsstyrelsen rätt att stoppa olovligt vattenuttag, men det är ingen hållbar lösning. Vatten behövs inom både jordbruk och industri för att dessa verksamheter ska fungera och det ligger även i länsstyrelsens intresse att upprätthålla ett välfungerande näringsliv.

Tidsbegränsning som en lösning

Som lösning på en del av problemet har Länsstyrelsen i Skåne kommit fram till att tidsbegränsade tillstånd för vattenuttag är nödvändiga. Grundvattenbildningen kan komma att se väldigt annorlunda ut i framtiden vilket kan ändra samhällets miljökrav så att de ligger mer i linje med den tidens vattenanvändning. Inte bara den tekniska utvecklingen inom jordbruket och industrin kan komma att spela in, utan även ökad kunskap om klimatförändringar och dess påverkan på grundvattnet. Länsstyrelsen i Skåne såg därför tidsbegränsade tillstånd för vattenuttag som en rimlig lösning för att skydda länets vattenförekomster. Dagens tidsbegränsade tillstånd löper vanligtvis över en period på 20-30 år, men det är lokala förhållanden som avgör den faktiska löptiden, som alltså kan vara både kortare och längre.

Vramsån i Skåne
Ytvattenuttag kan resulteras i sinande vattendrag. Här Vramsån i Skåne. Foto Johan Wagnström

Kostnader

Det är den sökande som själv bekostar sin ansökan både vad gäller inhyrda konsulter, ansökningsavgifter och rättegångskostnader. Kostnaden för de sökande varierar mycket beroende på omfattningen av de tjänster som köps in och hur komplicerat respektive ärende är.

Framtid

Målet är att alla nya vattendomar i Skåne ska bli tidsbegränsade, inte bara för privata verksamhetsutövare inom jordbruk och industri utan även för kommunerna i länet. Samtidigt som vattendomar görs tidsbegränsade kommer Länsstyrelsen försöka påverka så att framtida omprövningar när tillståndstiden går ut kan ske förenklat och därmed minska kostnaden för den sökande.

Olika åtgärder för att fördröja vattnet i landskapet har premierats under de senaste åren. Länsstyrelsen Skåne upplever för närvarande ett mycket stort tryck på att bygga bevattningsmagasin och bevattningsvåtmarker.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.