Nu Beta-lanseras SIMAIR3

Det har varit ett intensivt år i utvecklingen av SIMAIR 3. Nu lanseras en betaversion med nytt utseende, ny funktionalitet och mer detaljerade kartvyer. Den skarpa lanseringen av SIMAIR 3 sker i januari 2022. SMHI välkomnar sina användare att gå in och uppleva det nya gränssnittet samt testa den nya funktionaliteten i beta-versionen. I november finns också möjlighet att gå en digital introduktionskurs.

Gränssnittet i SIMAIR har fått ett helt nytt utseende och är nu mer intuitivt med en mer detaljrik kartvy som kan köras i helskärmsläge, vilket gör att orienteringen blir lättare och mer överskådlig för användaren. Även in- och utzoomning har blivit snabbare med den nya teknologin. En tidsbesparande ny funktionalitet är att beräkningar nu kan köras för flera föroreningar samtidigt, och inte längre kräver olika sessioner som i tidigare version av modellverktyget. En uppskattad funktion är också att användaren nu kan välja att visualisera olika gators trafikbelastning redan i kart-vyn genom att visa vägarnas årsdygnstrafik, ÅDT (Figur 1). Detta ger användaren en direkt information om vilka gator som är mer eller mindre trafikbelastade utan att behöva klicka på en enskild väg.

1
Figur 1: Kart-vyn i SIMAIR 3 kan nu visualisera årsdygnstrafik (ÅDT) och direkt ge användaren en bild av trafikbelastningen på vägarna i ett område.

Ny funktionalitet och modellförbättringar

Det har skett många uppdateringar och förbättringar i och med övergången till SIMAIR 3. Nedan listas ett par exempel över dessa. En utförligare beskrivning av SIMAIR 3 och den nya funktionaliteten kommer att finnas med i den nya användarmanualen till verktyget. 

 • En ny databas för hushöjder har införts vilket förbättrar hanteringen av byggnader, som numera är fristående från vägar. Redigeringen av byggnader har fått en egen meny och görs alltså separat. Med det nya byggnadskonceptet kan nu också receptorpunkternas placering längs vägen bestämmas av användaren själv (Figur 2).
   
 • Ett nytt vägnät har levererats och implementerats i SIMAIR 3 med uppdaterad information om årsdygnstrafik (ÅDT), andel tung trafik, vägklassificering, skyltad hastighet med mera.
   
 • Tre nya bränsletyper har tillkommit; El, El/bensin, El/diesel. Fordonssammansättningen har därmed också uppdaterats. I och med de nya bränsletyperna har även emissionsfaktorerna förändrats i viss grad och skiljer sig således från tidigare version, i vilken eldrivna fordon saknas. Uppdateringarna förväntas stämma bättre överens med de faktiska väg- och fordonsförhållandena ute på vägarna i Sverige och i sin tur därmed också med de modellerade emissionerna och halterna.
   
 • Sedan tidigare vägnät har trafiken nationellt ökat med 1%. För vissa kommuner har ökningen varit större och i andra minskat. Värt att notera är också att för någon enskild väg kan förändringen i trafik vara ganska stor.
   
 • NORTRIP är en ny förbättrad resuspensionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar. Användaren kan nu till exempel. styra mer över vilka halkbekämpningsmetoder (saltning eller sandning) som skall ingå i simuleringar. Dessa inställningar återfinns under Avancerade inställningar när man redigerar data för väglänken.
   
 • En helt ny implementering av emissionsberäkningar har introducerats som i viss mån kan påverka beräkningsresultaten i nya SIMAIR. Kontrolltester har visat en mycket liten skillnad mellan versionerna.
   
 • Kallstarter hanteras bättre i SIMAIR 3 där antalet kallstarter numera beräknas i relation till den faktiska trafiken på vägen. 
   
 • Rapporternas utseende har fått en uppfräschning med ökad överskådlighet och tydligare information om miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar.
2
Figur 2: Receptorpunkter kan nu placeras av användaren själv på en väglänk.

Vill du testa betaversionen?

