Oktober 2022 - Varm månad med låga flöden i södra Sverige

Varm oktobertid

Låga flöden i söder

Katterjåkksnön föll

Vattenföring

Oktober månad inleddes med låga flöden i stora delar av Götaland och Svealand förutom i mindre vattendrag längs kusterna där de var normala eller över de normala. I Norrland var flödena nära de normala, men i Norrbottens län var flödena något högre i inlandet och lägre längs kusten. Den 5 oktober bjöd ett lågtryck på regn över Norrland vilket fick flödena att öka till högre än normalt. Återkommande regn och skurar fick flödena att ligga kvar högre än normalt ända till slutet av månaden. I Svealand och Götaland fortsatte däremot flödena ligga under eller mycket under de normala fram till den 11 oktober då en kallfront med regn passerade landet på väg österut. Det följdes de kommande dagarna av regn, skurar och åska. Nederbörden fick flödena att ta sig till nära normala nivåer i norra Götaland under en vecka. Under sista veckan i oktober var flödena nära de normala i Norrland, dock var de under de normala i Norrlands södra delar. I Götaland och Svealand avtog flödena och i slutet av oktober var de generellt under eller mycket under de normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer oktober 2022 (487 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenstånden i Vänern, Vättern och Storsjön var fortsatt låga under oktober. I Vättern var vattenståndet 20 cm lägre än normalt under hela månaden. I Vänern ökade nivåerna något under oktober, men var vid månadens slut fortfarande 40 cm lägre än normalt. Det medförde bland annat att fraktfartygen i Vänern inte kunde gå med full last. I Storsjön steg vattenståndet under första delen av oktober, för att mot slutet sjunka igen, dock låg nivåerna hela månaden under de normala. Siljans vattenstånd var inledningsvis under de normala, men steg stadigt för att vid månadens slut ligga vid normalt vattenstånd. Vattenstånden i Mälaren och Hjälmaren var nära de normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar oktober 2022 (5 kB, pdf)

Markvatten

Månaden inleddes med markvattenhalter nära de normala i stora delar av Svealand och Norrland, utom längs Svealands och södra Norrlands ostkust där markvattenhalten var över den normala. Även i sydöstra Götaland var markvattenhalten över eller mycket över den normala, medan markvattenhalten i övriga delar av Götaland var normal eller under den normala. Oktober var varmare än normalt i hela Sverige, och där det kom mindre nederbörd än normalt så fortsatte markvattenhalten att minska. I södra och östra Götaland sammanföll värmen med ringa nederbörd och här avslutades oktober månad med markvattenhalter under eller mycket under de normala. I stora delar av övriga Sverige var markvattenhalterna nära de normala i slutet av månaden.

Snö

Den 12 oktober registrerades säsongens första snödjup vid stationen i Katterjåkk, nordväst om Abisko.  Vid månadens slut fanns snö i höglänta delar av nordvästra Norrland.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2022.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2022. Förstora Bild
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 oktober 2022
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 oktober 2022 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020. Förstora Bild

Grundvattennivå

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i södra halvan av landet, med undantag för nordöstra Svealand samt centrala och sydöstra delarna av Götaland. I Västerbottens och Norrbottens fjälltrakter samt norra Norrbotten var grundvattennivåerna över eller mycket över de normala medan nivåerna i Norrbottens kustland var under de normala. I övrigt var grundvattennivåerna i Norrland huvudsakligen normala för årstiden.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala för årstiden i Svealand och stora delar av Götaland. I sydöstra Svealand, nordöstra Götaland, på Gotland samt i delar av Dalarnas, Kronobergs, Jönköpings och Hallands län var nivåerna mycket under de normala för årstiden. I södra och mellersta Norrland var nivåerna huvudsakligen normala för årstiden medan de i norra Norrland var över eller mycket över de normala.

Källa: Texten och bilden för grundvattennivå kommer från SGU.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 25 oktober 2022 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 25 oktober 2022 enligt SGU. Förstora Bild