Mars 2023 - Blött och kallt med snörik avslutning i söder

Mars månad 2023 utmärkte sig som en kall och blöt månad. Temperaturerna låg i ett par perioder mycket under det normala i samband med högtryck i norr. Samtidigt var lågtryckstrafiken över särskilt södra Sverige periodvis tät. Sammantaget ledde detta till en hel del snö i stora delar av landet ända till månadens slut. 

Temperatur 

Mars månad blev allmänt kallare än normalt i landet, bara södra Götaland hade medeltemperaturer strax över det normala för månaden. Normal medeltemperatur syftar här till den genomsnittliga månadsmedeltemperaturen i mars för åren 1991–2020. Mars 2023 blev den kallaste marsmånaden sedan 2013 på ett flertal platser i Lappland och Norrbotten, samt dessutom i Östmark-Åsarna i Värmland. I allmänhet utanför nordligaste Norrland var årets marsmånad den kallaste sedan 2018. 

Den högsta temperaturen i landet noterades i Lund i Götaland med 13,7 °C. I Svealand var den högsta observerade temperaturen 13,1 °C (Floda), i Södra Norrland 10,8 °C (Gävle). Alla tre temperaturobservationerna hämtade från den 23. I Norra Norrland observerades som högst 9,0 °C (Älvsbyn den 1).

Den lägsta temperaturen i landet noterades i Karesuando och Nikkaluokta båda i Norra Norrland den 24 med −36,8 °C. I Karesuando var detta den lägsta observerade temperaturen efter vårdagjämningen sedan 1916. I Södra Norrland var den lägsta observerade temperaturen −32,0 °C (Ljusnedal den 10), i Svealand −27,9 °C (Särna den 11) och i Götaland −23,6 °C (Hagshult den 9).

Under månadens första tre-fyra dagar rådde mild väderlek i den västliga eller nordvästliga vinden. I nästan hela Norra Norrland var dygnsmedeltemperaturen den 1 mer än tio grader över det normala för årstiden. Runt den 4 i månaden vred vinden till nordostlig då ett blockerande högtryck över Grönland etablerades. Blockeringen hade sin upprinnelse i en så kallad plötslig uppvärmning av stratosfären vilket fick polarvirveln att förskjutas österut över Ryssland. Temperaturen sjönk därmed betänkligt. Om månaden började med temperaturer i nordligaste Norrland som avspeglades i djupt röda färger i våra temperaturavvikelsekartor (över tio grader över det normala) tecknades dessa från den 6 istället med lika djupt mörklila toner (mer än tio grader under det normala). Under den kommande veckan höll sig temperaturerna under eller mycket under det normala i hela landet. Under mars närmade vi oss långsamt ljusare tider vilket också syns i att skillnaden mellan dygnets högsta och lägsta temperaturer blev allt större. Från den 13 följde en period med mildare temperaturer i söder i samband med en rad lågtryck. I norr pendlade temperaturerna mellan över och under det normala innan ett högtryck etablerades runt den 22. Den 26 spred sig den kalla luften ner över hela Sverige. Under slutet på månaden rådde temperaturer under det normala för säsongen över hela landet. De allra sista dygnen i nordligaste Norrland steg temperaturerna dock kortvarigt över det normala. Detta höjde månadsmedeltemperaturen i Naimakka och Karesuando till över månadsmedeltemperaturen för mars 2013.

Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under mars 2023
Månadsmedeltemperaturen under mars 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under mars 2023
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för mars 2023. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare marsmånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i mars i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i mars (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i mars (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

Sammanlagt blev nederbördsmängderna i mars i östra Svealand och norra Götaland över eller mycket över det normala, på många platser två till tre gånger det normala. I övrigt något över eller omkring det normala för månaden. Över Lapplandsfjällen kom något mindre nederbörd än normalt. Normal nederbördsmängd syftar här till den genomsnittliga månadsnederbördsmängden i mars för åren 1991–2020. Mest nederbörd sett över hela månaden fick Fotskäl i Sjuhäradsbygden med totalt 177,0 mm. Sammanlagda nederbördsmängder över 120 millimeter uppmättes på ett antal stationer, däribland Borås med 148,8 mm, Torup med 140,4 mm, Göteborg med 123,6 mm samt Skövde med 121,0 mm. Mars 2023 blev rekordblöt vid ett tjogtal stationer, av vilka ett urval är listade i tabellen nedan. Utöver dessa rekord uppmätte Uppsala (start 1723) sin sjätte största månadsnederbördsmängd för mars med 61,5 mm. Mer nederbörd uppmättes senast i Uppsala i mars 1937. I Stockholm är månadsnederbördssumman 72,7 mm den största för en marsmånad sedan 1909. I Örebro uppmättes den största månadsnederbördsumman för mars sedan 1951 med 81,7 mm.

