September 2011 - Mycket höga flöden i Upperudsälven

Stora regnmängder i delar av Sverige har på sina håll gett höga eller mycket höga flöden. Markvattenhalten var över den normala i stora delar av landet.

Vattenföring

I delar av Värmland och Norrland var vattenföringen över eller mycket över den för årstiden normala. En klass 2 varning utfärdades för Upperudsälven. För Byälven, södra och västra Värmland, Ångermanälven, Fjällsjöälven, Faxälven, Vängeälven, sydöstra Norrbotten samt södra delarna av Piteälven och Luleälven utfärdades klass 1 varning. I östra Götaland, Svealand och övriga delar av Norrland var flödet mer normalt.

Vädervarning klass 1: Högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 2-10 år, vilket kan medföra mindre översvämningsproblem.

Vädervarning klass 2: Mycket högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 10-50 år, vilket medför översvämningsproblem på utsatta ställen.

Vädervarning klass 3: Extremt högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 50 år eller mer, vilket medför allvarliga översvämningsproblem.

Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.

Storlek på avrinningsområde: Små vattendrag: <200 km², medelstora vattendrag: 200-2000 km², stora vattendrag: >2000 km².

 

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar september 2011

Markvatten

Markvattenhalten var över den för månaden normala i stora delar av Norrland och Svealand och större delen av Götaland. I delar av Götaland och mellersta Norrbotten var halterna mycket över de normala. I fjälltrakterna, södra Norrland, nordöstra Svealand och ostligaste Götaland var halterna normala.

Grundvattennivån

Den senaste månaden har grundvattennivåerna i allmänhet stigit med 10-80 cm i nästan hela landet vilket är mer än normalt för årstiden. Undantagen fanns på väst- och sydkusten samt i Uppland med nivåer som sjunkit 10-30 cm.

Götaland och större delen av Svealand och Norrland hade nivåer över och mycket över de normala för årstiden. Nivåer under de normala fanns i Uppland samt östra delen av Väster- och Norrbotten.

Grundvattensituationen är i stort sett god i hela landet. Med normal nederbörd under hösten förväntas grundvattentillgången vara fortsatt god. Lokala avvikelser kan dock förekomma.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2011
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2011. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 september 2011 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 september 2011 enligt SGU. Förstora Bild