20 år sedan översvämningen i Vänern

Det är nu 20 år sedan de stora översvämningarna runt Vänern. Den 13 januari 2001 kulminerade äntligen vattennivån efter att ha stigit konstant i tre månader till en nivå ca 1,3 meter över normalt. Det skulle komma att dröja ända till augusti 2001 innan nivån åter var normal. Översvämningen innebar stora skador på bland annat byggnader och vägar vid Vänerns stränder.

Hösten 2000 var mycket nederbördsrik och mild. I en del områden runt Vänern föll under oktober och november ungefär dubbelt så mycket nederbörd som normalt. Tillflödena från vattendragen till Vänern var mycket höga under en lång period och eftersom vädret också var milt föll nederbörden som regn. Om den istället hade fallit som snö hade den lagrats på marken och inte bidragit till vattenståndsökningen förrän efter snösmältningen.

Det finns en begränsning i hur mycket vatten som går att tappa ut från Vänern via Göta älv, eftersom det finns risk för skred och översvämningar i Göta älvdalen. Det gjorde att vattennivån steg under en lång period. Situationen vid Vänern 2000-2001 går att likna vid ett badkar med fullt öppen kran, men med en begränsad mängd vatten som kan rinna ut genom avloppet.

I mitten av november 2000 gick Länsstyrelsen i Västra Götalands län in och tog över ansvaret för Vänerns reglering från Vattenfall och beordrade en tappning högre än vattendomen tillåter.

I januari 2001 blev vädret till slut kyligare, vilket medförde att nederbörden samlades som snö och tillrinningen till Vänern minskade. Nivån kulminerade 13 januari 2001 på en nivå ca 1,3 meter högre än den normala nivån och sjönk sedan långsamt. Det var inte förrän i augusti 2001 som vattennivån åter var normal.

Hur extremt var då detta tillfälle om vi tittar historiskt på Vänerns nivåer? Det har uppmätts högre nivåer två gånger tidigare, både 1927 och 1910. Men det var innan Vänern reglerades på 30-talet och situationen var helt annorlunda då.

Graf över Vänerns vattennivå åren 1810 till 2016
Grafen visar Vänerns vattennivå 1810 - 2016 med rekonstruerad oreglerad vattennivå och uppmätt vattennivå.

Jag skrev ovan att tappningen från Vänern idag är begränsad, men innan sjön reglerades var avtappningen ännu mer begränsad och vid dessa tillfällen var avtappningen från sjön lägre än 2000/2001. Då fanns inte heller någon möjlighet att styra hur mycket som ska tappas av från sjön. Beräkningar visar att om Vänern inte hade varit reglerad 2000/2001 så hade nivån blivit cirka 40 cm högre än den blev och skulle ha varit den högsta nivån sedan mätningarna startade 1807.

Mer om Vänern och de olika intressena som är beroende av Vänerns vattennivå finns att läsa här.

Fler historiska översvämningar hittar du i Kunskapsbanken.

Anna Eklund, hydrolog och gästbloggare