September 2018 - Fortsatt mycket låga flöden

Flödena ökade något i stora delar av landet jämfört med flödena i augusti. Dock var de fortsatt mycket låga eller extremt låga framförallt i de södra och östra delarna av landet. Fortfarande fanns det delar av landet där markvattenhalten var mycket under den normala.

Vattenföring

I framförallt södra och östra delarna av landet var flödet mycket lågt eller extremt lågt. Kringlan t.ex. hade det lägsta månadsmedelvärdet och lägsta minimivärdet sedan mätningarna började. På de flesta platser hade dock flödet stigit något sedan förra månaden. På några platser i nordligaste Norrland och fjällkedjan var flödet åtminstone mot slutet av månaden över månadsmedelvärdet. I norra delen av västkusten steg flödet över månadsmedelvärdet i mitten av månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer september 2018 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Medelvattenståndet i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren låg under det för månaden normala. Lägst vattenstånd uppmättes mot slutet av månaden. I Storsjön var medelvattenståndet nära det normala. Lägst vattenstånd uppmättes den 21 och högst den 3 och 30.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar september 2018 (74 kB, pdf)

Markvatten

I mitten av månaden var markvattenhalten nära den för årstiden normala i stora delar av landet. De högsta halterna uppmättes i fjällkedjan och på västkusten. Halter under de normala uppmättes i delar av Skåne, Småland, Öland, Gotland, Södermanland, Uppland och ett område vid Ume- och Skellefteälvarna.

Snö

I mitten av månaden var det barmark i hela landet förutom lokalt på högfjället. Den snö som föll i slutet av månaden på några stationer i Norrland hade ett högt vatteninnehåll.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2018.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2018. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 september 2018.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 september 2018. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 september 2018 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 september 2018 enligt SGU. Förstora Bild

Grundvattennivåerna i de små magasinen var under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. De stora magasinen hade nivåer under de normala i nästan hela landet.

I de små magasinen har grundvattennivåerna sjunkit med upp till 20 cm sedan augusti förutom i sydvästra Sverige där nivåerna steg något.

I norra Götaland och nästan hela Svealand var nivåerna i de små magasinen mycket under de normala. Även delar av Norrland hade nivåer mycket under de normala. I övriga delar av Sverige var grundvattennivåerna under de normala för årstiden förutom vid Norrbottenkusten och delar av Bohuslän där nivåerna var normala.

När det gäller grundvattennivåerna i de stora magasinen var de under de normala i stora delar av landet. Inre delarna av Svealand och Gotland hade nivåer mycket under de normala medan nivåerna var normala i södra Götaland och Norrbottenkusten.

I områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.