April 2012 - Låga vattenflöden i söder och högre i norr

I norra Sverige var vattenflödena på många håll högre än de normala för april månad, medan de i södra Sverige istället var ovanligt låga. Snöns vatteninnehåll var högre än det normala i delar av Lappland, Norrbotten och Jämtlandsfjällen.

Vattenföring

I början av månaden var vattenflödena högre än de normala för årstiden i Jämtlands och södra Lapplands fjälltrakter. Det berodde på att snösmältning och regn i slutet av mars gjort att flödena ökat i vattendragen. Flödena sjönk sedan till normala nivåer i slutet av månaden.

I nordöstra Norrland smälte mycket snö i slutet av april. Vattenflödena ökade och blev på en del håll höga. I Götaland och östra Svealand var vattenflödena lägre än normalt under större delen av månaden.

Flödena var normala för årstiden i nordligaste Norrland, där snösmältningen ännu inte har kommit igång. Även i vattendragen i norra Svealand och sydöstra Norrland var flödena nära de normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer i april 2012

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar april 2012

Snötillgång

I början av månaden fanns snö i nordligaste Svealand och större delen av Norrland. Snötäckets utbredning ändrades inte så mycket fram till mitten av månaden, medan snötäcket i fjällen och i norra Norrland byggdes på. Under andra halvan av april smälte snön alltmer och i slutet av månaden fanns ett snötäcke kvar i norra Norrland och i fjälltrakterna.

Snöns vattenvärde var högre än normalt i delar av Norrbotten, Lappland och Jämtlandsfjällen. I södra Norrland var snöns vatteninnehåll mindre än det normala på grund av att mycket snö smälte undan redan i mars.

Grundvattennivå

Västra och norra Norrland, östra Götaland samt delar av östra Svealand hade nivåer över eller mycket över de för årstiden normala. Sydvästra Götaland hade nivåer under de normala medan resten av landet hade nivåer nära de normala.

Grundvattennivåerna har sedan mars sjunkit med 5-25 cm i norra Norrland, södra och västra Götaland samt i delar av östra Svealand. I övriga delar av Götaland och Svealand har nivåerna stigit 5-30 cm. De största nivåökningarna med 40–110 cm uppträder i södra och mellersta Norrland.

Grundvattensituationen är för närvarande god i praktiskt taget hela landet. Några särskilda problem med vattentillgången kan för närvarande inte förutses.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2012.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 april 2012. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 april 2012 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 april 2012 enligt SGU. Förstora Bild