Månadsnederbördsrekord i mars för enskilda stationer med minst 75 år långa observationsserier

Station

Månads-nederbörds-summa /mm

Tidigare rekord /mm

Tidigare rekordår

Startår

Halmstad 130,0 116,3 1994 1859
Skövde 121,0 95,3 1978 1931
Holmbo 115,3 90,2 1947 1945
Hultsbruk 110,6 89,0 1909 1905

Norrveda

111,7

94,0

1937

1936

Kävsjö 107,6 93,6 1994 1908

Vadstena

97,4

64,0

1937

1935

Rörvik 94,5 87,3 2019 1948
Högemålen 94,2 89,5 1978 1908
Norrby 91,4 79,2 1951 1943
Finspång 88,6 83,8 1978 1879
Norrköping 84,2 73,3 1978 1934
Gotska Sandön 83,8 83,8 1898 1880
Skara 83,2 79,5 2019 1860
Linköping 70,5 66,2 1983 1858

Mars månad inleddes med nordvästlig vind in över fjällkedjan vilket gav regn och snöbyar där. Annars var det ett antal lågtryck från sydväst som gav ibland rikliga mängder snö och regn. Ett par lågtryck den 6–9 gav rikliga nederbördsmängder i Götaland och Svealand. Den 8 observerades i Sandhamn i Stockholms skärgård 36,3 mm, vilket är den största dygnsnederbördsmängden som uppmätts där i mars sedan startåret 1965. De totalt sett största nederbördsmängderna under ett dygn föll under den 13, i samband med en varmfrontspassage, med 48,6 mm i Fotskäl, vilket också var marsrekord för dygnsnederbörd i Västergötland. Borås inrapporterade samma dag den näst största dygnsnederbördsmängden i en marsmånad sedan starten 1884 med 33,7 mm. Bollebygd (startår 1940) och Hid (startår 1967) inrapporterade de största uppmätta dygnsnederbördsmängderna i en marsmånad med 39,0 respektive 35,1 mm. Linhult och Grebbeshult de största åtminstone sedan 1945 med 39,1 respektive 38,7 mm. Samtliga stationer i Västergötland. Den 17 gav ett nordligt lågtryck rikliga nederbördsmängder i Norrland. Den 22–27 kom rikliga mängder i södra Sverige i flera omgångar då ett antal dellågtryck knoppades av från ett omfattande lågtryck på Atlanten. Den 27 kom 21,3 mm i Vattholma i Uppland, vilket är den största nederbördsmängden där i en marsmånad sedan 1986.  Vällnora, även det i Uppland noterade 22,8 mm, vilket är den största dygnsnederbörden som uppmätts där under en marsmånad sedan startåret 1983. Lågtryckstrafiken över Götaland och södra Svealand fortsatte från den 28, med här och var rikliga nederbördsmängder.

Sverigekarta som visar nederbördssumma under mars 2023
Nederbördssumma under mars 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördens avvikelse från det normala under februari 2023
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för mars 2023. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i mars 2023 (749 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i mars 2023 (24 kB, pdf)

Vind

Byvindens hastighet var i mars 2023 kring det normala för landet i stort. Det var något lugnare än normalt i Tornedalen, medan det i Gotland och ostligaste Södermanland var något blåsigare än normalt. Normal byvindhastighet syftar här till den genomsnittliga byvindhastigheten i mars för åren 1996–2015.

Den högsta medelvindhastigheten uppmättes den 17 i Sylarna i Jämtlandsfjällen med 28,1 m/s. Till havs var det Örskär som noterade den högsta medelvindhastigheten halv storm 23,9 m/s den 4. Den största byvindhastigheten (bortsett kust- och fjällstationer) noterades i Sveg i Härjedalen den 2 med stormbyar 25,2 m/s

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under mars 2023.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under mars 2023. Förstora Bild

Snö

Programenligt var det Katterjåkk i Norra Norrland som kunde visa upp landets största snödjup i mars månad med 151 cm, noterat den 31 mars vid den manuella mätningen. I Södra Norrland noterades i Almdalen i Jämtland den 18 det största snödjupet med 138 cm, i Svealand Storbron den 10 med 116 cm samt i Götaland Djursätra, också det den 10, med 49 cm.

I inledningen av månaden låg snö över hela Norrland och norra Svealand. Även Sydsvenska höglandet hade här och var ett mätbart snötäcke. Under den 6–9 föll en hel del snö i södra Svealand och Götaland, vilket kom snö att ligga över nästan hela landet. Snön fick en påfyllning flerstädes även den 13, men till mitten av månaden hade mycket av snön i Götaland smält bort. Den 20 uppmättes ett snödjup i Saittarova i norra Norrbotten på 108 cm, vilket är det tredje största marsdjupet där. Från den 25 kom snö i östra Svealand och nordöstra Götaland och även på Gotland inrapporterades snötäcke. Från den 28 passerade ett antal snöfallsområden över norra Götaland vilket ånyo gav snötäcke på många håll.

