Oktober 2011 - Normala vattenflöden och markvattenhalter

I större delen av landet var vattenflödena och markvattenhalterna nära de normala för årstiden. Grundvattennivåerna var däremot över eller mycket över de normala.

Vattenföring

I större delen av landet var flödena i vattendragen nära de normala för oktober månad. Flödena i norra Norrland och norra Götaland var dock över de normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar oktober 2011

Markvatten

Både i september och i oktober fick norra Norrland mer nederbörd än normalt. Detta ledde till att även markvattenhalten i detta område blev över den normala för oktober. I övriga delar av landet var markvattenhalterna nära de normala.

Grundvattennivån

Nivåer över eller mycket över de normala för årstiden dominerade i landet. Det enda området med nivåer under de normala var Uppland och sydöstra Gästrikland.

Grundvattensituationen är för närvarande god i landet. Lokala avvikelser kan dock förekomma. Några särskilda problem med grundvattentillgången kan för närvarande inte förutses.

Grundvattennivåerna i Sverige har sedan september sjunkit alternativt stigit med 10-30 cm. Förändringarna med sjunkande och stigande nivåer är spridda över hela landet.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2011
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2011. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 oktober 2011 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 oktober 2011 enligt SGU. Förstora Bild