Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 37-38, 2022

Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Temperaturen i ytvattnet var normal och varierade mellan 15 och 17 grader i samtliga havsområden. Ytsalthalten var lägre än normalt vid de yttersta stationerna i Skagerrak och något högre än normalt i Öresund och i Östra Gotlandsbassängen. Haloklinen i Kattegatt låg grundare än normalt och salthalten under haloklinen var något högre än månadsmedlet. Vid BY38 låg istället skiktningen djupare än normalt och syret tog slut först vid 85 meters djup.

Koncentrationen av näringsämnen låg över lag på normala nivåer för säsongen. I ytvattnet i Västra Gotlandsbassängen uppmättes något förhöjda halter av kväve (DIN), detta beror troligen på tidigare tillfällen med uppvällning; Uppvällning. Högre koncentrationer än normalt påträffades även i Gotlandsbassängerna under 100 meters djup samt vid botten i Bornholmsbassängen.

Syresituationen i Skagerrak och Kattegatt var god, i Kattegatt uppmättes värden vid botten över det normala. I Arkonabassängen observerades syrgashalter nära botten som var högre än vanligt, för övrigt var syresituationen i Östersjön mycket allvarlig med koncentrationer av svavelväte närmast botten på eller nära rekordnivåer.