Sverigekarta som visar snödjupet den 31 mars 2023.
Snödjup den 31 mars 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar snödjupet den 15 mars 2023
Snödjup den 15 mars 2023. Förstora Bild

Solskenstid

De många lågtrycken som hade sin bana över östra Svealand, norra och västra Götaland gav i allmänhet färre solskenstimmar i dessa områden. Högtrycken över Södra och Norra Norrland gav större andel soliga dagar, vilket avspeglades i solskenstiden där Luleå registrerade flest solskenstimmar med 194 timmar. Minst antal solskenstimmar av våra solskenstidsstationer registrerades dock i Katterjåkk med 98 timmar. Dagen med flest solskenstimmar sett över hela landet var den 16, medan den 18 var den solskensfattigaste dagen. 

Mönstret av låg- och högtryck innebar också att flest molniga dagar kunde registreras i Götaland och östra Svealand och färre molniga dagar i Södra och Norra Norrland .  

Sverigekarta som visar antal soltimmar under mars 2023
Antal soltimmar i mars 2023. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2023.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2023. Förstora Bild

Åska

23 åskurladdningar registrerades i norra Bohuslän, Dalsland och i Halland den 9. I övrigt endast enstaka sporadiska åskurladdningar.

Sverigekarta som visar antal åskdagar under mars 2023
Antal åskdagar under mars 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under mars 2023
Totalt antal blixtar under mars 2023. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Mild och blåsig inledning

Ett envist högtryck på Atlanten och ett lågtryck med centrum över Grönland gav den 1 hård till mycket hård nordvästlig vind i Norrlandsfjällen. Stora Sjöfallet inrapporterade till och med storm 27 m/s. Med den nordvästliga vinden följde även regn- och snöbyar i fjällen. Någon enstaka skur letade sig även in öster därom. Ett dellågtryck i Tornedalen med lätt snö eller regn drog vidare österut mot Finland. Inledningsvis dominerade molnen i hela landet, men under dagen sprack molntäcket upp och kvällen blev klar på många håll. För övrigt rådde milt väder i stora delar av landet. I Älvsbyn noterades en dygnshögstatemperatur på 9 °C.

Det milda och blåsiga vädret över norra Sverige höll i sig över den 2. Rikliga nederbördsmängder uppmättes i Katterjåkk med 15 mm. Utöver nederbörd längs hela fjällkedjan, gav ett litet tråg enstaka lätta regnskurar i Södra Norrlands kust- och inland. I Sveg blåste stormbyar med 25,2 m/s, vilket var månadens högsta byvindhastighet (utanför kust- och fjällområdena). I söder var det lugnare förhållanden med mestadels klart väder i Götaland, uppehåll och omkring halvklart i Svealand.

Den 3 passerade ett lågtryck mellersta Norrland och vinden över nordvästra Sverige vred tillfälligt till nordlig, men de befarat stora nederbördsmängderna fångades åtminstone inte upp av SMHIs stationer. Mest uppmättes i Mjölkbäcken i södra Lappland med 19 mm. Däremot var det blåsigt med mycket hårda vindbyar, utanför fjällen uppmättes bland annat byvindar på 23 m/s i både Sveg och Mora. Även östra Svealand fick något lätt regn och snöfall. I övrigt mycket moln, men framåt kvällen framförallt i sydligaste Norrland och norra Svealand uppsprickande.

Kallt i norr

Den 4 inledes en kallare period av mars månad då kylig luft drog ner över Skandinavien i de nordliga vindarna. I Norra Norrland sjönk temperaturen på många håll mer än tio grader på ett dygn. I södra Sverige blev dygnet mestadels klart, i norra Sverige halvklart till mycket moln.

Natten mot den 5 vred vinden mot nordostlig över Norrland i vilken snöbyar drog in. Temperaturen sjönk än mer; i Hagshult noterades −10 °C och i Kosta −9 °C, båda i Småland. Det var också fortsatt blåsigt. I Mora där några av de tappra skidåkarna som gett sig ut i fäders spår, för framtida segrar, så småningom kom att bekransas uppmättes hårda byvindar, 14 m/s. I Norrlands kustland och östra Svealand förekom lätta till måttliga snöbyar i samband med att en gammal ockluderad front närmade sig från ost, mest uppmätt nederbörd i samband med detta noterades i Östervåla med drygt 8 mm. 15 cm snö föll under dygnet i Sandhamn i Stockholms skärgård. Framåt kvällen berördes även Gotland av snöbyar, vilket gav 7 cm snödjup i Austers.

