Golfen klimatanpassar – Lundsbrunn byggde bevattningsdamm, fördjupning

I takt med ett varmare klimat står idrottsvärlden inför stora förändringar. Golfsporten utmanas kanske framför allt av ökade problem med torka. Den västgötska golfklubben Lundsbrunn satsade på att anlägga en ny bevattningsdamm, som även bidrar till vattenrening och biologisk mångfald.

Det sker dramatiska förändringar för golfsporten när klimatet blir varmare. Enligt Svenska Golfförbundet märks tydliga skillnader sedan tio - femton år tillbaka. Det var dock den torra och varma säsongen år 2018 som blev en väckarklocka för många klubbar.

I södra landet blir golfsäsongen generellt sett längre. Samtidigt kommer nya skadeinsekter och skadegörare, till exempel skadesvampen dollar spot. Dollar spot upptäcktes i Skåne omkring år 2015 och har setts spridas norrut i en takt på tio mil varje år. Den ökande vildsvinsstammen orsakar också stora skador på många banor.

I norra landet sker en förändring i form av ökad isbildning under vintrarna, eftersom temperaturen oftare än tidigare pendlar kring nollgradersstrecket. Det leder till att gräset på banorna kan skadas.

Grön bana, golfspelare, damm
Ett varmare klimat påverkar golfbanorna i hög grad. Enligt det svenska golfförbundet ser man också ett förändrat spelmönster - vid perioder med värmeböljor ökar trycket under mornar och kvällar för att undvika middagshettan. Fler spelare efterfrågar också golfbilar.

Söker lösningar för vattenhantering

I starkt fokus för sporten står vattenfrågor. Ett sätt att anpassa för torrare somrar är att använda nya grässorter som både tål sjukdomar och inte kräver lika mycket vatten som traditionella sorter. Ett exempel är gräsarten rödsvingel, som växer naturligt i torra miljöer. Rödsvingeln är redan vanlig på större ytor på många banor, men skulle kunna användas även i högre utsträckning, och framför allt på de mer känsliga greenerna.

Mer skyfall och fler värmeböljor gör att många klubbar aktivt söker lösningar för att bromsa upp och magasinera vatten. Det finns vattendammar på många golfbanor, dammar som direkt samlar upp och lagrar regnvatten och överskottsvatten – för att kunna användas för bevattning när det behövs.

Men i många fall räcker dock inte de anlagda dammarna till. Det behövs utökad vattenkapacitet för bevattning - utan att använda rent dricksvatten eller konkurrera med andra, mer samhällsviktiga vattenanvändare. Lösningarna för bevattning behöver också arbetas fram i samarbete med till exempel kommuner och lantbrukare för att hitta sätt som fungerar för alla.

Lundsbrunn satsade på bevattningsdamm

Damm vid goflbana
En ny bevattningsdamm säkerställer tillgången till vatten, biologisk mångfald och vattenrening Foto Yvonne Karlsson

Golfklubben Lundsbrunn, naturskönt belägen norr om Skara och med närhet till Vänern, bjuder på öppna landskap, träddungar, skog, raviner, vattendammar och mindre sjöar. Men som för många andra golfanläggningar slog den extremt torra sommaren 2018 till. Med vetskapen om ett allt varmare klimat stod det då tydligt att bevattningen måste få en långsiktig lösning genom utökad kapacitet.

Golfklubben, som blev vald till ”Årets golfklubb 2021” av golfjournalisternas förening, värnar om sin roll som naturvårdare. Här betonas rekreationen och naturupplevelsen – klubben vill gärna tona ner ryktet om golfen som en miljöbov. ”Vi vill ha en grön bana, men inte på bekostnad av mer livsnödvändiga verksamheter som jordbruket och dricksvattnet. Vi vill ha ett naturligt kretslopp för vattnet och säkra den biologiska mångfalden”.

Två år efter den extrema sommaren 2018 tog planerna fart för att anlägga en ny bevattningsdamm. Resultatet blev en 7 500 kvadratmeter stor damm som rymmer 18 500 kubikmeter vatten. Principen är att samla upp och lagra dräneringsvatten från kringliggande åkrar, vatten som annars via åar och andra vattendrag orenat rinner rakt ut i Vänern.

