Mars 2020 - Vattenståndet gick mot det normala

Mars inleddes som det varit i flera månader med högt vattenstånd i de östra farvattnen men mot slutet av månaden gick det mot det normala. Vid flera tillfällen var den signifikanta våghöjden över 3 meter men inga rekord noterades. De milda sydvästvindarna gjorde att ytvattentemperaturen låg över det normala även denna månad. Säsongens maximala isutbredning inträffade i början av mars och ytan var den minsta som noterats sedan 1900, vilket är så långt bak som det finns analyserad data.

Is och ytvattentemperatur

Lågtrycken dominerade återigen

Liksom under vintermånaderna fortsatte mars i samma spår med en strid ström av djupa lågtryck som passerade åt nordost. Detta innebar dominerande milda sydvästvindar och bara en blygsam förändring av läget. Därmed höll sig ytvattentemperaturen i stort sett oförändrad under månaden, vilket för centrala Bottenvikens del betydde under 1 grad, för centrala Bottenhavet drygt 2 grader, centrala Östersjön 4-5 grader, medan Skagerrak och Kattegatt hade 5-6 grader i ytvattnet under mars.

Ett nytt maximirekord i ytvattentemperatur noterades vid Finngrundet.

Minimalt maximum för istäcket

Mars månad inleddes som februari avslutades, med kyligare väder och nyisen överbryggade Norra Kvarken vid månadsskiftet. I norra Bottenvikens skärgårdar låg 20-60 cm fastis. Till sjöss utanför fastisen fanns på finska sidan upp till 50 cm mycket tät drivis, på svenska sidan låg 5-15 cm jämn is ned till Skellefteå. I den centrala delen var det dock isfritt.

Redan den 1 närmade sig dock lågtryck västerifrån och nyisen i Norra Kvarken bröts upp. Till den 5 hade drivisen till havs rest över till svenska sidan och försvårade inseglingen till Luleå och Piteå. Denna dag noterades årets största isutbredning, som med 37 000 kvadratkilometer är den lägsta maximala isutbredningen åtminstone sedan 1900, eller så långt tillbaka som data har analyserats.

De följande två veckorna avlöste lågtrycken varandra över Bottniska viken. Drivisen längst i norr rörde sig än hit, än dit. Svaga högtryck förmådde inte bygga på istäcket mer än tillfälligt, och den 20 fanns is till havs endast i nordligaste Bottenviken.

Tillfälligt vinterhögtryck i slutet av månaden

Från den 20 etablerade sig ett mäktigare högtryck över Skandinavien, nyisen fyllde sprickorna mellan drivisflaken i norr och bredde ut sig längs kusterna ned till norra Bottenhavet. Den 24 var det dock slut på det roliga då ett djupt och omfattande lågtryck närmade sig nordligaste Skandinavien och återigen packade drivisen i en stampisvall mot fastisen i nordost. Lågtrycket låg kvar flera dygn och den 27 lossnade den yttre delen av fastisen mellan Luleå och Piteå och drev till havs. Under månadens sista dagar drog lågtrycket österut och tillfällig kyla bildade nyis till havs utanför Luleå skärgård.

Ytvattentemperatur i kustvatten mars 2020 (84 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2020.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2020. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2020.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2020. Förstora Bild

Vattenstånd

Vid inledningen av mars var vattenståndet* omkring 60 cm över medelvattenståndet på de östra farvattnen. Längs västkusten var vattenståndet omkring medelvattenstånd. Mot slutet av månaden återgick vattenstånden till det normala på samtliga platser efter att ha varit över det en längre period.

På månadens första dag var det en sydvästlig vind längs västkusten och vattnet pressades in mot kusten och steg snabbt. Vid lunchtid hade det stigit till +63 cm i Kungsvik, + 91 cm i Uddevalla och +81 cm i Göteborg.

Sedan följde en vecka där några mindre lågtryck passerade men det hände inte så mycket med vattenstånden utan de höll sig på ungefär samma nivåer.

Den 11-12 berörde flera lågtryck Skandinavien och påverkade vattenstånden. På västkusten var det en sydvästlig kuling som pressade vattnet in mot kusten och i Uddevalla steg det till +111 cm. På Östersjön pressade den sydvästliga vinden vattnet åt nordost. I Skanör sjönk vattenståndet på 10 timmar från +24 cm till -87 cm vilket blev månadens lägsta observation. I Kungsholmsfort sjönk det snabbt till -45 cm.

Den 15 var det en sydvästlig vind över norra Skandinavien och vattenståndet steg i Bottenviken. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Kalix med +112 cm och Ratan hade +92 cm.

Under månadens andra hälft blev vädret mer högtrycksbetonat och vattnet pressades undan. Vattenståndet började allmänt närma sig medelvattenstånd.

Under en längre period har vattenståndet varit över det normala. Tittar man på dygnsmedel för Landsort så har det varit över medelvattenstånd i nästan 4 månader (110 dagar) sedan början av december. Tittar man på intervallet oktober till mars så har det sedan mätningarna startade år 1887 bara varit längre perioder vid 4 tillfällen. Den längsta perioden är från 2006/2007 då det var över medelvattenstånd i 126 dygn.

Dygnsmedelvattenstånd de senaste fyra månaderna vid Landsort.
Dygnsmedelvattenstånd de senaste fyra månaderna vid Landsort. Förstora Bild

Den 29 mars var det en nordostlig vind över Östersjön som pressade vattnet åt sydväst och i Skanör steg det till +81 cm. Vid tyska kusten steg det ännu mer där Travemünde hade +150 cm i det tyska höjdsystemet.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i mars 2020 (141 kB, pdf)

Höga vågor

I mars passerade flera lågtryck och vid många tillfällen observerades signifikanta våghöjder* på över 3 meter. Vid västkusten var det inga rekordnoteringar men på ostkusten var det en tangering av tidigare marshögsta för Knolls grund. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades på ostkusten.

Den 1 och 2 mars var det blåsigt på västkusten med sydvästlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,8 meter.

Perioden den 11-15 passerade flera lågtryck med höga vågor som följd på samtliga platser.

Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 18 m/s. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 3,9 meter och vid Väderöarna till 3,7 meter.

Plot som visar medelvinden och hur den signifikanta våghöjden svarar på den.
Plot som visar medelvinden och hur den signifikanta våghöjden svarar på den. Förstora Bild

På Bottenhavet var det en nordvästlig vind på 19 m/s och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 2,8 m. Vilket var lite med tanke på vindstyrkan men riktningen var från land vilket förklarar den låga signifikanta våghöjden.

På Östersjön var det en sydlig vind på 15 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 4,0 meter vilket blev månadens högsta notering. Detta är en tangering av de högsta marsvärdena som mätts upp på Knolls grund som har startår 2011. Tittar man på de marsmånader då Huvudskärsbojen legat i så har den heller inte något högre marsvärde. Men går man bakåt i tiden och till den nedlagda stationen Almagrundet så hade den en signifikant våghöjd på 7,8 meter i mars 1997.

Den 29 var det en nord till nordostlig vind på de östra farvattnen. På Östersjön blåste det 16 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 3,2 meter. På Bottenhavet blåste det 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,6 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2020.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2020. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2020.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2020. Förstora Bild