Mars 2011 - Början på slutet av issäsongen

Under mars kom våren till Sveriges södra och västra farvatten. I Bottniska viken drev isen österut och orsakade tidvis besvär för sjöfarten.

Mars inleddes med friska till hårda vindar från väst och sydväst som pressade isen österut och öppnade en råk längs den svenska Bottenhavskusten. Kraftiga vallar bildades i norra Bottenhavet och Bottenviken vilket gjorde det besvärligt för sjöfarten. Blåsten rensade även effektivt bort drivisen i norra Östersjön och redan första veckan i mars var det i stort sett isfritt till sjöss från Ålands Hav och söderut.

Västvindar fortsatte att dominera och efter att halva månaden passerat var det i princip isfritt till sjöss på den svenska sidan av Bottenhavet. Isläget stagnerade sedan och under resten av månaden låg kompakt, grov is i den nordöstra delen av Bottenhavet medan förhållandena på den svenska sidan förblev lindriga. I Bottenviken var isläget också besvärligast i den östra delen, med mycket grova vallar längs finska kusten.

I söder kom våren i början av mars, och skärgårdsisarna bröts ner av den allt starkare vårsolen. Den kvarvarande isen längs Svealands och Götalands kuster, samt i Vänern började ruttna. I slutet av mars var stora delar av Stockholms södra och mellersta skärgårdar isfria.

Vårsolen hjälpte även till att värma upp havet, speciellt i väster. I Kattegatt var ytvattnet i början av mars under noll grader, och i slutet mellan 3 och 4 grader. I de öppna bassängerna inne i Östersjön var uppvärmningen av ytvattnet under mars omkring en grad.

Ytvattentemperatur i kustvatten mars 2011

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2011
Is och ytvattentemperatur i havet 15 mars. Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2011
Is och ytvattentemperatur i havet 31 mars. Förstora Bild

Vattenstånd under medel

Månaden inleddes med högtryck och låga vattenstånd. Den 4 gav ett lågtryck norr om Sverige västliga vindar över Östersjön och i Skanör registrerades då månadens lägsta notering på 88 cm under medelvattenstånd samtidigt som Kungsholmsfort hade -64. Den 6 gav ett lågtryck öster om Skandinavien nordvästliga vindar över Bottenviken och Kalix noterade då sitt månadslägsta med -47 cm samtidigt som Ratan hade -51. Sverige påverkades av flera lågtryck den 9 till 11 och på västkusten var det kraftiga vindar från sydväst vilket gav månadens högsta notering +48 cm i Kungsvik den 11. Sedan växte ett högtryck in över Sverige, detta följdes av ostliga vindar på västkusten och Kungsvik registrerade då sitt månadslägsta -75 cm den 16. Göteborg hade vid samma tillfälle -58 cm. Den 23 gav ett lågtryck norr om Sverige västlig kuling över Södra Östersjön och vattenståndet i Skanör sjönk snabbt till -75 cm natten till den 24. Under resten av månaden närmade sig vattenståndet medelvattennivån.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i mars 2011

Höga vågor

Flera lågtryck passerade Skandinavien under mars månad och kulingvindar berörde till och från svenska vatten. Vågbojen i Södra Östersjön registrerade vid sju separata tillfällen signifikanta våghöjder* över 2,5 m. Månadens högsta signifikanta våg, 4,9 m uppmättes i Södra Östersjön den 11 då ett lågtryck rörde sig upp över Sverige och gav sydvästlig kuling. Övriga bojar var upptagna för att inte skadas av isen. SMHI:s vågmodell visar att våghöjden vid Väderöarna gick upp till ca 3,7 m vid tre tillfällen 9, 10 och 23. Vid dessa tillfällen var det västlig kuling.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.