Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 37-38, 2021

Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad:

Sammanfattning

Temperaturen i ytvattnet i alla havsområden var normal och varierade mellan 14–18 grader, kallast i västra Gotlandsbassängen. I alla havsområden fanns ett väl omblandat ytlager skilt från underliggande vatten av ett temperatursprångskikt på mellan 10–20 meters djup. Salthalten i ytvattnet var högre än normalt i östra delen av Egentliga Östersjön och under normalt i Bornholmsbassängen. Även i delar av Egentliga Östersjöns djupvatten var salthalten över det normala.

Halterna av näringsämnen i ytvattnet var fortsatt låga och hade endast ökat lite sedan augusti. Koncentrationen av kisel var fortsatt över normal i stora delar av Egentliga Östersjön. I övrigt var koncentrationen av näringsämnen i ytvattnet normala. Under haloklinen i västra Gotlandsbassängen var fortfarande halterna av ammonium mycket över normalt.

Syresituationen var i stort oförändrad sedan augusti med syrebrist eller syrefritt i bottenvattnet vid alla stationer i Egentliga Östersjön. I Hanöbukten uppmättes inget svavelväte, men syrekoncentrationen var mycket nära noll. I Bornholmsbassängen uppmättes svavelväte från 80–90 meters djup. I östra Gotlandsbassängen uppmättes helt syrefria förhållanden från 90 meters djup, i västra Gotlandsbassängen från 70 meters djup vid stationen BY32 och från 80 m vid stationen BY38. Akut syrebrist noterades från 60–70 meter.

Den biologiska aktiviteten hade minskat och endast vid en station i Skagerrak noterades en mindre klorofyllfluorescensetopp.