Mars 2020 - Höga flöden i Blekinge och Småland

De höga flödena från februari fortsatte in i mars. I Ronnebyån, Mörrumsån, Lagan och Emåns biflöde Solgenån uppmättes mycket höga flöden i början av mars. I Siljan var vattennivån rekordhög för mars månad och i Vänern uppmättes den högsta nivån sedan 2012.

Vattenföring

På grund av riklig nederbörd under februari var flödena höga i vattendrag i Blekinge, Halland och Småland i början av mars. I Halland sjönk flödena, men i Blekinge och delar av Småland steg flödena i början av månaden.  I Ronnebyån, Mörrumsån, Lagan och Emåns biflöde Solgenån hade flödena en återkomsttid på över 10 år.  Slutet av mars blev nederbördsfattigt och flödena i vattendragen sjönk.

Även resten av landet hade flöden över de normala.

Mycket höga flöden i Ronnebyån
Mycket höga flöden i Ronnebyån 4 mars.

Vattenföring vid 20 mätstationer mars 2020 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Alla de stora sjöarna hade nivåer högre än de normala. I början av mars var vattennivån i Siljan ungefär 1,4 meter högre än normalt för månaden. Det är den högsta uppmätta nivån under nuvarande reglering från 1964. En av anledningarna till att Siljan hade hög vattennivå var att det pågick arbeten vid dammen i Trängslet uppströms Siljan och att vatten därför tappats till Siljan. Nivån i Siljan sjönk dock under hela mars och var i slutet av månaden ca 0,9 meter högre än normalt för månaden.

Storsjöns vattennivå var i medeltal 0,7 m högre än normalt för mars, men nivån var sjunkande hela månaden.

Vattennivån i Vänern har varit stigande sedan i oktober, men började åter sjunka ungefär i mitten av mars. Nivån var då var cirka 0,6 meter högre än normalt för årstiden och den högsta sedan 2012.

Även nivåerna i Mälaren, Vättern och Hjälmaren var högre än normalt för årstiden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar mars 2020 (82 kB, pdf)

Markvatten

I mitten av månaden var markvattenhalten i Götaland, Svealand och östra Norrland över den normala. I de västra delarna av Norrland var markvattenhalten nära den normala.

Snö

Ett sammanhängande snötäcke fanns i stora delar av Norrland och i norra Svealand. Snögränsen gick ovanligt långt norrut. I Götaland och södra Svealand föll snö i några omgångar, men den låg bara kvar några dagar. I norra Norrland och i delar av fjälltrakterna var snöns vatteninnehåll högre än normalt för årstiden. I övriga delar av landet var vatteninnehållet mindre än normalt.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2020.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2020. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 mars 2020.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 mars 2020. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 mars 2020 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 mars 2020 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små magasinen var alltjämt över eller mycket över de normala för årstiden på de flesta håll. När det gäller stora magasin fanns fortfarande områden med lägre nivåer än normalt i landets östra delar men i övrigt var nivåerna nära eller över de normala.

Det har varit gott om nederbörd i södra Sverige de senaste veckorna, framför allt i delar av Götaland, och grundvattennivåerna i både små och stora magasin har mestadels stigit i Götaland och Svealand. I Norrland var det däremot på de allra flesta håll sjunkande grundvattennivåer, vilket är normalt för årstiden.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna nära de normala längs delar av östkusten. I sydvästra Norrland och i västra Götaland fanns nivåer som var mycket över de normala. I övriga delar av landet var nivåerna över de normala för årstiden.

Stora grundvattenmagasin

Nivåer nära de normala dominerade för stora grundvattenmagasin. Längs östkusten fanns fortsatt nivåer under de normala och här behövs mer regn än normalt framöver för att fylla på magasinen inför sommaren. Längs fjällkedjan och i västra Svealand och Götaland fanns områden med nivåer som var över de normala för årstiden.