Maj 2022 - Vårflod med höga flöden i norr

Snösmältning i kombination med nederbörd gav vårflod med höga flöden i norra Sverige under maj månad. Varmare väder i slutet av månaden smälte av resterande snö i skogslandet och mot slutet av månaden återstod endast snötäcket i fjällen. I kontrast till det var vattenflödena mycket under det normala i södra delen av landet.

Vattenföring

Månaden inleddes med att snön smälte av i stora delar av kustlandet och inlandet i norra Norrland. Vårfloden passerade här på ett lugnt sätt och SMHI hade bara en varning utfärdad för Lillpiteälven i södra Norrbottens kustland.

I mitten av månaden fanns det snö kvar i fjällen och i Norrbotten läns inland. Kring den 20 maj ökade temperaturen i norra delarna av landet och i kombination med regn satte vårfloden fart i de västra delarna av Norrland.

Höga temperaturer i slutet av månaden medförde höga flöden och SMHI hade varningar utfärdade för flera älvar i Norrbottens län.

I södra Norrland, Götaland och Svealand var vattenföringen under det normala för månaden. I södra Sveriges västra delar kan det ses en variation i vattenflödet medan de var avtagande i de östra delarna under hela maj.

Vattenföring vid 20 mätstationer maj 2022 (500 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

I de stora sjöarna var vattennivån kring det normala för maj månad. I Storsjön, Siljan och Hjälmaren var det medelnivå. I Mälaren, Vättern och Vänern var nivån något under medel.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar maj 2022 (5 kB, pdf)

Markvatten

I början av maj var markvattenhalten under det normala för södra Sverige och kring det normala för fjälltrakterna och norra Norrland, med undantag av kustområdet. För södra Norrland och västkusten var den mycket under det normala och i vissa områden extremt låg.

Kring 10 maj ökade markvattenhalten med snösmältningen i norra Norrland där den blev över det normala i några områden förutom i kustområdet. Så höll trenden i sig till mitten av månaden då markvattenhalten var extremt låg i ett band över västra Götaland och södra Norrland. I de östra delarna av södra Sverige var markvattenhalten under det normala. Det fanns även områden runt om i landet där den var kring det normala.

I slutet av maj var markvattenhalten kring det normala i hela landet förutom fjällen, Mälardalen och Skåne där den var över det normala och en del av norra Norrlands kustområde där den var under det normala.

Snö 

Månaden inleddes med ett utbrett snötäcke i norra Norrland och södra Norrlands fjälltrakter. Det låg mer snö kvar än normalt för säsongen på sina håll.

En period med lågtryck som gav blandad nederbörd, kraftig vind och tillfällen med vårväder från den 5 maj ledde till att snötäcket smälte av i stora delar av kust- och inlandet.

I mitten av månaden fanns det snö kvar i fjällen och i Norrbotten läns inland. Varmare väder i slutet av månaden smälte av resterande snö i skogslandet och i slutet av månaden återstod endast snötäcket i fjällen.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2022
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2022. Förstora Bild
Karta som visar beräknad markvattenhalt 15 maj 2022
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 maj 2022 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 31 maj 2022 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 31 maj 2022 enligt SGU. Förstora Bild

Under maj månad fortsatte nivåerna i de små grundvattenmagasinen att sjunka mer än normalt i stora delar av landet medan situationen i de stora magasinen var tämligen oförändrad. 

Små grundvattenmagasin

I de små magasinen steg grundvattennivåerna, till följd av snösmältningen, i Norrlands centrala delar och i fjälltrakterna. I fjälltrakterna var därför nivåerna över de normala, och i nordligaste Norrland till och med mycket över de normala. I resterande delar av landet sjönk nivåerna däremot mer än normalt, med undantag för delar av Skåne. Detta beror på att det under våren kommit mindre nederbörd än vanligt. Nivåerna var därför under eller mycket under de normala i stora delar av landet. Mycket låga nivåer för årstiden uppträde på flera håll i landet, bland annat längs Norrlandskusten, i södra Norrland samt i delar av Svealand och Götaland.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen sker förändringarna långsammare. I norra delen av landet steg nivåerna huvudsakligen till följd av snösmältning och för att växtsäsongen inte kommit i gång ordentligt, varför nivåerna var över eller mycket över de normala. I södra delen av landet fortgick den sjunkande trenden, något kraftigare än vanligt för årstiden, och nivåerna var under de normala i delar av Svealand och Götaland. I sydöstra Svealand och nordöstra Götaland var grundvattennivåerna mycket under de normala för årstiden.

Källa: Texten och bilden för grundvattennivå kommer från SGU.