2005 - Höga flöden i stormen Gudruns spår

Efter ovädret som drabbade södra Sverige den 8-9 januari följde höga eller mycket höga flöden i många vattendrag i västra Götaland.

De höga flödena grundlades av rikligt med nederbörd i området under perioden från den 14 december. Under ovädret och fram till den 20 januari föll ytterligare rikligt med nederbörd. Största nederbördsmängderna kom på västsidan av Sydsvenska höglandet.

Det flödesdrabbade området omfattar inre Bohuslän, Dalsland, västra och södra Västergötland, sydvästra Småland och Halland. De relativt sett högsta flödena inträffade i nedre Ätran, som hade flöden med en återkomsttid* i intervallet 10-20 år. Även Ätrans biflöde Högvadsån och Lagans biflöde Bolmån hade flöden något över 10 års återkomsttid. Mellersta Ätran, Lagan nedströms Bolmån, nedre Nissan, Säveån och några mindre och medelstora vattendrag på västsidan av Sydsvenska höglandet verkar ha haft flöden med en återkomsttid av 5-10 år. De flesta övriga vattendrag i det aktuella området hade flöden med en återkomsttid av 2-5 år.

Flödet hade i de flesta vattendrag flera toppar med högsta värden den 8-9 januari, omkring 12 januari eller 19-20 januari. En del sjörika vattendrag kulminerade ytterligare någon dag senare. Kombinationen av höga flöden och mycket högt havsvattenstånd i samband med stormen förvärrade översvämningsproblemen i vattendragens mynningsområden i Kattegatt.


*Återkomsttid för ett flöde är den tidsperiod inom vilket ett lika stort eller större flöde i genomsnitt inträffar en gång.


(Källa: Väder och Vatten, januari 2005)


 

Det flödesdrabbade området i västra Götaland
Det flödesdrabbade området i västra Götaland.