1995 - Vårflod i södra Sverige

Under februari och mars var flödesnivåerna höga i vattendragen i södra Sverige och speciellt höga nivåer rådde på syd- och västsidan av Sydsvenska höglandet. Vattendragen såg där närmast ut som norrlandsälvar i vårflod. Orsaken var det nederbördsrika vintervädret, som först fyllde vattenmagasinen i marken och sedan i slutet av januari byggde upp ett snötäcke på höglandet. Snösmältning i mitten av februari i kombination med en ihållande ström av regnområden som passerade in från sydväst över södra Götaland fick till följd att vattennivåerna i sjöar och åar snabbt steg. Främst drabbades vattendragen i södra Småland, Blekinge och norra Skåne, där exempelvis Holjeån svämmade över i Olofström, och Finjasjön vattenfyllde många källare i Hässleholm. Vid nedre Helge å ställdes stora jordbruksarealer under vatten och Hammarsjön vid Kristianstad steg till sin högsta nivå sedan december 1980.

En ny period med mycket regn inträffade sedan vid månadsskiftet februari-mars. Denna gång drabbades främst västkustens vattendrag, och i Svenljunga förorsakade Ätran översvämningar. De förhållandevis högsta flödena inträffade emellertid i Lagan, eftersom det där hade fallit mycket nederbörd vid båda tillfällena, dvs i mitten av februari och i månadsskiftet februari-mars. I Knäred översvämmades både källare och trädgårdsanläggningar, och höga vattenstånd inträffade också i många av Lagans sjöar. Vid bl a Vidöstern och Bolmen fick en del fastighetsägare problem. Flödet i mellersta delen av Lagan blev det högsta sedan vårfloden 1951, dvs det högsta på mer än 40 år. Vid mynningen i Laholm var dock vattenföringen nu något lägre än i december 1980.

Under flödet utförde SMHI vattenföringsmätningar med ADCP-utrustning (akustisk doppler-strömmätning). Mätningarna gjordes i Lagan, Nissan och Ätran på uppdrag av Sydkraft.

Martin Häggström
(Källa: Väder och Vatten, mars 1995)