Hugo Hamberg

Hugo Hamberg
Hugo Hamberg Foto SMHI Förstora Bild

Hugo Emanuel Hamberg (1847-1923) blev Meteorologiska centralanstaltens andre föreståndare (1902-1914). Hambergs stora intresse var klimatologiska spörsmål. Hans analyser på området har lagt grunden till den moderna kunskapen om det svenska klimatet.

Efter studier i Uppsala blev han doktor och amanuens vid det meteorologiska observatoriet där. År 1878 kom han till Statens meteorologiska centralanstalt (MCA) och utnämndes 1902 till professor och blev samma år föreståndare för MCA. 

Under sin tid vid MCA sammanställde, bearbetade och publicerade Hamberg flera olika typer av observationer. Till exempel inleddes 1881 publiceringen av tidskriften "Månadsöfversigt af väderleken i Sverige", som i olika skepnader levde kvar i tryckt form till 2011.

Några av hans skrifter:
Om den s. k. luftelektriciteten (1872)
Om nattfrosterna i Sverige 1871-73 (1874)
La température et l’humidité de l’air à differentes hauteurs (1876)
Om luftens olika grad af genomskinlighet i Upsala (1878)
Sur la variation diurne de la force du vent (1880-83)
La radiation des nuages supérieurs (1891)
La pression atmosphérique moyenne en Suède 1860-1895 (1898)
Die Sommernachtfröste in Schweden 1871-1900 (1904)
Nederbörden i Sverige 1860-1910 (1911)
Skare och flen i Lappland (1912)
Storleken av temperaturens dagliga variation på den skandinaviska halvön (1914)
Haglets frekvens i Sverige 1865-1917 (1917)
Åskdagarnas frekvens i Sverige 1730-1915 (1917)