Axel Wallén

Axel Wallén (1877-1935) blev den nya myndigheten Statens Meteorologisk-Hydrografiska anstalts förste chef. Han var tidigare föreståndare för Hydrografiska byrån.

Axel Wallén
Överdirektör Axel Wallén vid sitt skrivbord i SMHAs lokaler vid Munkbrogatan 2 i Stockholm. Fotot från 1923. Foto SMHI Förstora Bild

Wallén hade sin vetenskapliga grund i hydrologin men var lika begåvad klimatolog och geograf. Det internationella intresset förde honom till presidentskapet för den agrikulturmeteorologiska kommissionen inom IMO (International Meteorological Organization). Från 1928 till sin död 1935 var han redaktör för tidskriften Ymer, utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi.

Efter Hydrografiska byråns bildande 1908, upprättades ett nära samarbete med Meteorologiska centralanstalten. Vissa nederbördsstationer upprättades av centralanstalten speciellt för hydrologiska undersökningar. Snart började diskussioner om sammanslagning av Hydrografiska Byrån och Meteorologiska centralanstalten till en och samma institution. Wallén var drivande i frågan och angav flera viktiga skäl för en sammanslagning.

I ett PM daterat 11 december 1918, således strax innan Wallén tillträder chefskapet för den nya myndigheten, skriver han med hänvisning till ett utlåtande av Svante Arrhenius: "För framtiden måste man bygga på att genom den sammanslagning, som sker, personer vid det nya verket skola uppfostras till kompetens på båda områdena. Såsom jämväl prof Arrhenius anförde, torde detta vanligast komma att ske därigenom, att en meteorolog jämväl studerar den terrestra hydrografien och därigenom blir kompetent att leda hela verkets arbeten. Över huvud taget blir ett framtida mål att sammankoppla studiet av de båda ämnena så att det ingår i medvetandet, att hydrografi och meteorologi hänga samman."

Axel Wallén ute
Axel Wallén tog aktiv del i det praktiska fältarbetet. Här ses han stående i ljus oljerock och hatt vid en expedition till Ö Grycksjön år 1915. Foto SMHI