Oktober 2011 - Höga vattenstånd

Flera lågtryckpassager gav upphov till vågor över 3 meter vid flertalet tillfällen samt höga vattenstånd varav en var ny årshögsta notering. Längs Sveriges ostkust trängde kallt bottenvatten upp och reducerade värmeöverskottet i ytvattnet.

Den första veckan i oktober gav inga stora förändringar i Östersjöns ytvattentemperatur förrän framåt helgen den 8-9 då ett lågtryck kom in över Sverige och medförde kraftiga vindar. Periodvis blåsigt väder under resten av månaden blandade om vattnet och orsakade uppvällning av kallt bottenvatten längs Sveriges ostkust. Det värmeöverskott i ytvattnet som följt med från augusti och september reducerades således, framförallt under andra hälften av oktober.

Månadsmedeltemperaturerna låg något under de normala i Egentliga Östersjön medan västkusten, Bottenhavet och Bottenviken hade värden över de normala. Ett nytt rekord kunde noteras för Järnäsudde vid Norra Kvarken där maxtemperaturen uppmätte 12,7° vilket var 0,2° högre än förra oktoberrekordet från 2006. Rekordet uppmättes den 3 oktober och mot slutet av månaden hade temperaturen sjunkit till 7,0°.

Ytvattentemperatur i kustvatten oktober 2011

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2011
Ytvattentemperatur i havet 15 oktober. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2011
Ytvattentemperatur i havet 31 oktober. Förstora Bild

Vattenstånd över medelnivå

Under oktober månad berördes landet av flera lågtryck vilka gav upphov till stora variationer i vattenstånden. Månadsmedelvärdena var över normalnivån.

Den 7 berörde ett lågtryck norra Sverige. Över västkusten blåste en västsydvästlig vind på upp mot 20 m/s och pressade upp vattnet mot nordost. I Kungsvik mättes vattenstånd upp till +90 cm samtidigt som Göteborg hade +80 cm. Över Bottenviken var det en sydvästlig kuling och i Kalix steg vattenståndet till +99 medan Ratan hade +70 cm.

Den 13 gav ett högtryck väster om Sverige nordliga vindar av kulingstyrka längs Sveriges ostkust. Vattnet pressades söderut vilket fick till följd att både Stockholm och Kungsholmsfort registrerade sitt månadshögsta med +43 respektive +60 cm. I de norra delarna sjönk vattenståndet istället och Kalix hade sitt månadslägsta med -14 cm.

Ett lågtryck nordväst om Sverige den 19 gav vindar av kulingstyrka från sydost över Bottenviken. Vattnet pressades upp mot den svenska sidan och i Kalix registrerades månadens högsta nivå med +126 cm. Detta var även årets hittills högsta registrerade vattenstånd i svenska vatten.

Den 24-26 gav ett högtryck öster om Sverige ostliga till sydostliga vindar i landets södra hälft och vattenstånden sjönk. Månadens lägsta nivå mättes då upp i Kungsvik till -56 samtidigt som Göteborg hade -40 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i oktober 2011

Höga vågor

Oktober bjöd på flera tillfällen med signifikanta våghöjder* på över 3 meter i samband med olika lågtryckspassager.

Vid Väderöarna var den signifikanta våghöjden över 3 meter vid fyra huvudtillfällen. Den 4,7 och 10 var det sydvästlig kuling på västkusten och de signifikanta våghöjderna var då 3,7 m, 3,8 m och 3,9 m. Den 18,19 och 20 var det vindar på drygt 10 m/s från sydväst till väst och våghöjden var strax över 3 m.

Huvudskärsbojen registrerade signifikanta våghöjder på över 3 meter vid i huvudsak tre tillfällen. Den 7, 10 och 18 gav sydliga till sydvästliga vindar på över 10 m/s våghöjder på 3,3 m, 3,5 och 4,2 m.

Finngrundsbojen registrerade en signifikant våghöjd på 3,2 meter den 13 i samband med en kraftig nordlig vind över Bottenhavet.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.
 

Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2011
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i oktober 2011. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Finngrundet oktober 2011
Signifikant våghöjd vid Finngrundet i oktober 2011. Förstora Bild