Mars första hela arbetsvecka startade den 6 något lugnare och klart väder rådde i stora delar av landet. Den riktigt kalla luften hade nu tagit ett rejält grepp om norra landshalvan. Vid ett antal stationer noterades under trettio minusgrader, bland annat Karesuando med −33 °C. Vid Upplandskusten drog måttliga snöbyar in från Bottenhavet. Framåt eftermiddagen, över främst västra Götaland blåste ett stråk med regn- och snöbyar in från väst och ett snötäcke breddes ut över området. Mest snö kom i Kållered med 14 cm. Mest nederbörd inrapporterades från Härryda knappa 13 mm, uppmätt i smält form.

Snöfall och kallt även i söder och en långväga gäst

Då måndagen gick över i tisdag den 7 låg ett förrädiskt lugn över landet. Dock hotade ett djupt lågtryck ute på Skagerrak. I lågtryckets bana upp över Götaland mot östra Svealand uppmättes under dagen friska till hårda vindbyar och rikliga nederbördsmängder på många håll. Östra Husby i norra Östergötland och Djurö i Stockholms skärgård inrapporterade 23 mm, Holmbo i nordöstra Småland och Remningstorp i norra Västergötland båda kring 20 mm. Vid dygnets slut kläddes nästan hela landet av snö.  Många platser i Götaland hade en snödjupsökning på över tjugo centimeter, Falköping-Valtorp mest med 35 cm. I norr gav ett par blygsammare lågtryck här och var lätta snöbyar och allmänt mycket moln.

Lågtrycket drog vidare österut under den 8, men något snöfall låg kvar över Gotland och ostligaste Svealand långt fram till kvällen. Sammanlagd snödjupsökning i området under lågtryckets inflytande var på tre av SMHIs stationer över trettio centimeter: Sandhamn och Dalarö med 38 cm, samt Djurö med 36 cm. I smält form var nederbördsmängden i Sandhamn 36 mm.  I Södra Norrland förekom lätta snöbyar i samband med ett litet lågtryck under fördjupning. I Norra Norrland var det mestadels uppehåll och kallt. Lägst var temperaturen i Nattavaara med −34 °C. Även från Svealand, närmare bestämt Särna, inrapporterades en minimitemperatur just över minustrettiostrecket med −27 °C. I Götaland blev den lägsta temperaturen noterad i Borås med nästan −17 °C.

Den 9 fördjupades ett lågtryck över Norge och drog samtidigt med sitt frontsystem österut över Svealand och sydligaste Norrland. Blixtar registrerades i Bohuslän och Dalsland i samband med detta. Fronterna gav måttligt snöfall. Rikliga nederbördsmängder observerades på en handfull platser, främst i Götaland. Största nederbördsmängden uppmättes i Sjötofta i södra Västergötland med 37 mm. Nederbörden gav på en rad stationer i Västergötland en snödjupsökning över tjugo centimeter. I Norra Norrland förde en front tillhörande ett lågtryck på Ishavet in snöbyar över fjällen och i övrigt mycket moln till mulet. Mellersta Norrland samt Öland och Gotland fick till största delen en klar dag. För övrigt noterades ett säsongslägsta på en rad platser och även säsongslägsta för hela Götaland, −23,6 °C i Hagshult i Småland. Lägsta temperaturen dittills i mars noterades också under detta dygn, då Gielas i södra Lapplandsfjällen rapporterade  −35,0 °C.

Ett högtryck med centrum över södra Norge gav den 10 klart väder på många håll i mellersta och sydligaste Sverige. Ett stråk med lätta till måttliga snöbyar låg över norra Götaland och östra Svealand. Framåt kvällen tätnade molnen tillfälligt i nästan hela landet. Den hårdaste kylan låg nu över Södra Norrland, lägst temperatur noterades i Ljusnedal i Härjedalen med −32 °C. Även i landets södra delar var det kallt; Särna inrapporterade −28 °C och Hällum −21 °C, vilket var de lägsta temperaturerna i Svealand respektive Götaland. I Norra Norrlands fjälltrakter förekom snöbyar i samband med en front från ett lågtryck på Norra Ishavet. Detta lågtryck hade färdats hela vägen från ett område mellan Hawaii och Japan, genom Beringssund och över Nordpolen, alltså för att ge snöbyar i Norra Norrlandsfjällen.

Molntäcket över landet spräcktes upp av en genomglidande högtrycksrygg under den 11. De ostligaste delarna av Svealand och Götaland  berördes dock av moln från ett lågtryck över Baltikum och de västligaste delarna av moln från ett lågtryck strax norr om Skandinavien. Under eftermiddagen tog sig snöbyar in över Götaland och Svealand. Mest nederbörd i landet föll på Gotland då 7 mm observerades i Hejnum, vilket också gav ett snödjup på 11 cm.

