Halter i luft, nederbörd och mossa

I Datavärdskapet för luftkvalitet återfinns flertalet resultat från de mätningar som utförs årligen av kommuner och Naturvårdsverket till följd av krav i direktiv och konventioner. Även en del regionala data finns att hämta.

De mätningar av halter i luft och nederbörd som finns tillgängliga i datavärdskapet kommer från kommunala mätningar i tätorter samt delar av den nationella och regionala luftövervakningen, som främst bedrivs i regional bakgrund. Exempel på ämnen är svavel- och kväveföreningar, marknära ozon, partiklar, organiska miljögifter och metaller. 

De kommunala mätningarna utgör merparten av data, och de görs framförallt för kontroll av miljökvalitetsnormerna enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2019:9) samt för uppföljning av miljömålet Frisk luft.

De nationella mätningarna utförs inom ramen för Programområde Luft inom nationella miljöövervakningen, Programområdet omfattar 13 delprogram varav hälften rapporterar data till Datavärdskapet för luftkvalitet och övriga till andra datavärdskap eller lagringsformat. Även data från delprogrammet Integrated Monitoring (IM) inom Programområde Skog ingår i dataportalen.

Regionala mätningar bedrivs bl. a. inom ramen för det s.k. Ozonmätnätet i södra Sverige och Krondroppsnätet. Delar av dessa data finns i dataportalen. 

Kvalitetssäkrade data rapporteras in årligen, varav merparten i mars, och publiceras därefter i dataportalen. Senare under året rapporteras data vidare till EU och olika konventioner.
 

Hämta data

Nyttiga länkar