1666 - Historisk översvämning i Falun

Texten nedan är uttagen från SMHIs tidskrift publicerad oktober 1986.

Det finns många extrema väderhändelser, som inträffat före den tid meteorologiska instrument började användas, men som har dokumenterats i brev, som finns bevarade i olika arkiv. En sådan. händelse, för vilken det finns åtskilliga redogörelser, inträffade den 27 juli 1666 mellan kl 12. 30 och 15. 30 över Falun.

Den troligen mest tillförlitliga och objektiva redogörelsen är den som bergmästare Hans Lybecker skickade till landshövdingarna Leijonhuvud och Sparre. Från Lybeckers långa redogörelse har saxats några korta avsnitt (stavning och ålderdomliga ord har ändrats).

Bergmästaren skriver bl a: " ... kom här i stor hast ett gruvligt och onaturligt regn, med stort dunder, blixtrande och grovt hagel, vars like ingen människa på denna ort tidigare har sett eller hört. Några trodde att det skulle vara sista dagen. Det var inte som regn brukar vara utan liksom en sjö fallit från skyn och gjorde på ett par timmar stor skada. Dock blev gruvan räddad. Visserligen kom mycket vatten ned i den… Stor fara var å färde. Floden blev hastigt så gräsligt stor att vattnet stod som en sjö ända från de närmaste av stadens kopparhyttor fram till gruvbrädden. Ja, man kunde ro i båt däremellan. På tre eller fyra ställen började vattnet falla ned i gruvan, delvis så häftigt att en liten skvaltkvarn kunnat drivas därmed... Snart började vattnet skära sig ut nedanför gruvan vid stadshyttorna. Hyttor och boningshus kastades över ända samtidigt som regnet började avta. Strax därefter drog vattnet sig ifrån gruvan och tog vägen genom staden. Där åstadkoms stor förödelse, och ännu flera dagar efteråt lågo hus, kolbäddar, ved o dyl kringspridda på gatorna, och en del hade flutit ända ut i sjön Runn. Även vid hyttorna ovan gruvan gjorde vattnet stor skada. Flera hyttor förstördes och bergsmansbruken sköljdes bort."

Lybecker berättar vidare att skyfallet endast drabbade ett område 1/ 4 - 3/ 4 mil runt gruvan. En katastrof för Falu koppargruva var onekligen nära. Bergmästaren skriver vidare: "Hade den gode Guden inte hjälpt, att vattnet sig i staden så snart ut skurit, som skedde, utan hade stått 1/4 - 1/2 timme längre upp, så hade det skett en jämmerlig skada med gruvan, som inte på många år hade kunnat repareras."

Lybecker uppskattar att skadorna på bergsmännens hyttor, hus och bruk motsvarade mer än 1 000 skålpund råkoppar. Kungl Majt beviljade 21 år senare 10 000 daler kopparmynt att fördelas bland dem som gjort de största förlusterna.

Hur stora regnmängder som sköljde över Falun kan uppskattas grovt. Från det diagram som finns i julinumret 1985 av "Väder och Vatten" kan man avläsa att högsta sannolika regnmängd under tre timmar är ca 220 mm. Om man antar att störtregnet drabbade ett 25 km 2 stort område, är den mängd vatten som rasade ned över Falun inte mindre än 5 miljoner m 3 • Det är oerhörda energimängder som omvandlas, när så stora kvantiteter vattenånga kondenseras eller sublimeras till vatten resp ishagel.

Nedtecknat av Bertil Eriksson