– För att testa SIMAIR 3 betaversion behöver man ett test-login, detta begärs genom att skicka ett mejl till simair@smhi.se.Till intresseanmälan vänligen ange ett mobiltelefonnummer då systemet kräver detta. Vi har även skapat två snabbguider med ett par exempel på hur man gör en haltberäkning och ändrar i indata, berättar Maria Grundström, luftmiljöexpert, SMHI.

Snabbguide 1 - Gör en beräkning av halterna i din kommun med SIMAIR 3 - Här kan du läsa om hur du sätter upp ett projekt och gör en första haltberäkning.

Snabbguide 1 (787 kB, pdf)

Snabbguide 2 - Ändra indata SIMAIR 3 - Väginformation från Nationella Vägdatabasen (NVDB) och byggnadsdata ifrån OpenStreetMap används som utgångspunkt för SIMAIRs lokala beräkningar. Läs mer om hur du kan justera indata och förbättra informationen ytterligare eller anpassa beräkningarna inför en scenariostudie.

Snabbguide 2 (910 kB, pdf)

Kontrolltester - jämförelser mellan SIMAIR 2 och SIMAIR 3

Under hösten 2021 har SMHI genomfört kvalitetskontroller för att undersöka hur ny beräkningsmetodik och modellförbättringar påverkar beräkningar av emissioner och halter. Testerna bygger på att (nästintill) alla ingångsparametrar är satta exakt lika mellan versionerna för att säkerställa testfall som är så lika som möjligt. Generellt visar testerna på mycket god överensstämmelse mellan versionerna. Nedan följer en sammanfattning av testerna för olika luftföroreningar.

Kvävedioxid (NO2) - Emissioner och halter av NO2 är väl överensstämmande mellan versionerna. Endast små skillnader har observerats i ett fåtal tester och kan delvis förklaras av den nya emissionsberäkningsmetoden.

Partiklar (PM10) - Emissioner och halter av partiklar har förändrats signifikant i SIMAIR3 vilket förklaras av den nya resuspensionsmodellen NORTRIP. Det är framförallt icke-avgas-emissioner och de lokala haltbidraget som beräknas lägre i SIMAIR 3. Detta är en betydande modellförbättring sedan SIMAIR2, för vilken SMHI i en tidigare studie konstaterat att de modellerade PM10-halterna överskattas i jämförelse med mätningar (SMHI rapport 2018-16). För lätta och tunga fordon har emissionerna varit mycket lika mellan versionerna, vilket också gäller för de icke-lokala haltbidragen. Detta är förväntat då samma beräkningsmetod som tidigare används.

Kolmonoxid (CO) - Emissioner av CO har för vissa platser visat en viss ökning för lätta fordon. Detta kan förklaras av att kallstarter hanteras annorlunda i SIMAIR3. Ökningen i emission har inte haft någon större effekt på den beräknade lokala halten, vilken är likartad mellan versionerna. Även icke-lokala haltbidrag har visat stor likhet mellan versionerna.

Bensen - Beräkningar av emissioner och halter har visat sig vara väl överensstämmande mellan versionerna.

Vad händer härnäst?

Fortsatt testning och buggfix sker löpande under hösten fram till den skarpa lanseringen av SIMAIR 3 som är planerad till januari 2022. Parallellt sker utveckling av SIMAIR-korsning.

Användarmanualen för nya SIMAIR är under konstruktion och kommer att publiceras under hösten.

Anmäl dig nu till höstens SIMAIR 3-kurs

I november kommer digitala distanskurser i SIMAIR 3-användning (teori och praktik) att hållas för de som är intresserade. De två planerade kurstillfällena är:

 • 12e november för kommuner, konsulter, universitet och övriga användare
 • 19e november för myndighetsanvändare

Kurserna kommer att hållas på distans och ha en avgift på 3 000 kronor per deltagare för en heldag. Mer information om kurserna kommer under hösten, men vi tar tacksamt emot er intresseanmälan redan nu. Meddela i så fall gärna er erfarenhetsnivå så att vi kan anpassa kursen efter deltagarna. Skicka din intresseanmälan till: simair@smhi.se