Östersjöns och Västerhavets geografi

Våra omgivande hav är en del av Nordatlanten. De ligger på den så kallade kontinentalsockeln och är förhållandevis små och grunda. Tillrinningsområde, havets form, areal, djup, volym och kontaktytor med grannhav är grundläggande för vilka processer som dominerar i ett havsområde.

Sveriges omgivande hav delas i Västerhavet och Östersjön. Till dessa räknas även kust och skärgårdsområden. Gränsen går över Öresunds samt lilla och stora Bälts smalaste och grundaste ställen.

Det finns flera indelningar av havet. I sjörapporten som är avsedd för sjöfarten och talar om förhållanden på havsytan används en delvis annan indelning. Här redovisas den oceanografiskt inriktade indelningen som används av svenska myndigheter som arbetar med havsvatten.

Östersjön

Östersjön delas i Egentliga Östersjön och Bottniska viken. Gränsen går genom Skärgårdshavet och Ålands hav.

Egentliga Östersjön delas i södra Bälthavet, Arkonahavet, Bornholmshavet, östra Gotlandshavet, norra Gotlandshavet, västra Gotlandshavet, Rigabukten samt Finska viken.

Bottniska viken delas i Bottenhavet och Bottenviken.

Västerhavet

Västerhavet är egentligen bara en vardaglig benämning som endast används i Sverige, och begreppet brukar innefatta havet väster om Sverige, dvs. Kattegatt och Skagerrak, ibland även Nordsjön och Öresund.

Kustområden

Kustområdena är indelade i sammanlagt 587 kustvatten och skärgårdsområden.

Area, djup och volym

För samtliga havsområden har area, djupfördelning och tvärsnittsareor mot angränsande områden beräknats.

Area

Östersjöns area är 386 700 km² och Västerhavets area är 61 000 km².

Djup

Skagerrak är djupast med 700 m sedan följer västra Gotlandshavet med Landsortsdjupet som är 459 m, Ålandshav är 301 m och Bottenhavet är 293 m.

Volym

Östersjöns volym är 20 800 km³ och Västerhavets volym 6 700 km³.

Tillrinningsområden

Tillrinningsområde är det landområde som dränerar till en sjö eller ett hav. Det regn som faller över tillrinningsområdet och inte avdunstar rinner genom mark, sjöar och vattendrag till havet.

Tillrinning till Östersjön

Östersjöns tillrinningsområde är 1 665 000 km². 14 länder har hela eller delar av sina länder i tillrinningsområdet och det bor 56 miljoner människor i området.

De fem största sjöarna är Ladoga (17 800 km²), Onega (9 900 km²), Vänern (5 650 km²), Peipsi (3 560 km²) samt Vättern (1 900 km²).

De fem vattendragen med störst avrinningsområde är Neva (284 000 km2), Vistula (193 000 km²), Odra (122 000 km²), Neman (98 100 km²) samt Daugava (84 000 km²).

Tillrinning till Västerhavet

Tillrinningsområdet till Västerhavet är 199 600 km². Den största sjön är Vänern (5650 km²) och de största vattendragen är Göta Älv (50222 km²) och Glomma (43030 km²).