BRIGHT: Ökad kunskap och nya verktyg för att anpassa svenska städer till värme

Projektet BRIGHT syftar till att bidra till effektiv klimatanpassning genom ny kunskap, optimerade metoder, förbättrade verktyg och användaranpassad data som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till framtida värmeböljor.

Projektet resulterar i en prototyp för ett visualiseringsverktyg som ska integrera kunskap från högupplöst modellerad data med lokala meteorologiska observationer från sensorer och invånarnas upplevelser.

Stigande temperaturer är en utmaning för urbana områden, särskilt där bebyggelsen skapar värmeöar i tätt befolkade områden. Effekterna av rekordsommaren 2018 har visat på svenska städers behov av en effektiv klimatanpassning i relation till värme.

I projektet BRIGHT kommer vi att bidra till detta med ny kunskap, optimerade metoder, förbättrade verktyg och användarspecifika data som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till värmeböljor idag och i framtiden.

I samarbete med intressenter i Stockholms stad, Linköpings- och Norrköpings kommun kommer vi att ta fram en prototyp för en visualiseringsplattform. Verktyget kommer att designas med deltagarmetodik och göra det möjligt att identifiera sårbara platser och göra en utvärdering av effektiviteten hos alternativa anpassningsåtgärder. Det urbana klimatet kommer att simuleras med en händelsebaserad dynamisk nedskalningsteknik. Vi kommer också att använda en mobilapplikation så att invånare ska kunna berätta hur de upplever värmen. BRIGHTs interaktiva verktyg kommer att erbjuda helt nya sätt att integrera med högupplöst modellerad data och observationer, vilket ger en unik möjlighet för jämförelser och kunskapsutveckling.

Genom att samla en multidisciplinär grupp av forskare och bygga på avancerad modellering, sensorteknik, klimatanpassning och kommunikation kommer BRIGHT att bidra till en framtida hållbar stadsmiljö med minskade risker i relation till värme.

Projektets mål

BRIGHTs huvudmålsättning är att:

  1. Studera effekten av stadens fysiografi på det urbana klimatet, dels genom att identifiera urbana värmeöar och svalare områden, men även genom att beskriva hur pågående expansion och förtätning kommer att interagera med klimatförändringar;
  2. Tillsammans med relevanta deltagare definiera anpassningsstrategier som omfattar urban grönstruktur och utvärdera deras potential att begränsa urbana värmeöar samt möjliga sido-effekter på luftkvalitet;
  3. Tillsammans med utvalda partners ta fram relevant klimatinformation, som uppfyller kvalitetskriterier avseende trovärdighet, användarvänlighet och användbarhet;
  4. Utvärdera om, eller till vilken grad, den framtagna klimatinformationen kan bidra till att uppnå de mål som definierats inom stadens planer för klimatanpassning.

Forskningsmetod

  1. Ta fram högupplösta simuleringar av det urbana klimatet i Stockholm, Linköping and Norrköping och föra ner klimatsignalen ner till individskala genom dynamisk nedskalning;
  2. Ett förbättrat nätverk av urbana väderobservationer skapas genom att installera ett stort antal enklare temperatursensorer;
  3. En mobilapplikation utvecklas för att engagera stadens invånare i validering och utvärdering av termisk komfort, baserat på anpassade komfort-index och bidra med värdefull information kring hur människor uppfattar och reagerar på värme;
  4. En prototyp av en visualiseringsplattform tas fram genom en deltagandemetodik, där bland annat visualisering och Norrköpings beslutsarena används för att stödja dialog bland intressenter. Visualiseringsplattformen ska möjliggöra nya sätt att integrera och utforska högupplösta modellresultat och mätningar och erbjuda unika möjligheter till jämförelse och kunskapsöverföring mellan städer. Detta verktyg kommer fungera som stöd för att identifiera sårbarheter och riskområden för att vidare identifiera anpassningsalternativ och deras effektivitet.

Projektdeltagare

BRIGHT koordineras av Jorge H. Amorim vid SMHI:s Meteorologiska forskningsenheten. Andra medverkande från SMHI: Christian Asker, Isabel Ribeiro, David Segersson, Fuxing Wang and Danijel Belusic.

Medverkande från Linköpings universitet (LiU), Institutionen för Tema: Lotten Wiréhn, Tina Neset, Carlo Navarra och J Jacob Wikner.

I projektet kommer även Stockholms-, Linköpings- och Norrköpings kommun att delta.

Finansiering 

BRIGHT finansieras av svenska forskningsrådet för hållbar utveckling Formas inom utlysningen ”Klimatanpassning av byggd miljö 2021”.

Tidplan

BRIGHT håller på från december 2021 till november 2025.