2011 - Höga flöden i Västra Götaland

I december 2011 drabbades Sjuhäradsområdet av översvämningar, både i små vattendrag samt i Viskan och i Ätran. Även Göteborg drabbades, där samverkan mellan högt vattenstånd i havet och högt flöde i Säveån gav översvämningsproblem.

Översvämningar vid SMHIs mätstation Hillared i Ätran
SMHIs mätstation Hillared i övre delen av Ätran 15 dec. Under vattnet kan man skymta en översvämmad brygga. Foto Stina Nyman, SMHI

I början av december 2011 föll rikligt med nederbörd i delar av västra Götaland, vilket gjorde att marken blev mättad. När ytterligare upp mot 50 mm regn föll den 9 december ledde det till höga flöden i många vattendrag.
 

Höga flöden i Ätran

Vattenflödet i Ätran fortsatte att stiga och kulminerade den 13 december. Flödena hade då en återkomsttid* på drygt 10 år. Det var främst Svenljunga som drabbades av översvämningar.

De nedre delarna av ån hade högre flöden i december 2006, men för de övre får man gå tillbaks till februari 1990 för att hitta högre vattenflöden.

Flödet i Ätrans bigren Assman hade en återkomsttid* på ca 25 år. Vid SMHI:s mätstation i Assmebro uppmättes ca 65 m³/s, vilket är det högsta flöde som uppmätts sedan april 1951.

Karta över flödesdrabbade större vattendrag under december 2011.
Flödesdrabbade större vattendrag december 2011. Förstora Bild


*Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.