SIMAIR - publikationer och rapporter

Här sammanställs länkar till rapporter och vetenskapligt granskade artiklar om luftkvalitetssystemet SIMAIR samt nationella studier där modellverktyget har tillämpats.

Slutrapporter

SIMAIR - modell för beräkning av luftkvalitet i vägars närområde, 2005

VEDAIR - Ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet vid småskalig biobränsleeldning, 2007

SIMAIRscenario - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader, 2011

Vetenskapligt granskade artiklar (huvudreferenser)

SIMAIR - Evaluation tool for meeting the EU directive on air pollution limits, 2009

Evaluation of new model tools for meeting the targets of the EU Air Quality Directive: a case study on the studded tyre use in Sweden, 2011

Information om SIMAIRs basår

SIMAIR basår 2018 (72 kB, pdf)

SIMAIR basår 2017 (39 kB, pdf)

SIMAIR basår 2016 (70 kB, pdf)

SIMAIR basår 2015 (33 kB, pdf)

SIMAIR basår 2014 (33 kB, pdf)

SIMAIR basår 2013 (32 kB, pdf)

SIMAIR basår 2012 (31 kB, pdf)

SIMAIR basår 2011 (31 kB, pdf)

Validering av SIMAIR mot mätningar

Validering av SIMAIR mot mätningar för åren 2014-2016 (1,3 MB, pdf)

Utvärdering av SIMAIR mot mätningar av PM10 och NO2 i Göteborg, Stockholm och Umeå för 2006-2009

Validering av SIMAIR mot mätningar av PM10, NO2 och bensen - utvärdering för 2004-2005

Känslighetsanalys, vidareutveckling och validering av SIMAIRs urbana spridningsmodell BUM, 2010

SIMAIRs modeller och databaser

Urban spridningsmodell

BUM - känslighetsanalys, vidareutveckling och validering, 2010

BUM - Improvement of a simple dispersion model for calculations of urban backgriund concentrations, 2011

Lokala spridningsmodeller

Description of the OSPM model, Aarhus University

OpenRoad - Model Simulations of NOx and Ultrafine Particles Close to a Swedish Highway, 2004

Emissioner i SIMAIR

HBEFA - Handbook emission factors for Road Transport

SMED, Svenska MiljöEmissionsData

EMEP WebDab - Europeiska emissionsdata

Meteorologi

Tillämpningar av SIMAIR

Luftkvaliteten i Sverige år 2030, Meteorologi Nr 155, 2013

Luftkvaliteten i Sverige år 2020, Meteorologi Nr 150, 2012

Beräkningar av kväveoxidhalter vid några gator i Umeå, Meteorologi Nr 144, 2012

Kartläggning av partiklar i Sverige, Meteorologi Nr 144, 2010

Kartläggning av luftkvalitet i Europa (resultat från bland annat SIMAIR)