Fyrishovsspången snöklädd, blek sol bakom cirrusmoln
Ett snötäcke låg över stora delar av Sverige i mitten av mars, bland annat över Fyrishovsspången i Uppsala Foto Maria Norman

Det blev ännu en kall natt, natten mot den 12. Kyligast var det i Nattavaara med −34 °C. I södra landshalvan noterades temperaturer under tjugo minusgrader på några platser, som lägst −24 °C, uppmätt i Svanberga i Roslagen. Under dagen var det klart på många håll och även i övrigt mestadels uppehåll. Till kvällen kom ett tråg från väster mot västra Götaland vilket under natten gav upphov till nederbörd i form av snö i Halland och Bohuslän. Störst mängder uppmättes i Varberg i Halland med 29 mm. Värt att notera var också 8 cm snödjup i Lysekil i Bohuslän. Meteorologisk vår inleddes detta dygn i delar av Östergötland och Småland. 

Rekordblött dygn i Sjuhäradsbygden

Snö föll i Götaland, morgonen den 13 då ett lågtryck med tillhörande varmfront närmade sig landet från sydväst. Nederbörden gick snart över i regn allteftersom den mildare luften bakom fronten avancerade in. Lågtrycket tog sin rundliga tid att passera vilket tillsammans med regnets tidvis kraftiga intensitet bidrog till rikliga nederbördsmängder på många håll. Mest uppmättes i Sjuhäradsbygden med 48,6 mm i Fotskäl (vilket för övrigt var landets största dygnsnederbördssumma för hela månaden) och 42 mm i Rångedala. Även på andra håll i västra Götaland föll rikliga nederbördsmängder, exempelvis inrapporterade också Källsjö i Halland just 42 mm. I Norra och Södra Norrland var morgonen klar på många håll, men molnen tätnade under dagen. Vid middagstid täckte nederbördsområdet även Svealand och till kvällen även landets norra halva. I norra Svealand och norr därom kom dock nederbörden främst i form av snö. Den 13 utmärkte sig alltså dels som dygnet med den mest intensiva nederbörden under månaden, men också det dygn då nederbörden var mest utbredd i landet. Under kvällen ökade vinden i Götaland och hårda vindbyar rapporterades på många håll. Varmfronten bröt också kalluftens hegemoni, över åtminstone Götaland, för denna gång då temperaturerna åter var över det normala för årstiden där. Dygnets högsta temperaturer var på en handfull platser i Skåne över tio grader, allra mest uppmättes i Lund med 11 °C. 

Lågtrycket fortsatte sin bana upp över landet den 14. Bakom fronten, främst i Södra Norrland avtog snöfallet, även om molnen fortsatte att dominera på de flesta håll. I Svealand och Götaland något mer splittrat regn i den eftersläpande kallfronten och framåt kvällen klarnade det upp. Det blev ett något mildare dygn, särskilt i sydöstra Götaland där Oskarshamn noterade årets hittills högsta temperatur i landet med 12,3 °C. Även Kalmar med knappa 12 °C låg strax över den tidigare högsta noteringen för i år.

Högtrycksrygg och polarlågtryck

En svag högtrycksrygg hann klämma in sig mellan lågtrycken den 15, vilket gav klart väder i stora delar av landet. Norrbotten och norra Lappland berördes dock fortfarande av snö från det undflyende lågtrycket. En tilltagande nordvästvind gav i Södra Norrland så småningom friska byvindar, moln och snöbyar, lokalt ganska blöta sådana. Även i södra Sverige blåste friska byvindar, men här var vindriktningen mer sydvästlig. Temperaturerna  blev för detta dygn åter strax under det normala för årstiden i nästan hela Sverige. Sent på kvällen drog snabbt ett litet polarlågtryck in över sydligaste Götaland, med måttligt snöfall. Mest uppmättes i Baramossa med 14 mm, vilket motsvarade 14 cm snö.

Högtrycksryggen förstärktes den 16 med klart och lugnt väder i väntan på ett lågtryck som närmade sig på Norska havet. Det blev en relativt kall natt med −28 °C i Vilhelmina i Norra Norrland, −24 °C i Hoting och Särna i Södra Norrland respektive Svealand och −10 °C i Jönköping och Hagshult i Götaland. Under dagen mulnade det på från sydväst och till kvällen kom snön. För Sverige som helhet blev detta ändå mars månads soligaste dag.

