Mars 2019 - Stigande vattenflöden och vattennivåer i södra Sverige

Rikligt med nederbörd medförde att vattenflödena i södra Sverige steg i början och mitten av mars. Flödena var höga i delar av västra Götaland. Vattennivån i Mälaren och Hjälmaren var högre än normalt.

Vattenföring

I början av mars var flödena ungefär normala i stora delar av landet. Under första delen av månaden föll mycket nederbörd i hela landet, men främst i västra Götaland. Vattenflödena steg och höga flöden uppmättes bland annat i Säveån, Ätran och vissa vattendrag i västra Skåne. Under slutet av mars sjönk flödena i små vattendrag och var vid månadens slut åter normala i många områden.

Under några dagar i slutet av mars var det plusgrader långt upp i landet. Det medförde att delar av snötäcket smälte och vattenflödena i små och medelstora vattendrag steg något.

Mölndalsån 18 mars 2019.
Mölndalsån 18 mars 2019 Foto Åsa Johnsen

Vattenföring vid 20 mätstationer mars 2019 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Både Mälaren och Hjälmaren hade höga vattennivåer under mars. Mälarens vattennivå var som högst 20 cm över medelnivån och Hjälmarens 30 cm över medelnivån.  I båda sjöarna har vattennivån stigit med ca en halvmeter sedan slutet av november.

Vänerns vattennivå steg under mars och var i slutet av månaden nära medelnivån. Även vattennivån i Vättern steg och var i slutet av mars ca 15 cm under medelnivån.

Vattennivån i Storsjön sjönk under månaden och var nära den normala för årstiden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar mars 2019 (74 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var i mitten av månaden något över den normala i större delen av landet.

Snö

I början av mars fanns snö i Norrland och norra Svealand. Under första delen av månaden byggdes snötäcket på och tillfälligt fanns det snö även i Götaland och södra Svealand. Under slutet av mars var det plusgrader långt upp i landet och delar av snötäcket smälte.

Snötäcket var mindre än normalt i större delen av landet.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2019.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2019. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 mars 2019.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 mars 2019. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 mars 2019 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 mars 2019 enligt SGU. Förstora Bild

I Götaland och Svealand har grundvattennivåerna stigit, medan de i Norrland som regel har sjunkit. Det har varit stor variation i förändringarna. Nivåhöjningarna har på sina håll varit stora. Ibland upp mot en meter.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna över de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och västra Norrland. Nordöstra och sydvästra Norrland hade nivåer nära de normala för årstiden. Delar av västkusten hade grundvattennivåer mycket över de normala. De små grundvattenmagasinen används framför allt av de som har egna brunnar, det vill säga för enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av landet. I de västliga och östliga delarna av Götaland var nivåerna nära de normala. Detsamma gäller nordöstra Norrland. De stora grundvattenmagasinen används framför allt för kommunal vattenförsörjning. Orsaken till de låga grundvattennivåerna i de stora magasinen beror på ett nederbördsunderskott under en längre tid, ungefär ett till två år tillbaka i tiden.

Så påverkas grundvattennivåerna av olika nederbördsmängd under våren

Tack vare betydande nederbördsmängder den senaste månaden har en återhämtning skett i de små magasinen och några stora problem för den enskilda vattenförsörjningen bör inte uppstå den närmaste tiden. Fortsatt normal nederbörd är dock önskvärd för att behålla ett gott utgångsläge inför sommaren.

Nivåerna i de stora magasinen kommer att vara fortsatt låga eller mycket låga även vid normala nederbördsmängder före sommaren, vilket innebär att den kommunala vattenförsörjningen kan komma att påverkas. Läget har dock förbättrats senaste tiden och kan ljusna ytterligare om det blir en nederbördsrik vår samt om sommaren infaller sent. En tidig sommar skulle däremot minska grundvattenbildningen på grund av avdunstning och växternas vattenupptag. Små nederbördsmängder under de närmaste månaderna ger ett sämre utgångsläge inför sommaren, vilket skulle kunna innebära att grundvattennivåerna blir extremt låga i de stora magasinen i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland.