Oktober 2021 - Höga flöden

Större delen av landet hade vattenflöden över de normala. Stora nederbördsmängder medförde höga flöden i Värmland och i Norrbotten.

Vattenföring

Vattenflödena var under början av oktober mycket över de normala i stora delar av landet. Under andra halvan av oktober var flödena över de normala i södra Sverige och fortfarande mycket över de normala i Norrland. Dock var vattenflödena under, eller mycket under, de normala i nordöstra Götaland och delar av östra Svealand under hela oktober.

Helgen den 2 och 3 oktober rörde sig flera regnområden upp från Bohuslän mot nordost. De gav stora regnmängder i Bohuslän och västra Svealand, vilket ledde till flöden mycket över de normala, framförallt i Värmland. SMHI:s mätstation i Nordmark 2, som ligger i Timsälven, registrerade ett dygnsmedelflöde på 29,3 m³/s den 4 oktober, vilket motsvarar en återkomsttid av strax under 50 år. Vid SMHI:s mätstation i Arnestorp, som ligger i Ölman, så uppmättes den 4 oktober ett dygnsmedelflöde på 52,5 m³/s, vilket är det näst högsta uppmätta dygnsmedelflödet sedan stationen upprättades 1982. Det högsta flödet i Arnestorp uppmättes i augusti 2014 och var på 58 m³/s.

Flödet vid stationen Nordmark 2 den 6 oktober 2021. Vattenflödet på bilden ligger kring 18 m³/s
Flödet vid stationen Nordmark 2 den 6 oktober 2021. Vattenflödet på bilden ligger kring 18 m³/s. Foto: Åsa Högblom/SMHI

Ett lågtryck rörde sig den 15 oktober upp längs Norrlandskusten medförande både regn och snö. Nederbörden blev intensiv vid Norrbottenskusten och vattenflödena i Keräsjoki under helgen den 16 och 17 oktober sades motsvara vårflodsnivå.

Vattenföring vid 20 mätstationer oktober 2021 (535 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Vänern och Vättern var under den normala för årstiden. Vattennivån i Hjälmaren, Siljan, Mälaren och Storsjön steg i början av oktober och höll sig hela månaden över den normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar oktober 2021 (5 kB, pdf)

Markvatten

I mitten av månaden var markvattenhalten över den normala i större delen av Norrland. I Svealand och Götaland var markvattenhalten nära eller något över den normala, förutom i Östergötlands, Gotlands och delar av Stockholms län där markvattenhalten var under den normala.

Snö

Under oktober började snön att ligga kvar i norra Sverige och i slutet av månaden hade norra Norrland ett sammanhängande snötäcke.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2021.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2021. Förstora Bild
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 oktober 2021
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 oktober 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020. Förstora Bild

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna i landets små magasin steg under oktober, i vissa delar av landet mer än normalt, medan nivåerna i de stora grundvattenmagasinen var relativt oförändrade.  

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 26 oktober 2021 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 26 oktober 2021 enligt SGU. Förstora Bild

Små grundvattenmagasin

Under oktober steg grundvattennivåerna i landets små magasin, i slutet av månaden mer än normalt, i delar av landet. Framför allt steg nivåerna mer än normalt i Götaland och östra Svealand, vilket förbättrade grundvattensituationen. Detta är förväntat i oktober, då växter tar upp mindre del av nederbörden än tidigare månader. I vissa delar av landet hade grundvattennivåerna i små magasin redan stigit och då varit relativt oförändrade under oktober. Generellt var nivåerna i små grundvattenmagasin över eller mycket över de normala för årstiden i stora delar av landet. I delar av Östergötlands och Södermanlands län samt på Gotland var nivåerna under de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna till största del oförändrade under oktober, vilket är förväntat då dessa reagerar långsamt och kräver mycket nederbörd. Generellt var nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av södra och östra Götaland, samt i vissa delar av östra Svealand. På Gotland var grundvattensituationen mycket under den normala. I norra Norrlands kustland var nivåerna mycket över de normala för årstiden.