Vår i Götaland

Nederbördsområdet över landets västra halva med både snö och regn avancerade den 17 åt nordost. Vid middagstid berördes norra Svealand och Södra Norrland av nederbörd, vilken främst vid kusterna hade formen av regn, i övrigt mestadels snö. Till natten täckte snöfallet även Norra Norrland. Rikliga nederbördsmängder inrapporterades från en rad stationer i Södra och Norra Norrland. Mest i Norra Norrland rapporterades från Avasjö-Borgafjäll i sydligaste Lapplandsfjällen med 25 mm. I Södra Norrland rapporterades mest från Rossön och Backe i nordvästra Ångermanland med 22 mm. Värt att notera är att snödjupet i Kittelfjäll ökade med 38 cm till 129 cm. Under dagen ökade den sydostliga vinden med hårda vindbyar på många håll. I Jämtlands- och Lapplandsfjällen blåste hård vind, Sylarna rapporterade till och med storm 28,1 m/s vilket var den högsta medelvindhastigheten uppmätt i landet denna månad. I norr, där vädret till stor utsträckning fortfarande dominerades av långsträckta högtrycksryggen med centrum över Baltikum, blev det åter ett kallt dygn. Medeltemperaturer mycket under det normala för årstiden rådde på en del håll. Lägsta dygnstemperaturen var dock i sammanhanget relativt beskedliga −25 °C, inrapporterat från Gunnarn i södra Lappland. I stora delar av Götalands inland däremot inleddes nu en sjudagarsperiod med dygnsmedeltemperaturerna över noll och från detta dygn konstaterades så småningom att meteorologisk vår rådde. 

Istappar från en klippa går ner i sjöis bakom gröna grangrenar
Ett vårtecken i form av så kallad isorgel, fotograferad vid en sjö i norra Bohuslän, vid norska gränsen Foto Thorsten Gansing

Mildare luft fördes in med sydvästliga vindar den 18, då högtrycket i öster försköts än mer åt öster och ett lågtryck i väster rörde sig på en nordostlig bana. På flera platser i Skåne uppmättes temperaturer över tio grader. Frontsystemet gav nu mestadels ganska splittrad nederbörd, mest sammanhängande var nederbörden i östra delarna av Götaland och Svealand. Söderköping noterade 11 mm. I de västra delarna härskade snarare dis och dimma. I norr snöfall vilket avtog söderifrån, framåt kvällen endast enstaka snöbyar i Södra och Norra Norrland. Detta blev totalt sett den solskensfattigaste dagen i mars månad.

Den 19 blev till stor del ett händelsefattigt dygn meteorologisk sett. Molnen dominerade, i Götaland även dis eller dimma. Temperaturerna låg i söder något över det normala, i norr något under. Spridda skurar rapporterades. Till kvällen kom ett lågtryck in över Lapplandsfjällen med snöfall.

Lågtryckstrafik över södra Sverige

Lågtrycket förde in en front över Svealand och sydligaste Norrland. Under natten till den 20 rapporterades rikliga mängder regn från Löten i västra Dalarna med 17 mm och från Bollnäs i Hälsingland med 15 mm. I närhet till lågtryckets centrum som drog över Lappland och Norrbotten fick Esrange 15 mm.

Den 21 lämnade lågtrycket landet i nordost , men ersattes snabbt av ett nytt lågtryck som fördjupats i dess föregångares spår. Detta nya nordliga lågtryck gav upphov till en del snöbyar i Lappland och Norrbotten under morgontimmarna, varpå molnen tillfälligt skingrades. I söder fördjupades ett dellågtryck av ett omfattande och djupt lågtryck på Atlanten, strax söder om Island.

Dellågtrycket med sitt frontsystem drog nordost över landet den 22 med lätt snöfall i västra Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland och måttligt regn i östra Svealand och Götaland. Bakom fronten tätnade dis och dimma. I nordligaste Norrland gav ett högtryck inledningsvis klar till halvklart väder, efterhand ökade dock molnigheten även här. Vid middagstid skickade det atlantiska lågtrycket in ett nytt frontsystem mot västkusten med måttligt regn och friska vindbyar. Även detta system förflyttades ganska hastigt åt nordost. Lågtryckstrafiken kom medeltemperaturen att stiga betänkligt i de södra landsdelarna, högsta dygnstemperaturen uppmättes i Oskarshamn med strax över 12 °C. I norr höll högtrycket nere temperaturerna under det normala.

