Placering av väderstation

För att få så bra kvalitet som möjligt är det viktigt att väderstationen är rätt placerad. 

Placera din väderstation

För att dina observationer ska hålla en hög kvalité och bli jämförbara med officiella observationer är det viktigt att du placerar din väderstation med omsorg. I det här avsnittet beskrivs de viktigaste aspekterna för respektive mätparameter.

Vill du veta mer om vilka riktlinjer som gäller för officiella stationer finns det mer information att läsa i WMO-No. 8, the CIMO Guide, publicerad av World Meteorological Organization.

Temperatur

Det vanligaste problemet med temperaturmätningar är för mycket skydd från vinden och otillräckligt skydd för sol och regn. Temperaturgivaren placeras helst i en väl utformad skärm som håller regn och sol borta från din temperaturgivare. Det är också viktigt att temperaturgivaren inte är för nära byggnader och vegetation. Om en sådan placering inte är möjlig är det bra om temperaturgivaren placeras så att direkt solljus inte påverkar mätningen. Byggnader och ventilation värmer också temperaturgivaren vilket kan resultera i för höga värden om givaren placeras för nära. Det är luftens temperatur som är intressant och det är därför temperaturgivaren bör placeras utom räckhåll för värmekällor. Temperaturgivaren bör placeras ca 1,25 till 2 m över en öppen gräsyta och skyddas från sol och regn med hjälp av ett strålningsskydd.

Läs mer om hur SMHI mäter temperatur.

Ladda hem ritning på klassisk termometerbur (27,6 MB, pdf)

Vind

En vindgivare bör placeras på en mycket öppen plats och helst ska det inte finnas några hinder inom 100 m från givaren. Höjden över markytan är ytterst relevant eftersom vindhastigheten avtar snabbt ju närmre marken mätningen utförs. Officiella stationer mäter vinden på 10 m höjd för att markens friktion inte ska påverka mätningen för mycket.

Placera gärna vindmätaren i en mast på ditt tak eller försök att hitta en så öppen yta som möjligt, helst 10 m över marken.

Läs mer om hur SMHI mäter vind.

Nederbörd

Vind är i särklass den största orsaken till mätfel vid mätning av nederbörd. Nederbördsgivaren skapar en störning i vindfältet, vilket gör att en del av nederbörden blåser förbi mätaren. Mätförlusterna blir större ju mer det blåser och ju lättare nederbördspartiklarna är, vilket innebär att mätförlusterna i allmänhet är större för snö än för regn. Finns det betydande hinder i riktningen av den förhärskande vinden riskerar mycket nederbörd att fastna i hindret istället för i din nederbördsgivare.

Placera din nederbördsgivare på ett större avstånd än 2 gånger höjden av eventuella hinder så fångar den nederbörd på ett bra sätt.

Under vintern när den mesta nederbörden faller som snö är mätningen en utmaning. För de allra flesta väderstationer fungerar inte nederbördsgivaren om det är minusgrader.

Läs mer om hur SMHI mäter nederbörd.

Lufttryck

Luftryck är en viktig meteorologisk parameter vilken utgör grunden i meteorologens prognosarbete. Mätningar av lufttryck på officiella stationer utförs med hög noggrannhet vilket är ett krav från exempelvis flyget eftersom de använder lufttrycket som höjdreferens.

Tryckgivaren i vanliga väderstationer har inte samma noggrannhet och vilket gör att placeringen sällan är en faktor till mätfel. Om din tryckgivare utsätts för kraftiga vindstötar kan mätningen påverkas, dock är påverkan oftast mindre än noggrannheten på själva givaren. Oftast är det samma lufttryck inomhus som utomhus (kan under vissa förutsättningar skilja maximalt 0,5-1 hPa) och därför går det lika bra att placera tryckgivaren inomhus.

Lufttrycket avtar med höjden, ca 1 hektopascal för 8 meters förändring i höjdled, vilket gör att lufttrycket måste räknas om till havsytans nivå för att en jämförelse med andra stationer ska vara relevant. Alla väderstationer mäter lufttrycket vid stationens nivå, en del av dem räknar sedan om trycket till havsytans nivå och skickar därmed två värden. Om du vill kunna jämföra dina mätningar med officiella stationer kan du behöva göra denna omräkning.

Läs mer om hur SMHI mäter lufttryck och hur du kan räkna om trycket till havsytans nivå.

Luftfuktighet

För att mäta luftfuktighet med hög noggrannhet krävs kalibrerade instrument placerade i ett strålningsskydd ca 1,5-2 m över marken. Markytan ska helst bestå av kortklippt gräs och marken runtomkring ska helst vara tämligen torr.

Avvikelser på 5 procent eller mer är normalt för enklare givare och det kan vara svårt att hitta givare på marknaden som ens är möjliga att kalibrera. Du kan dock kontrollera hur bra din givare är om det råder dimma och temperaturen är över noll grader. I sådana förhållanden bör luftfuktigheten vara mellan 95-100 procent.

Läs mer om hur SMHI mäter luftfuktighet.

Allmänt

Tänk på att omgivningen runt din station förändras i takt med att omgivande vegetation växer. Detta kan ändra förutsättningarna radikalt för din väderstation.

Registrera och anslut din väderstation

För att ansluta din väderstation måste du registrera dig och skapa ett användarkonto på Met Office WOW-sida, information om detta steg finns i artikeln Registrera och anslut din väderstation.

Till sidans topp