April 2012 – Långsam issmältning

En kylig inledning av april ledde till i stort sett oförändrad isutbredning under de två första veckorna. Mot slutet av månaden började ytvattentemperaturerna att stiga. Vattenståndensvariationerna var små under månaden. Vid några tillfällen steg våghöjden över 2 meter.

Den återgång till kyligare väder som inledde april betydde att isens återtåg till del avstannade, isläget i norr var efter två veckor nästan identiskt med det som rådde vid månadens början. Den 14 blåste emellertid friska ostvindar över Bottenviken vilket ledde till att ett stort isfält lossnade från fastiskanten längs den finska kusten och drev ut till havs. Den 21 fick det landkänning i Skelleftebukten, under återstoden av månaden drev det åter ut från kusten och bröts upp i större och mindre flak.

I Bottenhavet och Norra Kvarken fanns vid månadens början is främst längs den finska kusten, vid svenska kusten återstod bara is i skyddade vikar från Sundsvall och norrut. Vid slutet av april var hela Bottenhavet isfritt, Norra Kvarken var också isfri förutom en del ruttnande is i Vasa skärgård.

Ytvattentemperaturen stod också och stampade på samma fläck under en stor del av den kyliga aprilmånaden, med 1 grad i Bottenhavet, 3-4 grader i Östersjön och 5-6 grader i Skagerrak och Kattegatt. Först under den sista tredjedelen av månaden blev ytvattnet påtagligt varmare, ökningen under april var cirka 2 grader i hela havsområdet.

Ytvattentemperatur i kustvatten april 2012.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 april 2012
Ytvattentemperatur i havet 15 april. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 april 2012
Ytvattentemperatur i havet 30 april. Förstora Bild

Små variationer i havsvattenståndet

Vattenståndsvariationerna under april månad var i allmänhet små. Den 1 berördes landet av ett lågtryck, och över södra Östersjön var det sydvästliga vindar på upp mot 15 m/s. Vattnet pressades åt nordost och Skanör registrerade då sitt månadslägsta med -40 cm på kvällen. När vinden sedan avtagit något steg återigen vattnet och Skanör registrerade sitt månadshögsta med +54 cm på morgonen den 2.

Sedan steg lufttrycket över södra Sverige varvid vattenstånden sjönk. I samband med detta registrerades månadens lägsta vattenstånd den 4 i Kungsvik med -52 cm.

Den 10 gav ett lågtryck över Nordsjön sydliga kulingvindar längs västkusten. Vattnet pressades norrut och Kungsvik registrerade sitt månadshögsta med +37 cm. Även över Bottenviken var det sydliga vindar av kulingstyrka och månadens högsta vattenstånd mättes upp i Kalix till +63 cm den 11. Ratan hade samtidigt +50 cm.

Mot slutet av månaden växte ett högtryck in över landet och Stockholm noterade sitt månadslägsta -23 cm den 30.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i april 2012

Höga vågor

Under april var det förhållandevis små vågor. Vid Väderöarna steg våghöjden över 2 meter vid tre huvudtillfällen. Den 1 var det en västlig kuling längs västkusten och den signifikanta våghöjden* steg till 2,3 meter. Natten till den 6 började det återigen blåsa en västlig kuling längs västkusten och den signifikanta våghöjden steg då till 2,9 m. Lågtryck över Norska havet och Nordsjön ledde till några blåsiga dygn den 8-10 över svenska vatten. Den 9 registrerade bojen vid Väderöarna en signifikant våghöjd på 2,2 m.

Även vid Knollsgrund steg våghöjden över 2 meter vid tre tillfällen. Den 2 var det en nordvästlig kuling och våghöjden steg till 2,6 m. Den 7 var det nordostliga vindar på över 15 m/s över Östersjön och månadens högsta signifikanta våghöjd mättes då upp vid Knollsgrund till 3,5 m. Den 10 var det sydostliga vindar på över 10 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,4 m.

Bojen öster om Huvudskär lades i den 17 och den högsta våghöjden registrerades den 20 i samband med nordostlig kuling. Den signifikanta våghöjden var då 2,8 m.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.
 

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund april 2012
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i april 2012. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2012
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i april 2012. Förstora Bild