Den 23 kom ett ytterligare nederbördsområde med regn in från sydväst, Kållered i västligaste Västergötland uppmätte 22 mm. Även Marbäck och Ullared i Halland registrerade rikliga regnmängder. Samtidigt föll snön i Södra Norrland i samband med det mer nordliga frontsystemet. Snöfallet kom snödjupet i Kittelfjäll att öka till 141 cm. I Norra Norrland höll högtrycket emot och medeltemperaturerna sjönk därmed en bit under det normala för årstiden. Det var fortsatt kallt i norr och milt i söder; säsongens hittills högsta temperatur uppmättes med 13,7 °C i Lund. Nästan lika varmt blev det även på antal platser i Svealand, högst i Floda i Södermanland med 13,1 °C. Även i Södra Norrland observerades temperaturer över tio grader, högst i Gävle i Gästrikland med 10,8 °C, vilket var den högsta observerade temperaturen i Södra Norrland denna månad. De milda temperaturerna ledde till att meteorologisk vår kunde konstateras i inre Götaland och östra Svealand. I nordligaste Lappland höll vintern ett tämligen fast grepp — två stationer nådde temperaturer under minustrettiostrecket: Karesuando och Naimakka båda med −31 °C. Som kontrast till det milda vädret i söder, observerades temperaturer över noll grader under dygnet bara på en station i Norra Norrland, nämligen Holmön på Västerbottenskusten, där kvicksilvret gjorde ett hastigt besök vid nollstrecket.

Lågtryck på Atlanten fortsatte den 24 att styra in fronter med regn i Götaland. Ett stort antal stationer uppmätte regnmängder över tjugo millimeter, exempelvis i Västergötland via Gårdsjö och Bollebygd med 26 respektive 25 mm. Under dagen avancerade regnområdet över Svealand och även här rapporterades regnmängder över tjugo millimeter, mest i Värmland genom Degerfors och Gräsås med 26 respektive 25, samt Myre och Hammarö båda med 23 mm. I Södra Norrland snöfall. I nordligaste Lappland sjönk temperaturerna ytterligare. Två stationer rapporterade samma natt månadens lägsta temperaturnotering: Karesuando och Nikkaluokta med −36,8 °C. Nästan lika kallt var det i Naimakka med −35 °C. 

Den 25 kom i södra Sverige nya lågtrycksattacker från väst, medan högtrycket låg tryckt över norr. Det gav kallt och klart väder i Norrland, snö och snöblandat regn i Svealand och regn och regnskurar i Götaland. Detta lågtryck tog en mer sydlig bana och tog därmed med sig kallare luft söderut. Regnet i norra Götaland gick över i snö till kvällen. Rikliga regnmängder uppmättes i Källebäcken, Herrljunga och Skövde, alla i Västergötland, med 23, 18 respektive 16 mm. Rikliga mängder uppmättes också i Östervåla i Uppland med 19 mm, vilket gav ett snödjupsökning på 11 cm.

Åter snöfall i söder

Bakom lågtrycket spred sig den kalla luften i norr söderut den 26. Kallast i landet blev det i Karesuando med −35 °C, men även i Södra Norrland låg temperaturerna under tjugofem minusgrader på ett halvdussin stationer. Allra lägst i Hoting i norra Ångermanland med −28 °C. I Särna i Svealand noterades −17 °C, men även många andra mer låglänta platser i Dalarna noterades för under tio minusgrader. Lägst temperatur i Götaland observerades i Gårdsjö i nordligaste Västergötland med −5 °C. Nederbörd förekom i Götaland i samband med en kallfront, mest som snö eller snöblandat regn. Snöfallet gav ett snötäcke i inre Götaland och även på Gotland, i Hejnum och Austers inrapporterades ett snötäcke på 6 cm.

Snöbyar med friska vindbyar från Bottenhavet drog in över östra Svealand och Östergötland då lågtrycket hade stannat upp på Finska viken. Som resultat kunde säsongens största snödjup så småningom noteras i Uppsala med 33 cm. Även i Vattholma blev snödjupet det största i år med 40 cm, varav cirka 30 cm föll under den 27. I smält form betydde det 21 mm. Vällnora noterade 23 mm, vilket gav en ansenlig snödjupsökning på 23 cm till totalt 35 cm. Alla tre stationer för övrigt i Uppland. I Sandhamn i Stockholms skärgård observerades 22,0 mm. I norr mestadels klart och kallt med som lägst −36 °C i Nikkaluokta. Den kalla luften fortsatte sitt långsamma avancemang söderut. Bland annat kan nämnas att det noterades −27 °C i Hoting i Ångermanland och −20 °C i Särna respektive −19 °C i Malung, båda Dalarna samt −13 °C i Hällum i Västergötland.

Snöklätt fjäll med Björkar under en låg sol skymd bakom cirrusmoln
Gnistrande vårvinterdag i Härjedalsfjällen Foto Birgitta Gustafsson

Lågtrycket som gett nederbörd i östra Svealand fortsatte norrut den 28 mot Finland och fylldes ut. Utöver eftersläntrande snöbyar längs Upplandskusten blev dagen klar och lugn i hela landet. Det blev åter en kall natt med minusgrader i hela landet. −29 °C inrapporterat från Ljusnedal i Härjedalen och −28 °C från Storlien-Storvallen är värt att nämnas. Till natten kom ett nytt lågtryck som ett par dagar tidigare bildats strax söder om Island in över Västergötland och Värmland med regn och snöfall. Lokalt kraftigt. I Bohuslän noterades rikliga nederbördsmängder på ett antal platser, mest i Heden med 26 mm. 

