Juni 2021 - Höga flöden i början av en varm månad

Flödena som orsakades av regnet i slutet av maj klingade av i det varma vädret. Från mitten av månaden förekom regn som tillfälligt gav ökade flöden.

Vattenföring

Månaden var varmare än normalt och i Götaland samt södra Svealand var det en torr månad. Nederbörd i fjällen spädde på den avklingande vårfloden.

Flödesläget i inledningen av juni påverkades starkt av den nederbördsrika maj. I Götaland och östra Svealand förekom fortfarande flöden som var över eller mycket över de normala. I mellersta Norrland var däremot flödena under eller mycket under de normala.
I fjällen fortsatte snösmältningen någon vecka in i juni  och därefter började flödena avta. Ett regnoväder drog in över Lapplandsfjällen den 12 juni vilket bidrog till ökade flöden överlag och lokalt höga flöden. Vid SMHI:s hydrologiska mätstation i Abiskojokk var flödet det näst högsta uppmätta oavsett månad sedan start 1985.

Den 14 juni drog ett regnområde in från väst över mellersta Sverige vilket fick flödena att åter öka några dagar. I slutet av juni förekom regn- och åskskurar som medförde ökade flöden i norra Svealand och upp längs Norrlandskusten.

Juni avslutades med flöden över de normala i de östra delarna av norra Götaland, Svealand och Norrland, i övriga Sverige var flödena under de normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer juni 2021 (525 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärdet för vattenståndet var under det normala i Vänern, Vättern och Siljan samt över det normala för Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Vattenståndet i Vänern och Vättern var tämligen stabila under hela månaden, men i slutet av juni var de lägre än vad de var i början av månaden.  I Mälaren och Hjälmaren, som båda var påverkade av kraftigt regn i slutet av maj, sjönk vattenstånden kontinuerligt. Vattenståndet i Hjälmaren var så pass högt den 1 juni att det noterades ett nytt junirekord på 22,10 m, och det är 6 cm högre än det tidigare noterade maximala uppmätta vattenståndet som inträffade 1995.

I Storsjön fortsatte nivån att stiga fram till den 22 juni för att därefter sakta avta. Vattenståndet i Siljan avtog sakta under första halvan av juni, för att åter stiga och uppnå sin månadstopp kring den 27-28 juni, och därefter har nivån åter sjunkit.

I Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön var vattenstånden nära de genomsnittliga för årstiden vid slutet av juni.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juni 2021 (5 kB, pdf)

Markvatten

I mitten på månaden var markvattenhalten kring det normala i stora delar av Norrland. Undantagen var södra Norrlands fjälltrakter, mellersta delen av Norrlands kustland samt norra Lappland som hade markvattenhalt över det normala och mellersta delen av Norrlands inland samt södra Norrlands kustland som hade markvattenhalt under det normala.

I Svealand var markvattenhalten kring det normala i stora delar, men över eller mycket över det normala för säsongen i Mälardalen.

I mitten på månaden var markvattenhalten under det normala i södra Götaland samt på Öland och Gotland medan markvattenhalten var normal i andra delar av Götaland.

Snö

Snösäsongen tog slut förutom delar av högfjället. Det sista registrerade snödjupet vid SMHI:s stationer skedde i Katterjåkk, i nordligaste Lapplandsfjällen, den 5 juni.

Beräknad markvattenhalt 15 juni 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981-2020
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 juni 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2021.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2021. Förstora Bild

Grundvattennivå

Situationen försämrades något för små grundvattenmagasin i Götaland och Svealand medan den var relativt oförändrad i de stora magasinen.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 29 juni 2021 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 29 juni 2021 enligt SGU. Förstora Bild

Små grundvattenmagasin

Under den senaste månaden försämrades grundvatten-situationen något för de små magasinen i södra Sverige, vilket beror på att det kom mindre nederbörd än normalt. Nivåerna var under de normala för årstiden i södra Götaland. I västra Blekinge var nivåerna mycket under de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var situationen relativt oförändrad den senaste tiden, vilket innebär att nivåerna fortsatt var under eller mycket under de normala för årstiden i delar av Götaland och i östra Svealand. I större delen av Skåne och vissa delar av sydöstra Götaland var nivåerna mycket under de normala. Nivåerna var över eller mycket över de normala i större delen av Norrland.