Metaller i mossa

Eftersom mossa enbart tar upp metaller från luft och nederbörd (och inte från underlaget den växer på) så är mätningar av tungmetaller i mossa en utmärkt indikator för hur mycket tungmetaller som finns i luften. Mätningar av mossa har genomförts i Sverige sedan 1975.

De svenska mossmätningarna ingår i det internationella nätverket ICP Vegetation inom CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution), och genomförs vart femte år, lett av IVL Svenska Miljöinsitiutet på uppdrag av Naturvårdsverket och regionala aktorer. Det är halter av metallerna arsenik (As), bly (Pb), järn (Fe), kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr), kvicksilver (Hg), nickel (Ni), vanadin (V) och zink (Zn) som mäts.  

Hämta halter av metaller i mossa