Den 29 fortsatte lågtrycket österut över södra Sverige med både snö och regn. Snöfallet var över norra Götaland och södra Svealand delvis ymnigt; Hultsbruk i norra Östergötland noterade den största snödjupsökningen med 23 cm. Sex stationer rapporterade rikliga nederbördsmängder (mer än 15 mm), mest Gotska Sandön med 22 mm i smält form, vilket är ett nytt marsrekord där. Nederbördsområdet sträckte sig även ner över södra Götaland, men där föll mycket av nederbörden som regn. Nederbördsområdet som gett stora nederbördsmängder i östra Svealand ett par dagar tidigare gav sig åter till känna efter en kortare turné i Finland och gav nu snö och snöbyar främst i Norrbotten och Västerbotten samt i övrigt i Norra Norrland mycket moln. Den riktigt stränga kylan avtog därmed i nordost. Södra Norrland hade i stort sett klart hela dygnet och där höll sig nattemperaturerna på de flesta håll under femton minusgrader.

Snöfallet i nordligaste Norrland fortskred den 30 åt nordväst allteftersom lågtrycket över norra Finland löpte vidare längs sin bana. Det blev därmed även mildare längst upp i norr. Karesuando registrerade rikliga nederbördsmängder med 16 mm, vilket tillförde 25 cm ganska fluffig snö till snötäcket. En vidsträckt varmfront sköts in över sydvästra Sverige med regn, vilket över inre Götaland övergick i snö. De största nederbördsmängderna föll i Halland, med i täten Baramossa och Knäred vilka inrapporterade 24 mm. Även många platser i Småland, Skåne och Västergötland fick rikliga nederbördsmängder. I både Kisa i sydligaste Östergötland och i Södra Vi i östra Småland ökade snödjupet med 15 cm. Ostliga vindar blåste över Götaland med stundvis friska byvindar. Mellan dessa två system låg högtrycket kvar i Södra Norrland med mest klart och kallt väder. Den kalla luften strömmade även ner över östra Svealand; i Svanberga i Roslagen föll temperaturen natten till den 30 ner till −21 °C. 

Mars sista dag bar med sig fortsatt lågtrycksbetonat väder både i Norra Norrland och i Götaland och klart i Södra Norrland och Svealand. Det innebar milt väder i norr, Piteå inrapporterade den högsta temperaturen i Norra Norrland med 7 °C. Nederbördsformen var i söder blandad och en viss snödjupsökning kunde konstateras vid vissa stationer. Hejnum på Gotland uppmätte exempelvis en ökning med 4 cm. I Katterjåkk ökade snödjupet med cirka en dm, vilket ledde till mars månads största snödjup i Sverige med 151 cm vid den manuella mätningen.

Snö över Göta kanals bankar, kantade med sina karaktäristiska trädallé, vy mot Malforsbron
Under mars månads sista dagar förekom tidvis ymnigt snöfall över norra Götaland, bland annat denna del av Göta kanal Foto Lars Magnus Joelsson

 

Högsta temperatur, mars 2023
Norrland +10,8° den 23 Gävle (Gästrikland)
Svealand +13,1° den 23 Floda (Södermanland)
Götaland +13,7° den 23 Lund (Skåne)
Lägsta temperatur, mars 2023
Norrland -36,8° den 24 Karesuando och Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -27,9° den 11 Särna (Dalarna)
Götaland -23,6° den 9 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, mars 2023
Norrland 80,6 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 129,4 mm Sandhamn (Uppland)
Götaland 177,0 mm Fotskäl (Västergötland)
Lägsta nederbörd, mars 2023
Norrland 6,2 mm Pite-Rönnskär A (Västerbotten)
Svealand 28,9 mm Fågelsjö (Dalarna)
Götaland 29,3 mm Fårösund-Ar A (Gotland)
Högsta lufttryck, mars 2023
Norrland 1031,4 hPa den 1 Tännäs (Härjedalen) och Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1031,8 hPa den 1 Arvika (Värmland)
Götaland 1031,9 hPa den 1 Nordkoster (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, mars 2023
Norrland 967,3 hPa den 14 Kuggören (Hälsingland)
Svealand 967,3 hPa den 13 Gustavsfors (Värmland) och den 14 Borlänge flygplats (Dalarna)
Götaland 967,8 hPa den 13 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, mars 2023
Norrland 151 cm den 31 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 116 cm den 10 Storbron (Dalarna)
Götaland 49 cm den 10 Djursätra (Västergötland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm mars 2023 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i mars 2023 (5 kB, pdf)