Statistik för extrem korttidsnederbörd

Det finns två olika statistiska underlag vad gäller extrem korttidsnederbörd i Sverige, framtagna av Svenskt Vatten och SMHI. Underlagen är baserade på olika nederbördsobservationer och olika metodik, och de är avsedda för olika tillämpningar. 

Svenskt Vatten: dimensioneringsunderlag

Den rekommenderade nederbördsstatistiken är hämtad från rapporten  ”Regnintensitet – En molnfysikalisk betraktelse” (Dahlström, 2010). I Bilaga C i rapporten finns nedanstående tabell. Enligt rapporten kan denna tabell användas för hela Sverige. Vid dimensionering rekommenderas denna tabell att använda.

Tabell 1.  Tabell över regnintensiteter enligt den utvecklade formeln från Svensk Vattens’s rapport,
Tabell 1. Tabell över regnintensiteter enligt den utvecklade formeln från Svensk Vattens rapport, Regnintensitet – En molnfysikalisk betraktelse” (Dahlström, 2010) Bilaga C. Förstora Bild

SMHI: regional statistik

Regioner
Figur 1. Regioner Förstora Bild

SMHI har publicerat rapporten ”Extremregn i nuvarande och framtida klimat - Analyser av observationer och framtidsscenarier” (SMHI, 2017).

I rapporten görs en indelning av Sverige i fyra regioner enligt kartan i figur 1. I tabell 2 nedan finns nederbördsmängder angivna för olika varaktigheter och återkomsttider framtagna från SMHIs ca 130 automatiska väderstationer som rapporterar nederbörd varje kvart sedan 1995/96.

Denna statistik rekommenderas som en grov men stabil bedömning av korttidsnederbörden på en godtycklig plats i Sverige, eller över ett större område.

Region N
Tabell 2. Skyfallsstatistik för regioner. Varaktighet i minuter eller timmar och återkomsttid i år. ± 90 % konfidensintervall. Från SMHIs rapport ”Extremregn i nuvarande och framtida klimat - Analyser av observationer och framtidsscenarier Förstora Bild

Extremregn i framtida klimat

För dimensionering av anläggningar som beräknas vara i bruk i slutet av detta århundrade ska en klimatfaktor användas, enligt Svenskt Vattens rekommendationer. För närvarande är denna minst 1,25 för regn kortare än en timme och minst 1,20 för längre regn. Dessa kan komma att förändras beroende på den nuvarande snabba utvecklingen av högupplösta klimatmodeller som bättre beskriver korta regn och deras känslighet för ett varmare klimat. Nya faktorer kan komma att föreslås av Svenskt Vatten.

I SMHIs rapport ”Extremregn i nuvarande och framtida klimat - Analyser av observationer och framtidsscenarier”  (SMHI, 2017) redovisas den senaste beräkningen av framtida förändringar av extrem korttidsnederbörd i klimatscenarier.

Intressant nog är även de relativa förändringarna mycket stabila för olika återkomsttider, det vill säga att 5-årsnivån ändras lika som 100-årsnivån relativt deras historiska värden. Vi sammanfattar därför de relativa förändringarna i en tabell som bygger på data för hela Sverige och återkomsttiderna 5, 10, 50 och 100 år (se tabell 3 nedan). Generellt kan man säga att ökningen ligger på ca 10-20% fram till mitten av århundradet oberoende av utsläppsscenario, därefter ligger det lägre utsläppsscenariet (RCP45) kvar kring 20 % ökning, medan det högre utsläppsscenariet (RCP85) går mot ca 40 % ökning. Dessa värden återfinns längst ned i tabellen som bedömda förändringar för samtliga varaktigheter och återkomsttider i hela landet. En förändring på 10% i tabellen motsvarar en klimatfaktor på 1.1. 

Framtiden
Tabell 3. Framtida relativ förändring av extrem korttidsnederbörd jämfört med nuvarande klimat (period 1971-2000). Från SMHIs rapport ”Extremregn i nuvarande och framtida klimat - Analyser av observationer och framtidsscenarier Förstora Bild

Insamling av data

SMHI samlar in och lagrar nederbördsdata från kommunala VA-organisationer över hela landet. Data görs tillgängliga för alla kostnadsfritt via SMHIs hemsida. Mer data och aktörer behövs. Här finns ett faktablad om arbetet:

Nationell insamling av nederbördsobservationer (730 kB, pdf)

Referenser

Regnintensitet – En molnfysikalisk betraktelse (Dahlström, 2010)

Extremregn i nuvarande och framtida klimat - Analyser av observationer och framtidsscenarier. Klimatologi nr 47, SMHI 2017

Nederbördsstatistik för dimensionering av dagvattensystem –”State of the Art”

Svenskt Vatten har tagit fram en trilogi om hur man kan skapa en hållbar dagvattenhantering, denna består av:

  • P105 ”Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utformning” (Svenskt Vatten, 2011)
  • P104 ”Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem” (Svenskt Vatten, 2011)
  • P110 ” Avledning av dag-, drän- och spillvatten – funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem” (Svenskt Vatten, 2016)

Rapporterna finns att tillgå från Svensk Vattens hemsida:

www.svensktvatten.se/vattentjanster/rornat-och-klimat/klimat-och-dagvatten/avledning-av-spill--dran--och-dagvatten-p110/