Mars 2012 – Isvintern började gå mot sitt slut

Vårmånaden mars stod för vårkänning i större delen av landet. Även isarna började dra sig tillbaka samtidigt som solen värmde upp ytvattnet i söder. Vattenstånden höll sig kring medelnivån och mestadels små variationer förekom. Våghöjden steg vid några tillfällen över 2,5 meter i samband med lågtryckspassager.

Den första veckan i mars gav ett högtryck med kyligt väder tillfrysning i huvuddelen av de öppna områdena i Bottenviken och Norra Kvarken. Därefter ledde sydvästvindar i samband med lågtryck till att södra halvan av Bottenviken från den 11 blev i stort sett isfri, med bara smärre områden med spridd drivis. Den täta drivisen i Norra Kvarken skingrades också snabbt, och från den 12 fanns is endast i den inre skärgården samt vid Holmöarna.

Från Piteå och norrut låg fastisen kvar i skärgårdarna under hela månaden. Öster om linjen Luleå – Karleby fanns upp till 60 cm tjock sammanfrusen drivis med kraftiga vallar. Iskanten luckrades dock upp efterhand genom vinden och vågornas inverkan. I norr bildades en större råk in mot Malören.

Den tilltagande vårvärmen i söder ledde till att de kvarvarande skärgårdsisarna smälte bort och vid slutet av månaden var den svenska kusten isfri upp till Sundsvall. Ytvattentemperaturen steg också under månaden, i Bottenhavet var temperaturen vid månadsslutet över en grad, i centrala Östersjön 3-4 grader och längs Västkusten nådde temperaturen i ytvattnet 6°, bl. a vid Trubaduren.

Ytvattentemperatur i kustvatten mars 2012.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 mars 2012
Ytvattentemperatur i havet 15 mars. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 mars 2012
Ytvattentemperatur i havet 31 mars. Förstora Bild

Vattenstånd kring medelvattenstånd

Mars inleddes med vattenstånd kring medelnivån på de flesta platser. Ett högtryck växte in över landet under månadens första dagar och vattenstånden började sjunka. På västkusten registrerades de lägsta nivåerna i samband med detta. Den 3 hade Kungsvik -58, Göteborg -42 och Viken -59 cm, vilket även var månadens lägsta notering.

Den 9 rörde sig ett lågtryck upp längs norska havet och i samband med detta var det en sydvästlig vind av kulingstyrka över Östersjön. Vattnet pressades åt nordost och flera stationer noterade sina månadslägsta. Kungsholmsfort hade -34 och Stockholm -14 cm. På Bottenhavet pressade den sydvästliga vinden vattnet norrut och den 10 registrerade Ratan sitt månadshögsta till + 38 cm.

När vindarna sedan avtog över Bottenviken började vattenstånden att sjunka. Den 11 var det en nordvästlig vind som pressade vattnet åt sydost över Bottenhavet. Både Ratan och Spikarna noterade sina månadslägsta till -20 cm i samband med detta.

Natten mot den 19 rörde sig ett lågtryck in över landets norra del och sedan vidare mot Finland. På västkusten var det en västlig vind av kulingstyrka och flera stationer registrerade sina månadshögsta, Kungsvik +48, Göteborg +41 och Viken +59 cm.

Månadens högsta notering +68 cm mättes upp i Skanör den 25. Detta i samband med att en nordostlig vind över norra Östersjön pressade vattnet åt sydväst. Samtidigt hade Kungsholmsfort +43 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i mars 2012

Höga vågor

De flesta vågbojarna var upptagna för service under mars månad. Den som låg i hela månaden var Knollsgrund. Mot slutet av månaden lades bojen vid Väderöarna ut.

Mellan Öland och Gotland registrerade vågbojen Knollsgrund signifikanta vågor* över 2,5 meter vid tre huvudtillfällen. Den 11 var det en nordvästlig vind på över 10 m/s över norra Östersjön och den signifikanta våghöjden steg då till 2,5 m. Den 19 var det återigen nordvästliga vindar denna gång med styrkor på över 15 m/s och den signifikanta våghöjden steg då till 3,2 m. Månadens högsta vågor registrerades den 31 då ett lågtryck över Baltikum gav nordostliga vindar över norra Östersjön och den signifikanta våghöjden steg till 4,0 m.

Tittar man på modelldata för Väderöarna var den signifikanta våghöjden* över 2,5 meter vid fem tillfällen. De högsta vågorna prognostiserades till 3,2 meter den 7. Övriga dagar med höga vågor var 9, 10, 19 och 21 mars.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund mars 2012
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i mars 2012. Förstora Bild