Nu kan istället kväve och fosfor filtreras upp av gräset på banan vid bevattning från dammen. Fosfor, som är en orsak till övergödning i sjöar, lagras även i dammens djuphålor.

Dammen är också ett tillskott för den biologiska mångfalden, och blir en plats där många djurarter och insekter kan trivas.
 

Så byggdes dammen

I början av år 2021 började utgrävningen av den nya dammen, vilken utformades efter synpunkter från Länsstyrelsen. En lokal grävfirma stod för arbetet. Med de tunga maskinerna var man tvungen att invänta att marken blev tjälad, för att undvika stora markskador. In i dammen leddes de befintliga dräneringsrören från åkrarna, som tillsammans med regnvatten successivt svarar för påfyllningen av dammen. Grävarbetet tog totalt två månader.

Grävmaskiner, snötäckt landskap
När det blev tjäle i marken kunde grävarbetena starta. Foto Lundsbrunns golfklubb
Vatten från rör
Ett av tillflödena av dräneringsvatten. Foto Lundsbrunns golfklubb

Dammen byggdes i etapper med olika djup. De grunda delarna gynnar djurarter och insekter. Djuphålorna ger förutom mer vattenvolym bättre lagring av framför allt fosfor. När vattnet stannar kvar länge kan fosfor sjunka ner och sedimentera, istället för att rinna ut i sjöar och vattendrag.

Damm med lite vatten
Olika steg i dammen skapar varierande djup. Foto Lundsbrunns golfklubb
Skiss över dammens olika djup.
Skiss över den nya dammens olika djup. De grunda delarna gynnar främst den biologiska mångfalden. Illustration Grävtjänst i Götene AB

Förutom ansökan om finansiering gjordes även en anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet, vilket krävs enligt Miljöbalken.

Överblivna jordmassor blev till nytta

När dammen grävdes ut blev det betydligt mer överblivna jordmassor jämfört mot vad som förväntades. Jordmassorna kom senare att användas till att anlägga kullar runt dammen som kompletterades med sandbäddar. Här såddes ängsblommor som förutom att vara ett vackert inslag, även lockar vildbin.

Kullar med jord
Vildbinsbo anläggs på de nya kullarna. Foto Lundsbrunns golfklubb

Hela banan kunde öppnas i början av april, direkt efter grävningen. Dammen fylldes med vatten, ungefär i den förväntade takten. ”Nu kan vi hålla en grön bana oavsett väder. Om vi drabbas av skyfall kommer dammen också att hjälpa till genom sin förmåga att samla överskottsvatten”.

Klubbens medlemmar har hela tiden hållits uppdaterade om projektet, exempelvis vid årsmötet innan arbetet startade, löpande via hemsida och sociala medier, samt vid höstmötet år 2021. ”Alla medlemmarna är jättenöjda, det blev mycket finare än vad man kunnat föreställa sig”.

Dammanläggningen har också tillfört andra mervärden. Svenska Golfförbundet arbetar med frågorna och vill gärna sprida idéer och goda exempel som Lundsbrunn till andra banor. 

Ett nära samarbete med den lokala Naturskyddsföreningen har tillfört stor kunskap till Lundsbrunn.

Finansiering

Totalt kostnad för dammen uppgick till cirka 1,8 miljoner kronor. En dryg miljon kronor kom från LOVA-pengar, specialriktade medel för lokala vattenvårdsprojekt, beviljade av Länsstyrelsen. Resterande medel stod klubben själv för.

Erfarenheter

  • God erfarenhet att lösa bevattningsfrågan utan att konkurrera med andra vattenanvändare. Skapat mervärden som biologisk mångfald och vattenrening.
  • Kritiskt med tidpunkt för grävarbeten, då det krävs tjäle i marken.
  • Större mängder överblivna jordmassor mot förväntat.
  • Viktigt förankra satsningen och löpande informera klubbens medlemmar.
  • Samarbeten med lokala naturexperter tillförde stor kunskap.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.